UP-47 Studii și documentații de urbanism

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.arh. Simona Butnariu
Obiective:
Familiarizarea cursanților cu rolul diferențiat care revine urbaniștilor în întocmirea documentațiilor de urbanism în funcție de încadrarea lor în administrația publică, birouri de proiectare, promotori imobiliari sau organizații non-guvernamentale.
Cunoașterea și comentarea conținutului și diferențierilor necesare în abordarea documentațiilor de urbanism în funcție de dimensiunea localității, funcțiunea majoră, ținta principală urmărită de inițiatorul sau administratorul documentației.
Cunoașterea tendințelor actuale pe plan european privind conținutul și rolul documentațiilor de urbanism
Conținut:
1. Tipuri de documentații de urbanism în conformitate cu Legea Urbanismului nr.350/2001 și Legea 243 / 2009
2. Implicarea urbaniștilor în eloborarea documentațiilor de urbanism în conformitate cu Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajarea teritoriului și urbanism – H.G. 1519 / 16.09.2004
3. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale. Asemănări și deosebiri în elaborare PUG pentru localități de mici dimensiuni și pentru orașe mari. Studiile de fundamentare
4. Tendințe pe plan european în elaborarea documentațiilor tip PUG
5. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Zonale. Tipuri de PUZ. Planul urbanistic Zonal inițiat de administrația publică comparativ cu PUZ inițiat de investitor privat
6. Planuri Urbanistice Zonale – suport pentru concurs public de urbanism
7. Plan Urbanistic Zonal – pentru zonă construită protejată.
8. Plan Urbanistic Zonal pentru zonă naturală protejată
9. Plan urbanistic Zonal pentru parcelare – extindere intravilan
10. Plan urbanistic Zonal pentru un teritoriu de mici dimensiuni + studiu de oportunitate
11. Plan Urbanistic Zonal – conversie zonă funcțională
12. Obiectivele de utilitate publică. Suprafețe rezervate. Norme
13. Planul Urbanistic de Detaliu – metodologie, rol, evoluție, conținut și competențe după instituirea acestui tip de documentație de urbanism
14. Exemplificare – tipuri de planuri urbanistice de detaliu și ilustrări de arhitectură.
Metoda de predare:
Prelegeri și dezbateri
Mod de evaluare:
50% nota de examen + 50% nota de lucrare pe parcurs
Bibliografie minimală:
1. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
2. MERLIN, Pierre (éditeur), D’ALFONSO, Ernesto, CHOAY, Françoise (éditeurs associés), Morphologie urbaine et parcellaire, Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, 1988, 292 p.
3. MERLIN, Pierre, CHOAY, Françoise (éditeurs), Dictionnaire de l'Urbanisme et de l'aménagement, Paris, PUF, 1998
4. - P. MERLIN - Urbanismul