ST-33 Materiale de construcții

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh Anamaria Mortu
Colectiv:
lect. dr. arh. Anamaria Mortu, asist. dr. arh. Alexandra Vișan, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean
Obiective:

Dobândirea unui vocabular tehnic corect, cunoașterea cât mai temeinică a principalelor materiale și produse folosite în designul interior, cu sortimente. Cunoașterea principalelor caracteristici și modul de comportare al materialelor și produselor în exploatare și întreținere, nocivități, în condițiile respectării standardelor și normativelor în vigoare.

Conținut:

Introducere, terminologie de specialitate. Solicitări mecanice și efecte cu aplicare directă în proiectarea designului interior. Norme și reglementări românești în domeniu.
Lemnul – generalități, structură internă, caracteristici, procedee de uscare și protecție a lemnului.
Decorare-înnobilare a materialelor și produselor folosite în construcții, arhitectură și design interior.
Piatra naturală – clasificare funcție de modul de formare, caracteristici. Extragerea, prelucrarea și folosirea pietrei naturale în lucrări de construcții, arhitectură și design interior.
Materiale și produse ceramice – clasificarea argilelor, mod de prelucrare, proprietăți, înnobilarea și folosirea materialelor și produselor ceramice în construcții, arhitectură și design interior.
Materiale și produse din sticlă – compoziție, proprietăți și procedee de fabricare, domenii de utilizare în lucrările de arhitectură și design interior.
Metalele – clasificare, proprietăți, procedee de obținere a formei dorite, coroziune și metode de protecție. Materiale și produse folosite în lucrări de construcții, arhitectură și design interior.
Materiale plastice (polimeri) – generalități, caracteristici, procedee de formare și decorare. Principalii polimeri folosiți în arhitectura de interior. Materiale , produse și domeniile de utilizare a acestora.
Lianți minerali și materiale compozite. Materiale compozite: cu densitate mare – mortare, betoane, pietre artificiale pe bază de lianți minerali; cu densitate scăzută – materiale și produse folosite în lucrări de izolații termice, acustice.
Materiale textile – generalități, tipuri de fibre și țesături utilizate în domeniul designului interior
Materiale diverse: acoperiri umede – zugrăveli, vopsitorii; acoperiri uscate – lambriuri, placaje la pereți; pardoseli, tavane suspendate, mobilier; pardoseli din materiale flexibile; gleturi, cleiuri, adezivi și materiale de etanșeizare, etc.

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative.
Prezentarea mostrelor de materiale și produse. Discuții în ceea ce privește sortimentul, caracteristicile, modul de comportare în exploatare, nocivități, întreținere. Lucrări practice la sfârșitul fiecărui seminar - scris și desene.

Mod de evaluare:

Examen scris - chestionar cu întrebări - recunoaștere de materiale și produse existente în laborator și descrierea lor cît mai completă.
Nota finală = 50% nota de la examen + 40% media notelor de la lucrările practice + 10% prezența la curs.

Bibliografie minimală:

ARONSON Joseph, The Encyclopedia of Furniture, 1966; AUBRZ Frederic, A propos de .. Materiaux de construction traditionnels – Bois, Pierre, Tterre, 4-1988/89; BRATU C, Introducere la cursul de materiale pentru construcții și finisaje, 1996; MINDU G, EVI L, Tehnologia materialelor plastice, 2005; CONSTANTINESCU R,PLATON M, Utilizarea maselor plastice în construcții; FRIEDMANN A, PILEJ-F, WILSON F, Interior Design; An introduction to architectural interiors, 1970; HARDT D, Materiale pentru construcții și finisaje, 1996; HARDT D, BRATU C, Glosar de arhitectură, construcții și finisaj, 1981; HUBCA Gh, IOVU T, TOMESCU M, NOVAC I-A, Materiale compozite, 1999; MITTAG, Pratique de la construction des batiments; POPESCU E, Materiale de construcții din deșeuri industriale; BURSA CONSTRUCȚIILOR, Cap. Materiale de construcții; Colecția de STAS-uri, grupa Materialelor de construții și a produselor silico-ceramice.

Observații:

Pentru sesiunea de examene iunie-iulie 2020 evaluarea finală pentru disciplina
MATERIALE DE CONSTRUCȚII– ANUL I – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR se v-a desfășura, conform procedurilor, în sistem on-line.
În acest scop, în intervalul 19 – 25 iunie 2020, studenții vor trimite la adresa de mail anamaria.mortu@uauim.ro – datele de înregistrare pentru examen. Se vor preciza – numele, prenumele, anul de studiu, secția, numărul matricol și adresa de mail .
Primirea datelor solicitate va fi confirmată printr-un mail de răspuns. În cazul în care acestă confirmare nu este primită, studentul este obligat să contacteze titularul până cel târziu joi 26 iunie ora 10.00.
În ziua și la ora stabilite în orarul de sesiune, studenții se vor conecta pe ZOOM folosind link-ul de acces primit de la titularul de disciplină pe adresa de mail.
După conectarea în ”camera de așteptare” studenții vor fi acceptați în ”camera” ZOOM unde vor fi obligați să prezinte carnetul sau cardul de student pentru verificarea identității.
În cadrul sesiunii ZOOM studenții vor primi toate informațiile privind desfășurarea examenului și un link de acces la platforma Easy lms pentru testul propriu-zis. Acesta va fi rezolvat într-un interval de timp limitat stabilit în concordanță cu numărul de întrebări și complexitatea lor.
Studenții vor accesa link-ul și vor începe rezolvarea testului la ora stabilită prin aplicație și conform indicațiilor primite în cadrul sesiunii ZOOM .
Studenții sunt obligați să respecte programul și limitele de timp anunțate pentru accesarea link-ului. După expirarea termenului de accesare, link-ul devine automat inactiv iar studentul va fi considerat absent.
Pe toată durata examenului studenții vor avea microfonul și camera deschise și vor rămâne conectați până la anunțul titularului cu privire la finalizarea acestuia.
În cazul pierderii conexiunii, aplicația pentru examen permite reconectarea în limita a 10 minute și continuarea acestuia de unde a fost întrerupt.
Întregul examen va fi înregistrat și arhivat de către titularul de disciplină.
Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică între nota obținută la examen și media lucrării de la seminar.
Pentru promovarea disciplinei atât nota obținută la examen cât și media aritmetică finală trebuie să fie minim 5.00 (cinci) fără rotunjiri.

Precizări finale
- Studenții se vor asigura că toate datele solicitate în procedură și transmise pe mail sunt corecte, în lipsa acestora ei fiind în imposibilitatea de a susține examenul.
- Studenții se vor asigura că au o conexiune cât se poate de stabilă la internet pe parcursul examenului. Se recomandă deconectarea celorlate dispozitive de la internet în acestă perioadă.
- Pe ZOOM, contul va avea numele si prenumele complet al studentului.
- Pentru verificarea identității prezentarea carnetului de student sau a legitimației de student la începutul examenului este obligatorie.
- În cazul în care studentul nu respectă prezenta procedură, acesta va fi declarat absent și va susține examenul în sesiunea de restanțe.

Titular
Lect. dr. arh. Anamaria MORTU