UT-92 Dezvoltare spațială durabilă

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Vera Marin
Colectiv:
invitați: Serin GEAMBAZU, Claudia PAMFIL, Alexandra COLȚOS, Laura TUCAN, Matei COCHECI, Anca GINAVAR, Miruna DRĂGHIA, Anca GINAVAR (titular disciplină Master Dreptul Urbanismului: Teritoriu și Dezvoltare Durabilă
Obiective:

Cursul urmărește însușirea conceptelor de bază privind apariția și evoluția conceptului de dezvoltare durabilă precum și înțelegerea relațiilor dintre obiectivele dezvoltării durabile și modurile în planificarea și proiectarea urbană contribuie la atingerea acestora. Analizând, într-un mod pragmatic, felul în care planificarea și proiectarea pentru transformarea spațiului la diverse scări poate direcționa dezvoltarea către una durabilă se vor desprinde concret obiectivele la care trebuie să răspundă documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, în corelare cu prevederile legislative specifice.

Conținut:

1. Concept. Evoluție. Dimensiunile dezvoltării durabile în relație cu scopul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Proces participativ pentru Habitat 3 – SDGs și Noua Agenda Urbană

2. Obiectivele dezvoltării durabile, criterii și indicatori
Carta de la Leipzig – RFSC - Referențial pentru orașe durabile (2007 – 2010)
Noua Cartă de la Leipzig (2o2o) – bună guvernare, parteneriate, cooperare urban-rural
Lansare tema lucrare 1 – studiu de caz – PUZ inițiat de Autoritate Publică – echipe de 5 studenți (5 dimensiuni ale dezvoltarii durabile)

3. Dezvoltare durabilă la scara unui cartier/zona din oras - area based interventions - abordare integrată - incluziune socială și spațiu.

4. Dezvoltare spațială durabilă și Politica Urbană a României https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/

5. Prezentări și discuții lucrare 1 – analiza PUZ inițiat de APL
6. Prezentări și discuții lucrare 1 – analiza PUZ inițiat de APL

7. PUG-uri pentru dezvoltare durabilă – studiile de fundamentare și criterii în procedurile de avizare

8. Planificare regională/teritorială pentru dezvoltare durabilă

9. Dezvoltare durabilă și programele de finanțare (fonduri europene)

Lansare tema lucrare 2 – studiu de caz – PATJ – studii de caz date și Echipe cu câte un student de la Master dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului

10. SDTR și secțiunile PATN – relaționare cu strategii naționale (integrarea romilor, schimbări climatice, ...) – comparație cu sistemele de planificare din alte țări europene

11. Prezentări și discuții lucrare 2 – analiza PATJ (atelier de sâmbătă)

12. Cercetare aplicată pentru dezvoltare durabilă în UE: proiecte de cercetare din programul Horizon 2020

13. Green Deal - reducerea impactului schimbarilor climatice și Noul Bauhaus European (nu e relevant doar pentru arhitecți)

14. Sinteză și îndrumare pentru lucrarea de examen (individuală)

Metoda de predare:

prelegeri, prezentări inter-active, lucru individual, suport electronic de curs

Mod de evaluare:

Lucrare 1 – 30% din notă: dezvoltare durabilă și spatiu la scara unei zone din oraș - Analiză PUZ inițiat de Autoritate Publică: zonă centrală / zonă construită protejată / zonă de tip brownfields / mare ansamblu de locuințe colective / zonă de urbanizare / zonă urbană marginalizată / ...Echipe de 4 studenți (protecția mediului, domeniul social, domeniul cultural, domeniul economic, bună guvernare)
Lucrare 2 – 30% din notă: dezvoltare durabilă și spațiu la scara unui județ (analiză PATJ în echipă de 5 + câte un student de la Masterul de dreptul urbanismului - legislație aplicabilă/ legislație invocată în documentație)

Lucrare pentru Examen - Individuală: 30% - un studiu de caz identificat de masterand – planificare sau proiectare urbană pentru dezvoltare durabilă – și o analiză proprie sintetică – power-point cu minimum 10 slide-uri în care să existe o raportare între propunerile din documentație/document și ceva care a avut impact efectiv în realitate.
10% prezență activă la cursuri / prezentarea lucrării individuale in sesiune zoom examen

Bibliografie minimală:

Agenda 21/1992 - (Chapter 7th – Human Settlements) http://www.un-documents.net/a21-07.htm

Guiding Principles for Sustainable Spatial Development, Hanover 2000 European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT) (Council of Europe, 2001) https://rm.coe.int/1680700173

Leipzig Charter on Sustainable European Cities, agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig May 2007 https://www.rur.ro/download/1183
Noua Carta de la Lepzig – 2020: Transformative Power of Cities for the Common Good
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-chart...

Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823...