ST-15 Fizica construcțiilor (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Procedura examen sesiunea iunie-iulie 2020

Procedura examen Fizica constructiilor - FAI.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Radu Pană
Obiective:
Cunoașterea factorilor de mediu bioclimatic: căldură, apă, soare, lumină, sunet, factori biologici etc. Ințelegerea interrelaționării complexe între om – arhitectură – mediu. Asigurarea confortului utilizatorilor, din punct de vedere higrotermic, al iluminatului natural și acustic.
Capacitatea de a corela elementele de fizică a construcțiilor cu aspectele fiziologice și psihologice, cu comportarea alcătuirilor specifice ale construcției în ansamblu și în detaliu și cu aspectele plasticii arhitecturale.
Conținut:
Acustica fizică, fiziologică și spațială. Fonoabsorbție, fonoizolare.
Principii și detalii de realizare a alcătuirilor fonoabsorbante. Materiale poroase, membrane vibrante, rezonatori. Structuri fonoabsorbante complexe. Principii și detalii de realizare a alcătuirilor fonoizolante. Pereți simpli și dubli, pereți ușori, uși și ferestre.
Protecția acustică în construcții, față de zgomotele provenite din exterior și din interior. Principii și măsuri generale; metodologie concretă de realizare a protecției minime necesare la zgomot aerian și de impact pentru cazurile curente.
Studiul acustic al spațiilor cu destinație acustică. Criterii, principii și rezolvări de ansamblu și de detaliu.
Schimburi de energie om-construcție-mediu; căldura ca formă de energie; căi de migrație a căldurii.
Termofiziologie; confort higrotermic. Regim higrotermic staționar; transfer termic prin elementele de construcții opace și vitrate. Comportarea elementelor de construcții la difuzia vaporilor de apă.
Continuitatea protecției termice a anvelopei; punți termice; estimarea comportării de ansamblu a anvelopei construcției: coeficientul global G. Bilanț termic anual al construcției. Regim higrotermic nestaționar.
Căi de ameliorare a comportamentului higrotermic prin concepția de arhitectură; detalii tipice de proiectare pentru nodurile specifice.
Lumina naturală; proprietăți fizice. Metode de determinare a iluminării naturale: metoda analitică, metoda nomogramei de puncte.
Soarele; relația Pământ-Soare: mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui; anotimpuri; mișcarea aparentă a Soarelui; coordonate solare. Diagrama solară
Masca de umbră: concept, construcție. Controlul selectiv al însoririi cu ajutorul diagramei de proiecție și al măștii de umbră.
Metoda de predare:
Prelegeri, însoțite de materiale ilustrative (proiector video). 2 lucrări aplicative individuale pe parcursul semestrului.
Mod de evaluare:
Valoarea finală reprezintă 40% evaluarea activității pe parcurs (2 lucrări aplicative) și 60% examen final (test grilă)
Bibliografie minimală:
PANĂ, R FIZICA CONSTRUCȚIILOR. HIGROTERMICA. INSORIRE ȘI PROTECȚIE SOLARĂ - Editura Universitară "Ion Mincu" 2010
STAN, A Fizica Construcțiilor – Partea I (Higrotermica) – breviar UAUIM
*** seria de normative C107 (higrotermică), Buletinul Construcțiilor - 2002, 2005
MICLESCU, S Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură – breviar UAUIM
OPREANU, M Fizica Construcțiilor – Partea a doua – breviar UAUIM
OLGYAY & OLGYAY Solar control & shading devices
*** Daylighting in Architecture. A European Reference Book
SMIGELSCHI, M Acustica în arhitectură – breviar UAUIM