CULTADISER

CULTADISER 2024

Întărirea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor

Oportunități de finanțare prin proiectul CULTIDASER

A. Informații generale

Domeniul vizat: Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Durata proiectului: 9 luni (1 aprilie – 16 decembrie 2024)

Scopul proiectului

Proiectul urmărește dezvoltarea capacității UAUIM de a susține cercetarea întărind cultura diseminării și a creșterii vizibilității rezultatelor, coagulând acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, de la doctorate ca vârf de lance al cercetării la rezultatele studiilor cadrelor didactice și cercetătorilor, continuând dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare a UAUIM.

Obiectivele proiectului

OS.1 Optimizarea vizibilității cercetării românești în plan național și internațional prin continuarea seriei de acțiuni de prezentare a rezultatelor cercetării la UAUIM Research Networking Day – organizarea ediției 2024;

OS.2 Continuarea conferinței tematice online Zilele Cercetării la UAUIM - INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU) prin organizarea ediției 2023 pentru stimularea performanței și îmbunătățirea abilităților de cercetare, colaborări și proiecte experimentale;

OS.3 Publicarea și diseminarea unor contribuții reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism pe baza unui „apel pentru publicare” pentru diferite categorii: teze de doctorat, publicații, articole și participări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice;

OS.4 Extinderea laboratorului de cercetare doctorală interdisciplinară (LCDI) ca mediu de cercetare organizat și stimulativ pentru atragerea proiectelor de cercetare inovativă și dezvoltarea unui sistem colaborativ de cercetare cu tematici relevante și finanțabile;

OS.5 Creșterea capacității UAUIM de a susține cercetarea în arhitectură implicată în procesul de predare și de pregătire a predării la disciplina Proiectare de Arhitectură (Atelierul de proiectare) pentru facilitarea schimbului de informații înainte de peer-review la nivelul comunității academice și dezvoltarea cercetării și capacității de implementare a practicilor Științei Deschise.

OS.6. Creșterea calității activității didactice, diseminarea și promovarea fondului științific infodocumentar al bibliotecii universitare prin crearea unei biblioteci digitale integrate, cu acces deschis și gratuit.

Justificarea necesității implementării proiectului

Necesitatea proiectului izvorăște din decalajul dintre „cultura publicării” din arhitectură și urbanism, caracterizate de „cercetarea prin proiect” (de design, arhitectură, urbanism) și celelalte domenii, în care cercetarea se materializează în special în publicații și prezentări în conferințe. Proiectul le continuă pe cele din 2022 și 2023, răspunzând criteriilor comisiei de specialitate CNATDCU din domeniu, unde publicațiile și prezentările în conferințe condiționează susținerea tezelor de doctorat și promovarea în grad didactic și științific, și sugestiilor ARACIS, dar și nevoii de a susține și implementa o cultură privind diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul școlilor doctorale și în activitatea didactică curentă.

Laboratorul de cercetare doctorală interdisciplinară, inițiat în 2022, contribuie la creșterea calității cercetării doctorale prin raportarea la cea internațională și potențează capacitatea de diseminare; conferința tematică INNOMINCU 2023 reunește rezultatele cercetării de vârf din UAUIM, continuând proiectele din 2021-2023, iar publicarea contribuțiilor reprezentative în sistem competitiv stimulează competiția internă pentru cercetări avansate. Organizarea ediției a treia a UAUIM Research Networking Day - zi de schimb de cunoaștere și dialog în care se promovează bilingv rezultatele anuale ale cercetării din UAUIM, în urbanism, peisagistică, arhitectură și arhitectură de interior - facilitează interacțiunea cu instituții și organizații externe, generând noi oportunități de colaborare.

Editarea rezultatelor cercetării din procesul de predare și de pregătire a curriculei pentru disciplina „Proiectare de arhitectură” și dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente oferă instrumente „soft” și „hard” pentru diseminarea rezultatelor relevante ale activității de cercetare desfășurate de cadrele didactice și doctoranzi, asigurând astfel atingerea obiectivelor ce vizează creșterea capacității operaționale ale UAUIM privind cercetarea. Biblioteca digitală UAUIM contribuie la susținerea procesului de învățământ și cercetare prin dezvoltarea de produse și servicii digitale pentru facilitarea accesului utilizatorilor specifici la conținut științific reprezentativ.

