ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2L | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
ST-101 Sustenabilitate si tehnologie in arhitectura de interior.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Negoescu
Colectiv:
lect.dr.arh. Oana Mihăescu, lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu, drd.arh. Aura Șova
Obiective:
Obiectiv general:

Formarea unui mod receptiv de abordare integrată a proiectării sustenabile în arhitectura de interior: atât pragmatic, prin însușirea unor competențe legate de evoluția exigențelor și performanțelor în construcții, cât și responsabil față de protecția mediului și față de utilizatorii cu diverse abilități.

Obiective specifice:

1. Dobândirea abilităților necesare pentru utilizarea actelor normative și reglementărilor tehnice în proiectarea de arhitectură de interior.
2. Familiarizarea cu noțiunile, principiile și conceptele dezvoltării sustenabile.
3. Înțelegerea rolului tehnologiilor contemporane în deciziile arhitecturale.
4. Utilizarea creativă a unui vocabular tehnic corect.
5. Investigarea comparativă în literatura de specialitate a tehnologiilor folosite în arhitectura de interior.
6. Formarea unui aparat critic personal de analiză și interpretare.
7. Generarea unor soluții eficiente, prietenoase cu mediul și care răspund la nevoile utilizatorilor.
8. Conceperea unor detalii de tehnologie arhitecturală.
9. Stimularea creativității prin implicarea participativă a studenților.
Conținut:
Sustenabilitate
Exigențe și performanțe în conformarea clădirilor
Accesibilitate și design incluziv în arhitectura de interior
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate cu suport digital, explicații, conversații, exerciții individuale și în echipe, dezbateri în grup, chestionări, prezentări ale unor specialiști invitați.
Mod de evaluare:
Evaluare continuă (pe parcurs, în cadrul aplicațiilor) și evaluare sumativă (examen final - 30 de întrebări de tip grilă și 3 întrebări referitoare la imagini, cu răspunsuri libere).
Bibliografie minimală:

NP068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare

P118–99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

MP008–2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118-99 „Siguranța la foc a construcțiilor”

NP051–2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

NP063–2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții

GP089–2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor, la clădiri

Iris Popescu, “Design Incluziv. Exercitii de empatie în proiectare”, Bucuresti, 2023.

AMAIS (Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială), Spații publice fără bariere. Recomandări pentru accesibilitate, The World Bank, 2022, https://amais.ro/proiecte/spatii-publice-fara-bariere/

Colecția DETAIL, Birkhäuser