UT-59 Zona centrală a orașelor

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

elemente introductive

Introducere.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Gabriel Pascariu
Obiective:
Obiectivul principal este dobândirea de către studenți a cunoștințelor privitoare la structura, modul de organizare și funcționare a zonelor centrale. Alte obiective specifice sunt: familiarizarea studenților cu conceptele, teoriile și metodele de identificare și analiză a zonelor centrale, cunoașterea și înțelegerea relațiilor funcționale din zonele centrale în corelare cu elementele de natură socio-economică și culturală, cunoașterea evoluției zonelor centrale din marile orașe și înțelegerea factorilor care determină transformarea și dezvoltarea lor precum și dobândirea de abilități pentru analiza multicriterială a acestora.
Conținut:
Titlurile cursurilor: 1. Elemente introductive, centralitate, clasificări uzuale ale categoriilor de orașe. 2. Modalități de delimitare a ZCMO: criterii, metode, tehnici de delimitare 3. Tipologii de zonă centrală în orașele mari în raport de poziție, formă, funcție dominantă, structura socială, configurația spațial-volumetrică, valoare simbolică 4. Zone centrale în orașele mari din România – elemente comparative 5. Zone centrale ale unor orașe europene – exemple pe categorii de mărime. 6. Funcțiile specifice ale zonelor centrale din orașele mari și caracteristici ale acestora după dominanta funcțională: administrativă, comercială, de reprezentare, culturală etc.. 7. Circulația și echiparea tehnică a zonelor centrale, echipamente specifice. Probleme de mediu specifice zonelor centrale 8. Aspecte privind patrimoniul zonelor centrale, problema raportului vechi-nou și specificul intervențiilor și operațiunilor urbane în zonele centrale. 9. Managementul zonelor centrale: aspecte specifice privind organizarea și administrarea. Politici specifice de regenerare urbană în zone centrale. Utilizarea Fondurilor Structurale ale UE 10. Perspective de dezvoltare a zonelor centrale, relația cu teritoriul, strategii de dezvoltare a zonelor centrale în raport cu rolul acestora la nivel local, regional, național. Teme practice și exerciții: 1. Fișă de observație directă pentru o arie cuprinsă în cadrul unei zone centrale – exercițiu de citire și explicare a spațiului urban 2. Exerciții individuale sau de echipă de delimitare a unei zone centrale prin analize multicriteriale 3. Analize și comentarii de texte reprezentative
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări inter-active, dezbateri
Mod de evaluare:
Lucrări practice și teste de verificare
Bibliografie minimală:
1. Benevolo, L. – Orașul în istoria Europei, ed. Polirom, 2003 2. Derer P. – Capitalele Scandinaviei, ed. Tehnică, 1979; 3. Gehl, J.– Life Between Buildings: Using Public Space (1987) și Cities for People (2010) 4. (versiunile în limba română editate de Igloo 2011, 2012. (Viața între clădiri și Orașe pentru oameni) 5. Iurov, C. – Centre civice, ed. Tehnică, 1979; 6. Lynch, K. – The image of the city, 1960; (Imaginea orașului, versiunea românească editată de RUR, 2012) 7. Sandu, Al. – Centrul orașului – în Urbanismul în România (cap. 6.9), ed. Tehnică 1977; 8. Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, 2007, CE 9. Revista Urbanismul – Serie Nouă, nr. 3 (București -500 de ani), nr. 7-8 (Momente de urbanism), nr. 9 (Cultură urbană), nr. 10 (Mobilitate), nr. 18 (Vă plac spațiile publice?) 10. Revista Urbanisme, nr. 346 / 2006 Espace(s) public(s); nr. 339 / 2004 Villes européennes; quels modelés?
Observații:
Pentru promovare este nevoie de acumularea de puncte din lucrări de verificare care se cuantifică conform unor grile de punctare și de realizarea unei lucrări practice de observare directă a unei arii de mici dimensiuni dintr-o zonă centrală.