Descrierea activităților

A 1. Organizarea UAUIM Research Networking Day 2024 (RND), eveniment de networking, expoziție și publicație volum colectiv prezentare bilingvă rezultate proiecte de cercetare, educație și dezvoltare instituțională la UAUIM. În anul 2022 acest eveniment a fost organizat în premieră, din alte fonduri - https://www.uauim.ro/evenimente/research-networking-day/. Contribuie la Atingerea OS.1.

A 1.1 Organizarea și desfășurarea UAUIM Research Networking Day (RND), cu participarea a minimum 100 de persoane, având ca scop promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării universității și facilitarea interacțiunii cu instituții și organizații externe, generând noi oportunități de colaborare.

A 1.2 Organizarea expoziției de proiecte pe secțiuni ce se va deschide în cadrul RND: (1) sustainability / resilience / circularity, (2) heritage & culture, (3) urban and integrated research, (4) AR/VR and digitalisation, (5) social inclusion, social equity, accessibility, (6) entrepreneurship / education / training / labs, (7) suport of publishing & dissemination.

A 1.3 Realizarea și publicarea volumului colectiv RND cu prezentarea lucrărilor expuse.

A 2. Organizarea Conferinței tematice online INNOMINCU 2024 Zilele cercetării în UAUIM. Contribuie la atingerea OS.2.

A 2.1 Organizarea și desfășurarea conferinței tematice online INNOMINCU 2024 Zilele cercetării în UAUIM, cu participarea a minim 12 speakeri interni/externi/cadre didactice UAUIM și minimum 200 de participanți, având ca obiectiv abordarea unei tematicii de cercetare și inovare și conștientizarea cu privire la importanța implicării comunității academice în cercetare.

A 2.2 Realizarea și publicarea volumului de rezumate al lucrărilor conferinței INNOMINCU 2024.

A 3. (atingerea OS.3) Selecția de către o comisie de analiză în urma procesului de peer-review, publicarea și diseminarea unor teze de doctorat, publicații, articole și prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice reprezentative pentru cercetarea din arhitectură și urbanism.

A3.1. Lansarea unui apel pentru publicarea unor teze de doctorat, publicații, articole și prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice

A3.2 Selecția unor teze de doctorat, publicații, articole și prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice reprezentative prin peer-review

A3.3. Publicarea sub formă de carte a tezelor de doctorat și contribuțiilor cadrelor didactice

A3.4. Finanțarea articolelor și prezentări la conferințe ale doctoranzilor

A 4. (atingerea OS.4) Consolidarea activității Grupurilor de Lucru organizate anterior în cadrul Laboratorului de cercetare doctorală interdisciplinară LCDI.

A 4.1. Publicarea în format analog/ hârtie și lansarea Ghidului metodic pentru ciclul trei de studii în arhitectură și urbanism

A 4.2. Organizarea Taberei inter-generaționale „Research, Design and Build” pentru studenți (licență/master/doctorat) având ca scop întărirea echipelor de cercetare și de formare a unei atitudini responsabile în raport cu mediul

A 4.3. Continuarea activității „PHD TALKS” - Club de dialog și schimb de bune practici pentru ciclul 3 de studii în UAUIM cu sesiuni de discuții asupra modului de evoluție a unei teze de doctorat, metodelor și limbajului, surselor și mijloacelor de informare și documentare.

A 5. (atingerea OS.5) Organizarea simpozionului și expoziției cu tema: rolul și importanța reprezentărilor vizuale pentru cercetarea în arhitectură și publicarea lucrărilor participante cu scopul de a disemina rezultatele cercetărilor derulate în departamentele de proiectare ale UAUIM, actualizarea conceptelor și metodelor de predare, valorizarea și stimularea cunoașterii arhitecturii autohtone prin mijloace creative de explorare.

A 5.1 Lansarea către comunitatea academică a apelului de participare la simpozion și expoziție, primirea abstractelor însoțite de imagini, realizarea preselecției de către o comisie de analiză și comunicarea rezultatelor.

A 5.2 Colectarea articolelor in extenso ce vor sta la baza comunicării, editare și peer review în vederea publicării acestora, pregătirea materialelor vizuale pentru prezentare în expoziție.

