ST-40 Structuri

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-40 Structuri.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect. Vlad Petrescu
Obiective:
Cursul este destinat studenților arhitecți care urmăresc obținerea cunostințelor de bază necesare pentru concepția științifică, proiectarea, alcatuirea constructivă și folosirea rațională, optimă a elementelor de construcții și a grupărilor acestora în cadrul concepției de ansamblu a clădirii, determinată de un complex de date fizice și economice.
Cursul cuprinde în același timp o tratare sintetică și unitară a concepției structurilor situate în zone seismice, sub aspectul: funcțiune, material, structură. Folosind conceptul de performanță în construcții, sunt formulate și analizate atât criteriile generale referitoare la alcătuirea de ansamblu a clădirii, cât și criteriile specifice concepției structurilor rezistente la cutremure severe în corelație cu elementele nestructurale, echipamente etc.
Cursul își propune totodată și prezentarea structurilor și infrastructurilor pentru construcții cu preocupări privind interdependența dintre structura și condițiile ei de realizare: tehnologie, organizare, economie.
Urmărirea cursului asigură premizele pentru:
1. Înțelegerea istoriei și filozofiei codurilor de proiectare structurale ;
2. Înțelegerea fundamentelor dinamicii structurilor și a ingineriei seismice ;
3. Capacitatea analizării factorilor fundamentali care controleaza răspunsul structural ;
4. Capacitatea de a realiza calcul simplificat și / sau predimensionări ale elementelor structurale într-o structură comună, simplă, clară ca alcătuire .
Conținut:
Reguli privind alcătuirea de ansamblu a construcțiilor.
Proiectarea preliminară a construcțiilor din zidărie, beton armat, metal, lemn.
Structuri din zidărie portantă – reguli de alcătuire, condiții construcțive, condiții minimale, rezistențe de calcul și principii de calcul a zidăriilor .
Betonul și betonul armat – material de construcție, caracteristici mecanice.
Bazele teoriei betonului armat. Stadii de lucru ale elemntelor de beton armat.
Calculul elementelor structurale (liniare, grinzi sau stâlpi) de beton armat la compresiune centrică, intindere centrică, încovoiere pură, încovoiere cu forță axială unidirecțională sau bidirecțională.
Pereti structurali din beton armat – predimensionare, reguli de poziționare pereți de beton armat în plan și elevație, condiții constructive și minime privind alcătuirea pereților structurali din beton armat, calcul centru de rigiditate al rigiditaților pentru structuri ce au în alcătuire pereți structurali din beton armat.
Planșee din beton armat. Clasificare, tipuri constructive de planșee, predimensionare elemente din alcătuirea planșeelor, calcul eforturi și defomații pentru plăcile planșeelor , reguli și condiții constructive și/sau minime pentru planșee din beton armat.
Evaluarea nivelului acțiunii seismice, forța seismică.
Infrastructuri – clasificare, detalii constructive pentru diferite tipuri structurale, predimensionare fundații sub stâlpi sau pereți.
Metoda de predare:
Imagini pe suport electronic, folii de prezentare, documentații suplimentare pe care studenții le primesc la orele de curs și seminar.
Prelegeri teoretice ilustrate cu imagini digitale și aplicații - probleme ilustrate-rezolvate.
Prelegeri înregistrate video legate de subiectele din conținut.
Mod de evaluare:
Examen semestrial, scris, cu conținut teoretic și aplicativ. Evaluare se realizează în sesiunea de examene.
Evaluarea este compusă din doua teste tip grilă, un test cuprinde intrebări teoretice iar cel de-al doilea cuprinde aplicații – probleme.
Nota finală se determină ponderat parte teoretică + parte aplicativă-probleme. Ponderea părții teoretice este cuprinsă între 30...70% din nota finală, iar ponderea părții aplicative din nota finală este cuprinsă între 70...30% din aceasta.
Nota minimă acceptată la examen este 5 (cinci).
Bibliografie minimală:
Petrovici, R., Teoria structurilor – note de curs, IAIM, 1995
Georgescu, Mihaela, Relația structural – nestructural în proiectarea de arhitectură, Editura Universitară “Ion Mincu”, București, 2005, ISBN 973-7999-46-0
Manole, M., Construcții. Alcătuiri constructive ale principalelor subansabmluri, Editura MATRIX ROM, București, 2001.
Vlad, I., Macavei, F., Calculul sistemelor structurale la acțiuni statice, vol. I, Editura Tehnică, București, 2002.
P 100 – 1 / 2013 Cod de proiectare seismică pentru clădiri – Partea a I-a – Prevederi de proiectare pentru clădiri.
SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa națională interpretat împreună cu CR 0 / 2012 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea și gruparea acțiunilor.
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra construcțiilor. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexa națională.
SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Încărcări date de zăpadă. Anexa națională interpretat CR 1–1–3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.
SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Încărcări date de vânt. Anexa națională interpretat CR 1–1–4 / 2012 Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.
P 130 / 1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor.
CR 6 / 2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.
CR 2-1.-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat.
NP 074 / 2014 Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții
NP 112/2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă aprobat cu Od. MTCT nr. 275/23.02.2005
NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață
Legea nr. 10 / 1995 republicată în 2015, conținând modificările asociate legii 177/2015
HG. nr. 766 / 1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora împreună cu completările și modificările din H.G. nr. 675 / 03.07.2002
Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în 2004, împreună cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, împreună cu OUG nr. 214/2008 pt. Modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 împreună cu Od. MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare