UT-59 Zona centrală a orașelor

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

elemente introductive

Introducere.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:
Obiectivul principal este dobândirea de către studenți a cunoștințelor privitoare la structura, modul de organizare și funcționare a zonelor centrale. Alte obiective specifice sunt: familiarizarea studenților cu conceptele, teoriile și metodele de identificare și analiză a zonelor centrale, cunoașterea și înțelegerea relațiilor funcționale din zonele centrale în corelare cu elementele de natură socio-economică și culturală, cunoașterea evoluției zonelor centrale din marile orașe și înțelegerea factorilor care determină transformarea și dezvoltarea lor precum și dobândirea de abilități pentru analiza multicriterială a acestora.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. Elemente introductive, centralitate, clasificări uzuale ale categoriilor de orașe.
2. Modalități de delimitare a ZCMO: criterii, metode, tehnici de delimitare
3. Tipologii de zonă centrală în orașele mari în raport de poziție, formă, funcție dominantă, structura socială, configurația spațial-volumetrică, valoare simbolică
4. Zone centrale în orașele mari din România – elemente comparative
5. Zone centrale ale unor orașe europene – exemple pe categorii de mărime.
6. Funcțiile specifice ale zonelor centrale din orașele mari și caracteristici ale acestora după dominanta funcțională: administrativă, comercială, de reprezentare, culturală etc..
7. Circulația și echiparea tehnică a zonelor centrale, echipamente specifice. Probleme de mediu specifice zonelor centrale
8. Aspecte privind patrimoniul zonelor centrale, problema raportului vechi-nou și specificul intervențiilor și operațiunilor urbane în zonele centrale.
9. Managementul zonelor centrale: aspecte specifice privind organizarea și administrarea. Politici specifice de regenerare urbană în zone centrale. Utilizarea Fondurilor Structurale ale UE
10. Perspective de dezvoltare a zonelor centrale, relația cu teritoriul, strategii de dezvoltare a zonelor centrale în raport cu rolul acestora la nivel local, regional, național.

Teme practice și exerciții:
1. Fișă de observație directă pentru o arie cuprinsă în cadrul unei zone centrale – exercițiu de citire și explicare a spațiului urban
2. Exerciții individuale sau de echipă de delimitare a unei zone centrale prin analize multicriteriale
3. Analize și comentarii de texte reprezentative
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări inter-active, dezbateri
Mod de evaluare:
Lucrări practice și teste de verificare
Bibliografie minimală:
1. Benevolo, L. – Orașul în istoria Europei, ed. Polirom, 2003
2. Derer P. – Capitalele Scandinaviei, ed. Tehnică, 1979;
3. Gehl, J.– Life Between Buildings: Using Public Space (1987) și Cities for People (2010)
4. (versiunile în limba română editate de Igloo 2011, 2012. (Viața între clădiri și Orașe pentru oameni)
5. Iurov, C. – Centre civice, ed. Tehnică, 1979;
6. Lynch, K. – The image of the city, 1960; (Imaginea orașului, versiunea românească editată de RUR, 2012)
7. Sandu, Al. – Centrul orașului – în Urbanismul în România (cap. 6.9), ed. Tehnică 1977;
8. Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, 2007, CE
9. Revista Urbanismul – Serie Nouă, nr. 3 (București -500 de ani), nr. 7-8 (Momente de urbanism), nr. 9 (Cultură urbană), nr. 10 (Mobilitate), nr. 18 (Vă plac spațiile publice?)
10. Revista Urbanisme, nr. 346 / 2006 Espace(s) public(s); nr. 339 / 2004 Villes européennes; quels modelés?
Observații:
Pentru promovare este nevoie de acumularea de puncte din lucrări de verificare care se cuantifică conform unor grile de punctare și de realizarea unei lucrări practice de observare directă a unei arii de mici dimensiuni dintr-o zonă centrală.