A 5.3 Cercetarea și documentarea la arhivă (Primăria Municipiului București) a arhitecturii urbane autohtone și prelucrarea grafică a datelor obținute pentru 7 clădiri (nepublicate) relevante pentru studiul locuirii la disciplina Proiectare de arhitectură.

A 5.4 Realizarea și distribuirea materialelor de promovare a simpozionului și expoziției (invitații, afișe, pliante de prezentare) și organizarea evenimentelor în spațiile UAUIM.

A 5.5 Publicarea catalogului cu lucrările simpozionului și documentarea la arhive, în 200 exemplare: editare grafică, DTP; tipărire și publicare cu ISBN de către Editura Universitară „Ion Mincu” și pe website-ul dedicat.

A 6. Biblioteca digitală UAUIM

A 6.1. Realizarea website-ului Biblioteca digitală UAUIM.

A 6.2. Accesibilizarea lucrărilor științifice de cercetare deținute de către biblioteca universitară, categoria teze de doctorat, prin scanarea cuprinsului, integrarea fișierelor .pdf în programul Liberty5 și asocierea conținutului digital cu website-ul Biblioteca digitală UAUIM.

A 6.3. Digitizarea documentelor de patrimoniu aflate în colecția de carte a bibliotecii universitare și integrarea conținutului în biblioteca digitală accesibila online.

A 6.4. Comunicarea și promovarea bibliotecii digitale pe canalele de informare proprii.

A 7. (atingerea OS.1-6) Management de proiect pe toată durata desfășurării proiectului.

Rezultate/indicatori

R1-A1.1 UAUIM RND organizată/min. 100 de participanți, minim 3 parteneri implicați

R2-A1.1 UAUIM RND organizată/min. 100 seturi materiale promoționale achiziționate

R3-A1.1 UAUIM RND organizată/min. 3 chestionare de lucru concepute, pentru min. 3 secțiuni și organizate cu completarea a min. 10 persoane pe secțiune

R4-A1.2 Organizarea expoziției RND/min. 30 de panouri expoziție realizate

R5-A1.2 Organizarea expoziției RND/2 anunțuri de promovare și diseminare a rezultatelor activității

R6-A1.3 Realizarea și publicarea volumului colectiv RND/1 volum colectiv publicat în min. 200 buc. cu ISBN de către Editura Universitară „Ion Mincu”

R7-A2.1 Conferința online INNOMINCU 2024, organizată/min. 200 de participanți, min. 12 speakeri

R8-A2.2 Volum rezumate conferința publicat/min. 100 buc cu ISBN de către Editura Universitară „Ion Mincu”

R9-A3.1-4 Selecția, publicarea,finanțarea și diseminarea a min. 10 teze de doctorat, publicații, articole sau prezentări la conferințe ale doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice

R10-A4.1.a min. 100 exemplare - Ghid metodic pentru ciclul trei de studii în arhitectură și urbanism

R11-A4.1.b Eveniment de lansare a Ghidului si dezbatere pe tema pedagogiei îndrumării doctorale

R12-A4.2 Tabără organizată/Concept publicat pe site, tutori invitați - min. 15 participanți studenți

R13-A4.3 Activitatea Clubului „PHD TALKS”/min. 30 de participanți, min. 2 sesiuni (studenți doctoranzi, absolvenți, profesori conducător de doctorat)

R14-A4. Min. 35 propuneri transmise, min. 30 acceptate la publicare volum rezultate cercetare

R15-A5.1-2-3-4-5 Simpozion organizat/ min. 60 participanți, min. 15 speakeri; expoziție organizată/min. 10 panouri; cercetare de arhivă cu prelucrare grafică a documentelor realizată/min. 5 clădiri documentate și prelucrate grafic; publicare catalog cu lucrările simpozionului / 1 catalog publicat în 200 ex. de către Editura Universitară „Ion Mincu”, min. 15 articole și min. 5 clădiri prezentate/1 pagină de website min. 15 articole și min 5 clădiri prezentate.

R16-A6.1 - 1 website.

R17-A6.2 și A 6.3 - 2 baze de date integrate (teze de doctorat și colecția de carte de patrimoniu);

R18-A 6.4 - 1 eveniment de promovare.

R19-A7 Publicarea online a materialelor.