UT-25 Mobilitate (2)

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Mihaela Hermina NEGULESCU Associate Professor PhD. Architect Urban Planner
Obiective:
Cursul propune o perspectivă holistică asupra complexei problematici a mobilității în teritoriu, care sa permită studentului o bună cunoaștere a:
• reperelor ideologice și teoretice adoptate în spațiul de cercetare al Comunității Europene, in vederea definirii unui domeniu integrat, interdisciplinar, de abordare a mobilității
• determinărilor și implicațiilor pe care mobilitatea le are în planurile: social, economic, mediu construit și natural
• reperelor actuale ale politicilor integrate LUT – Land use & Transport și a diverselor tipuri de măsuri adoptate pentru punerea lor în practică, în țările Comunității Europene
• relațiilor biunivoce între forma urbană și mobilitate, în raport sincronic și diacronic și înțelegerea rolului planificării spațiale în (re)modelarea sistemului de mișcare în teritoriu
• principiilor de organizare spațială suscceptibile a crea premise pentru o mobilitate sustenabilă
• tipurilor de operațiuni urbane cu o componentă, principală sau secundară, de remodelare a mobilității și a pachetelor de măsuri specifice adoptate în țările europene – Studii de caz
Conținut:
Context și mutații în abordarea mișcării în teritoriu. paradigma dezvoltării durabile. Mobilitatea durabilă – concept și atribute. “De la Trafic, la Mobilitate” – de la o abordare sectorială, la o abordare holistică a mobilității.
2 Perspective sociologice, economice, ecologice și urbanistice asupra mișcării în teritoriul urban
3 Mobilitatea – tipologii și caracteristici
4 Repere teoretice de abordare a mobilității. Politici integrate de mobilitate (LUT). Instrumente și măsuri de organizare și gestionare a mobilității
5 Concepte-cheie ale raportului mobilitate-formă urbană: accesibilitate, distanța-timp
6 Raportul formă urbană-mobilitate în raport diacronic
7 Raportul formă urbană-mobilitate în raport sincronic
8 Principii de organizare spațială pentru înscrierea sistemului de mișcare în logica dezvoltării durabile.Principii complementare de organizare a transporturilor
9 Tipuri de operațiuni urbane cu o componentă de remodelare a mobilității – Studii de caz
10 Tipuri de politici spațiale care vizează reorganizarea sustenabilă a mobilității –VINEX si ABC
Metoda de predare:
prelegeri, expuneri ilustrate și comentate, studii de caz, discutii interactive,
Mod de evaluare:
lucrare de cercetare individuală, Examen scris
Bibliografie minimală:
[1] Amar, Georges, Pentru o ecologie urbanǎ a transporturilor, Les Annales de la recherche urbaine n°59-60, 1993
[2] Bieber, Alain; Orfeuil Jean Pierre, La mobilité urbaine et sa régulation, les Annales de la Rechereche Urbaine n°59-60, 1993
[3] Bernard Duhem; Jean-Loup Gourdon; Pierre Lassave; Sylvia Ostrowetsky, Villes & Transports - seminaire, Paris,1991 – 1992
[4] Lynch, Kevyn, Good city form, Cambridge, Mass,The MIT Press, 1981
[5] Negulescu Mihaela Hermina, Mobilitate și formă urbană, Teză de doctorat, București, 2008
[6] Rodrique, Jean-Paul; Comtois, Claude; Slack, Brian, The geography of transport systems, Hofstra University, New York, USA, http://people.hofstra.edu/geotrans/
[7] Salingros, Nikos A, Principles of urban structure, Complexity and Urban Coherence, http://www.math.utsa.edu, 2001
[8] Wiel, Marc, La mobilité dessine la ville, Urbanisme no. 289, iulie 1996
[9] * * * TRANSLAND - Integrarea (planificării) transportului cu urbanismul, Raport final, Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 2000
[10] * * * TRANSPLUS - Politici integrate de utilizare a terenului și transport durabil – Raportul final, proiect finanțat de Comisia Europeană sub Programul Cadru 5, Comisia Europeană – Energie, Mediu și Dezvoltare Durabilă, 2003
[11] * * * SESAME - Relații între forma urbană și practicile de mobilitate – Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 1999
[12] * * * Noua Cartǎ a Atenei - 1998 (Carta urbanismului secolului XXI), noi principii de planificare a dezvoltării orașelor, adoptată de Consiliul European al Urbaniștilor – ETCP, 1998 (revizuită iunie 2003)
[13] * * * Carta New Urbanism, Congress for New Urbanism, New Urban News, 1996, http://www.cnu.org/charter
[14] * * * Principii directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a teritoriului european, Consiliul Europei, Conferința Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului CEMAT (2000) 2 – Hanovra, 7-8 Septembrie 2000
[15] * * * MODUR – Promovarea mobilității urbane durabile în municipiul București, Programul ”Cercetare de excelență”- M.Ed.C, 2006-2008
[16] * * * TERITRANS – Soluții interdisciplinare convergente în amenajarea teritoriului și în structurarea sistemului de transport, orientate către dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții, Programul ”Cercetare de excelență”- M.Ed.C, 2006-2007