UT-123 Planificare integrată UM - studiu la nivel zonal

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 10
Titular:
prof.dr.arh Mihaela Negulescu
Colectiv:
Head of planning and design studio: Mihaela Hermina NEGULESCU -Associate Professor PhD. Architect Urban Planner; Reihold Staedler - teaching assistant, Radu Patrascu - teaching assistant
Obiective:
 Dezvoltarea gândirii holistice și a capacitățății de abordare sistemică, integrată a planificării dezvoltării urbane, într-o logică de coordonare a acesteia cu planificarea mobilității – planificare de tip LUT (Land-Use & Transport)/ UM (Urbanism & Mobilitate)
 Aprofundarea prin studiu practic a logicii de planificare (L)UM / LUT
 Aprofundarea prin studiu practic a logicii de creare a premizelor urbanistice pentru (re)modelarea mobilității, la nivel zonal (cartier, zonă funcțională, poli urbani specializați, etc.)
 Aprofundarea prin studiu practic a logicii de susƫinere a logicii de dezvoltare urbană prin (re)organizarea mobilității
 Aprofundarea prin studiu a logicii multi și trans-disciplinare dobândite la cursul „Mobilitate 2”,”Sisteme de Transport”, „Trafic și nfrastructuri de circulație”
 Dezvoltarea spiritului critic, a creativității și capacității de inovare în planificarea dezvoltării urbane și în planificarea mobilității urbane
 Exersarea utilizării cadrului legislativ și normativ cu relevanță pentru planificarea (corelată) a formei urbane și a mobilității urbane
 Înțelegerea și exercitarea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare
 Dezvoltarea unor abilități de proiectare a infrastructurii mobilității
 Raportarea critică la practica europeană relevantă (studii de caz similare) și adaptarea bunelor-pratici la contextul local
Conținut:
tudiul este o abordare de tip UM (Urbanism & Mobilitate) la nivel zonal, pentru un areal sau cartier a cărui dezvoltare urbană (reamenajare/ regenerare/ restructurare/ extindere etc.) trebuie să se sprijine pe o complexă (re)organizare a mobilităƫii: zone centrale, cartiere rezidenƫiale, zone comeciale, zone urbane cu potenƫial de restructurare, zone de creștere urbană etc.
În etapa 1 (lucru în echipă), se va identifica o viziune integrată (UM) de dezvoltare a arealului și se vor detalia un concept complex de (re)modelare a mobilității, direcții majore de intervenție – măsuri, programe și proiecte, pe fiecare sub-categorie de mobilitate (transport public, intermodalitate, deplasări nemotorizare – pietonale și cu bicicleta, rețea rutieră și trafic, parcare, transport marfă și logistică urbană, siguranță rutieră, accesibilitate pentru PRM).
În etapa a 2-a (studiu individual), se va detalia un tip de intervenƫie într-un areal restrâns (traseu, arteră sau piaƫă urbană etc.), sau un tip de program pentru o sub-politică zonală de mobilitate.
Metoda de predare:
indrumare de atelier, dezbateri, studii de caz - discutii si prezentari video
Mod de evaluare:
prezenta si participare la dezbateri (20%), proiect: studiu in echipa (40%) + studiu individual (20%)
Bibliografie minimală:
 Bibliografiile cursurilor “Mobilitate 2” și”Politici și Planuri de Mobilitate urbană”
 Strategii de dezvoltare – integrate și sectoriale (relevante)
 Strategii și planuri de urbanism,
 Studii de planificare a mobilității urbane și proiecte de infrastructură, relevante pentru temă și arealul propus spre studiu
 Ghiduri pentru elaborarea PMUD:Guidelines – developing and implementing a sustainable urban mobility plan, 2013: www.mobilityplans.eu
 Ghiduri pentru politici/strategii
 Legislatie, normative și ghiduri de proiectare (românești și străine)
 Ghiduri/normative de proiectare
 Biblio/weblio-grafie relevantă pentru subiect
• Code de la rue – Franța, Belgia etc. (on-line)
• The boulevard book –History, evolution, design of multiway boulevards – Allan B. Jacobs, Elisabeth Macdonald, and Yordan Rofé – publisher The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England, 2002.
• Livable streets – Donald Appleyard - University of California Press, 1981.
• Reconquérir les rues – exemples à travers le monde et pistes d’actions – Nicolas Soulier – publicat de ULMER, 2012.
• Ghiduri CERTU (Franƫa)
• Ghiduri Local Transport for London (Anglia) etc.
 Studii de caz – surse:
 cursurile “Mobilitate 2”, “Politici și planuri de mobilitate”
 Platforme europene de specialitate: ELTIS, CIVITAS, EPOMM
 Proiecte europene relevante: POLY SUMP, ADVANCE, TRANSLU, PUSH&PULL, SESAME, NODE, ACTIVE ACCESS, TRANSPORT LEARNING -www.transportlearning.net etc.
 Documentare web.