ST-40 Structuri

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.ing. Vlad Petrescu
Obiective:

Însușirea noțiunilor de bază privind criteriile de alcătuire, conformare și dimensionare a elementelor, subansamblurilor și ansamblurilor structurale din materiale cu cea mai largă utilizare. Noțiuni elementare privind preluarea încărcărilor, conformarea corectă a clădirilor, sisteme constructive uzuale. Alcătuirea și calculul îmbinărilor. Aplicarea noțiunilor de mecanică (statică și rezistența materialelor) la elemente alcătuite din lemn și metal.

Conținut:

Încărcări în construcții și răspunsul structural. Definirea încărcărilor permanente, utile, dinamice. Acțiunea zăpezii și vântului. Acțiunea cutremurului. Variații de temperatură și tasări ale terenului.
Materiale pentru structuri (lemn, oțel, beton, zidărie). Metode și ipoteze de calcul. Noțiunea de marcă și clasă. Elemente și subansambluri fundamentale de structură: bara dreaptă, placa plană, perete plin. Efectul forțelor exterioare asupra acestora. Tipuri de alcătuiri structurale, noțiuni de proiectare preliminară a acestora.
Grinzi cu zăbrele – alcătuiri și metode de calcul (metoda izolării nodurilor, metoda secțiunilor). Aplicații.
Alcătuirea și calculul șarpantelor de lemn și metal.
Structuri rezistente prin formă. Structurile în arc și structurile suspendate. Tipuri clasice de arce. Problema preluării împingerilor.
Alcătuirea și calculul planșeelor pentru clădiri situate în zone seismice (planșee de lemn, planșee din beton armat, planșee mixte). Particularități de alcătuire și calcul al elementelor de scară.
Stabilirea sistemului structural. Factori de care depinde alegerea tipului de subansambluri structurale și a materialelor pentru structură. Clădiri cu deschideri mari, având un nivel (tip hală). Tipuri, materiale, forme în plan și în elevație, probleme de proiectare.
Particularitățile alcătuirii și calculului structurilor din metal.
Grinda ca element de structură. Conformarea secțiunilor transversale. Elemente de calcul preliminar pentru elementele supuse la solicitarea de încovoiere cu forță tăietoare alcătuite din diverse materiale (predimensionare, stabilirea deschiderilor maxime, limitarea deformațiilor). Mecanisme de cedare.
Stâlpul supus la solicitarea de compresiune centrică și excentrică. Conformarea secțiunilor transversale.
Tipuri de structuri pentru clădiri etajate curente.
Particularitățile alcătuirii și calculului structurilor din lemn.
Tipuri de îmbinări ale elementelor din lemn și metal curent utilizate la amenajări și metode de dimensionare a acestora.

Metoda de predare:

Imagini pe suport electronic, folii de prezentare, documentații suplimentare pe care studenții le primesc la orele de curs și seminar.

Mod de evaluare:

Examen semestrial, scris, cu conținut teoretic și aplicativ. Nota de trecere reprezintă o medie între nota de la examen (50%), nota lucrării de evaluare din săptămâna a VII–a (30%) și notele obținute la verificările de pe parcurs (20%). Nota minimă acceptată la examen este 5 (cinci). Frecvența la curs este condiție obligatorie pentru admiterea la susținerea examenului final scris.

Bibliografie minimală:

P 100–1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri (BC 2006)
Petrovici, R., Teoria structurilor – note de curs, IAIM, 1995
Georgescu, Mihaela, Relația structural – nestructural în proiectarea de arhitectură, Editura Universitară “Ion Mincu”, București, 2005, ISBN 973-7999-46-0
Manole, M., Construcții. Alcătuiri constructive ale principalelor subansabmluri, Editura MATRIX ROM, București, 2001.
Vlad, I., Macavei, F., Calculul sistemelor structurale la acțiuni statice, vol. I, Editura Tehnică, București, 2002.

modifică