CULTADISER

CULTADISER 2023

Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin susținerea unei culturi a diseminării rezultatelor

A. Informații generale

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2023-F-0462
Domeniu vizat: FDI 6. Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități
Bugetul aprobat: 200000 lei
Director proiect – conf. dr. arh. Simona MUNTEANU, Prorector pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare UAUIM

Proiectul continuă activități din anii precedenți:

B. Activități și rezultate asumate

Scopul proiectului:

Proiectul își propune dezvoltarea și consolidarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin implementarea unei culturi a diseminării rezultatelor și a creșterii vizibilității acestora, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, precum și prin continuare dezvoltării infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a universității.

Obiectivele proiectului:

OS.1 Optimizarea vizibilității cercetării românești în plan național și internațional prin continuarea seriei de acțiuni de prezentare a rezultatelor cercetării la UAUIM Research Networking Day – organizarea ediției 2023

OS.2 Continuarea conferinței tematice online Zilele Cercetării la UAUIM - INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU) prin organizarea ediției 2023 pentru stimularea performanței și îmbunătățirea abilităților de cercetare, colaborări și proiecte experimentale;

OS.3 Continuarea conferinței internaționale a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CiSDAU) incluzând diseminarea rezultatelor cercetării interne și inițierea cooperării internaționale în viitoare proiecte.

OS.4 Publicarea și diseminarea unor contribuții reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism pe baza unui „apel pentru publicare” pentru diferite categorii: teze de doctorat, publicații, articole și participări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice.

OS.5 Extinderea laboratorului de cercetare doctorală interdisciplinară (LCDI) ca mediu de cercetare organizat și stimulativ pentru atragerea proiectelor de cercetare inovativă și dezvoltarea unui sistem colaborativ de cercetare cu tematici relevante și finanțabile.

OS.6 Creșterea capacității UAUIM de a susține cercetarea în arhitectură implicată în procesul de predare și de pregătire a predării la disciplina Proiectare de Arhitectură (Atelierul de proiectare)

Activități


A 1. Organizarea UAUIM Research Networking Day 2023 (RND), eveniment de networking, expoziție și publicație volum colectiv prezentare bilingvă rezultate proiecte de cercetare, educație și dezvoltare instituțională la UAUIM. Responsabil activitate – cercet. șt. dr. arh. Ionuț-Adrian Ibric – https://www.uauim.ro/evenimente/research-networking-day-2023/

A 1.1 Organizarea și desfășurarea UAUIM Research Networking Day (RND), cu participarea a minimum 100 de persoane, având ca scop promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării universității și facilitarea interacțiunii cu instituții și organizații externe, generând noi oportunități de colaborare.

A 1.2 Organizarea expoziției de proiecte pe secțiuni ce se va deschide în cadrul RND:

1. SUSTAINABILITY / RESILIENCE / CIRCULARTY

2. HERITAGE & CULTURE

3. URBAN and INTEGRATED RESEARCH

4. AR/VR and DIGITALISATION

5. SOCIAL INCLUSION, SOCIAL EQUITY, ACCESSIBILITY

6. ENTREPRENEURSHIP / EDUCATION / TRAINING / LABS

7. SUPORT of PUBLISHING & DISSEMINATION

A 1.3 Realizarea și publicarea volumului colectiv RND cu prezentarea lucrărilor expuse.

Rezultate/indicatori asumați Activitate A1

R1-A1.1 UAUIM RND organizată/min 50 de participanți, minim 3 parteneri implicați

R2-A1.1 UAUIM RND organizată/min 50 seturi Materiale promoționale achiziționate

R3-A1.1 UAUIM RND organizată/min 3 chestionare de lucru concepute, pentru min 3 secțiuni și organizate cu completarea a min 5 persoane pe secțiune

R4-A1.2 Organizarea expoziției RND/min 15 de panouri expoziție realizate

R5-A1.2 Organizarea expoziției RND/2 anunțuri de promovare și diseminare a rezultatelor activității

R6-A1.3 Realizarea și publicarea volumului colectiv RND/1 volum colectiv publicat în min 100 buc. cu ISBN, Ed. Universitară "Ion Mincu"


A 2. Organizarea Conferinței tematice online INNOMINCU 2023 Zilele cercetării în UAUIM. Responsabil activitate – cercet. șt. dr. arh. Ionuț-Adrian Ibric

A 2.1 Organizarea și desfășurarea conferinței tematice online INNOMINCU 2023 Zilele cercetării în UAUIM, cu participarea a minim 8 speakeri interni/externi/cadre didactice UAUIM și minimum 100 de participanți, având ca obiectiv abordarea unei tematicii de cercetare și inovare și conștientizarea cu privire la importanța implicării comunității academice în cercetare:
https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2023/

A 2.2 Realizarea și publicarea volumului de rezumate al lucrărilor conferinței INNOMINCU 2023.

Rezultate/indicatori asumați Activitate A2

R7-A2.1 Conferința online INNOMINCU 2023, organizată/min 100 de participanți, min 8 speakeri.

R8-A2.2 Volum abstracte conferința publicat/min 50 buc cu ISBN, Ed. Universitară „IM”


A 3. Organizarea și desfășurarea conferinței internaționale a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CiSDAU), cu participare internațională și minimum 15 de participanți, având ca obiectiv prezentarea cercetărilor doctorale organizate pe tematici și incluzând ateliere de scriere a articolelor științifice. Responsabil activitate – Prof. dr. ecol. dr. geogr., habil urb. Alexandru-Ionuț Petrișor

Rezultate/indicatori asumați Activitate A3

R9-A3 Conferință internațională a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CiSDAU)/participare internațională 3 pers. și min. 15 de participanți

Sesiunea SD 10.pdf


A 4. Selecția de către o comisie de analiză în urma procesului de peer-review, publicarea și diseminarea unor teze de doctorat, publicații, articole și prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism. Responsabil activitate – Prof. dr. ecol. dr. geogr., habil urb. Alexandru-Ionuț Petrișor

Rezultate/indicatori asumați Activitate A4

R10-A4 Selecția, publicarea și diseminarea a min. 5 teze de doctorat, publicații, articole sau prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice

Finantari CULTADISER.pdf


A 5. Consolidarea activității Grupurilor de Lucru organizate anterior în cadrul Laboratorului de cercetare doctorală interdisciplinară LCDI. Responsabil activitate – Prof. dr. urb. Angelica Stan, Director CSUD

A 5.1 Crearea de parteneriate cu alte structuri similare (laboratoare, centre cercetare) din universități europene (GL Smart Research).

A 5.2 Organizarea seminarului deschis privind metode și instrumente interactive, interdisciplinare de predare – învățare pentru ciclul trei de studii, având ca scop mai buna racordare a practicilor pedagogice ale membrilor comunității la așteptările studenților și creșterea gradului de încredere profesor- doctorand (GL InterAct)

A 5.3 Realizarea unui Proiect-pilot de testare a conexiunii dintre cercetarea doctorală teoretică și cea aplicată/ în situ în 2023, cu scopul creșterii bazei de date cu conținut digital video de cunoaștere a fenomenului shrinking cities în orașele dunărene din Romania (GL Dunărea).

A 5.4 Organizarea Taberei inter-generațională ”Research and Build” pentru studenți (licență/master/ doctorat) având ca scop întărirea echipelor de cercetare și de formare a unei atitudini responsabile, apte să înțeleagă problematicile actuale asociate tranziției verzi, fragilizării relației dintre natură, cultură și tehnologie, a conceptelor de “sustenabilitate”, “recycle-upcycle”, ”circularitate urbană” etc. (GL Dunărea).

A 5.5 Organizarea unui club de dialog și schimb de bune practici pentru ciclul 3 de studii în UAUIM (”PHD TALKS”) care se va reitera anual, într-un cadru non-formal de dialog deschis pentru studenți doctoranzi, absolvenți și profesori, asupra modului de evoluție a cercetării și scrierii unei teze de doctorat, asupra metodelor și limbajului, asupra surselor și mijloacelor de informare și documentare (GL InterAct).

Rezultate/indicatori asumați Activitate A5

R11-A5.1 Crearea minim 1 nou parteneriat cu o altă structura similară din UE și participarea la min 2 evenimente cu expunere internațională

R12-A5.2 Instrumente realizate/1 Ghid electronic publicat pe site proiect, 1 bibliotecă virtuală realizată

R13-A5.3 Un clip video documentar publicat pe site proiect

R14-A5.4 Tabără organizată/Concept publicat pe site, min 15 participanți

R15-A5.5 Lansarea Clubului “PHD TALKS”/participarea min 5 studenți doctoranzi, 3 absolvenți, 3 profesori conducători de doctorat

https://lcdi.uauim.ro/


A 6. Editarea rezultatelor cercetărilor derulate în perioada 2022-2023, realizate de către 13 de cadre didactice și 3 doctoranzi în procesul de predare din cadrul disciplinei Proiectare de arhitectură predată la Facultatea de Arhitectură a UAUIM având ca scop facilitarea accesului la noi materiale documentare în sistem deschis. Responsabil activitate – Conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu

A 6.1 Lansarea către comunitatea academică a unui apel privind colectarea rezultatelor cercetării din cadrul disciplinei Proiectare de arhitectură predată la Facultatea de Arhitectură a UAUIM, obținute în anii universitari 2022-2023 într-un format stabilit și recepția materialelor transmise.

A 6.2 Colectarea materialelor de cercetare realizate, selectarea și organizarea pe secțiuni tematice (de exemplu: studii de caz, texte ale unor prelegeri, concepte dezvoltate cu prilejul îndrumării disertațiilor și proiectelor de diplomă), line-editing și vectorizare pentru punerea în online în format adecvat a materialelor de cercetare colectate înainte de peer review, planificarea și structurarea materialelor pentru spațiul web și încărcare.

A 6.3 Documentare de arhiva (Primăria Municipiului București) pentru 4 clădiri relevante din arhitectura urbană autohtonă și prelucrarea datelor obținute în format adecvat predării la atelier (proiect, text și material fotografic).

A 6.4 Publicarea unui pachet editorial format din volum colectiv și broșură-album, în 100 exemplare fiecare: editare grafică, DTP; tipărire și publicare, distribuire, eveniment de lansare a pachetului în variante digital și tipar cu ISBN.

Rezultate/indicatori asumați Activitate A6

R16-A6.Min 20 propuneri transmise, min 15 acceptate la publicare volum rezultate cercetare

R17-A6.1-2-3-4 Publicare pachet editorial - volum colectiv și broșură-album - 100 ex/15 articole publicate și 4 clădiri documentate

R18-A6 Publicarea online material din A6


A 7. Management de proiect pe toată durata desfășurării proiectului

Contribuie la atingerea tuturor obiectivelor proiectului OS.1-6.