SFA-131 Analiza context și legislație - proiect atelier

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2P | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
SFA-131 Analiza context si legislatie - proiect atelier.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf.dr.arh. Codina Dușoiu
Colectiv:
asist.dr.arh. Mihaela Lăcraru, lect.dr.arh.int. Mihaela Lazăr
Obiective:
- familiarizarea studentului cu cerintele legislative de baza ale proiectarii, in special cu acelea care intervin in domeniul arhitecturii de interior
- constientizarea relatiei proiectului de arhitectura cu reglementarile de urbanism si cerintele de calitate in constructii
- cunoasterea problematicii specifice a dreptului de autor
- construirea unei relatii arhitect-beneficiar sanatoase si echitabile
Conținut:
1. Integrarea construcției în oraș. Edificabil, dominantă, accent, ocuparea terenului, densitate urbană (POT, CUT)
2. Integrarea construcției în oraș. Valoare arhitecturală, istorică, planuri istorice, stiluri de arhitectură. Lista monumentelor istorice. Zone protejate – aspecte legislative
3. PUG, PUZ, PUD. Integrarea proiectului de arhitectură în prevederile regulamentelor de urbanism. Regulile de urbanism/construire: servituțile, reguli speciale de urbanism/construire, prevederi ale codului civil
4. Proiectul de arhitectură – cerințe de calitate (L 10/1995 – Legea Calitatii in Constructii -completata si republicata, cerința A, B – Normativ P 100/2019, Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței Siguranță în exploatare NP 068-02)
5. Proiectul de arhitectură – cerințe de calitate (cerința C - NP 118/1999 ….. 2013 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor și legislație conexă: NP 127/2009 normativ de securitate la incendiu al parcajelor subterane) -completată și republicată)
6. Proiectul de arhitectură – cerințe de calitate (L 10/1995 – Legea Calității în Construcții -completată și republicată, cerințe D, E, F – Normativ C107/2005 și completări ulterioare). Verificarea proiectului de arhitectură.
7. Proiectul de arhitectură – cerințe de sustenabilitate. Sisteme de certificare energetică a construcțiilor la nivel național/ internațional
8. Răspunderea arhitectului. L 184/2001 – Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de architect (completata si republicata). Cod deontologic, Regulament, Onorarii minime de proiectare (de referinta). Dreptul de semnătură. Organizații profesionale și rolul acestora (OAR, UAR, UIA etc.)
9. Contractul de proiectare. Proiectant general/ proiectant de arhitectură/ proiectanți pe specialități.
10. Contractul de proiectare. Subproiectare/subcontractare. Asigurare profesională. Competențe specifice ale arhitectului de interior
11. Etapele proiectului și autorizarea acestora. DTAC. Certificatul de Urbanism, Avize, Autorizația de Construire. Demolarea unei construcții
12. Etapele proiectului și autorizarea acestora. Detaliere și urmărire de șantier. Faze determinante. Procesul verbal de recepție a lucrărilor. Autorizări ulterioare recepției. Întreținere și mentenanță
13. Activități specifice proiectării de arhitectură de interior și modalitatea de contractare a acestora. Unitatea proiectului de arhitectură de interior și transpunerea acestuia în execuție
14. Litigii/mediere. Prezentarea și analiza unor situații de proiectare din practică din perspectiva respectării legislației în construcții.
Metoda de predare:
- prelegeri ex catedra
- comentarii pe baza unor studii de caz si aspecte legislative
- corectarea proiectului specific in doua faze elaborat de catre studenti
- corectura la atelier a activitatii pe parcurs a studentului
Mod de evaluare:
- elaborarea unui proiect in 2 faze, cu componenta desenata si componenta scrisa, astfel:
1. Documentare si tema-program, Analiza multicriteriala de amplasament 50% din nota finala
2. Incadrarea proiectului in normative de proiectare si cerinte de calitate,50% din nota finala
Evaluarea tuturor fazelor proiectului in comisie, cu sustinere din partea studentillor
Bibliografie minimală:
Legislație generală
L 184/2001 – Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de architect (completata si republicata)
L 350/2001 – Legea Urbanismului si Amenajarii teritoriale (completata si republicata)
L 50/1991 – Legea autorizarii in constructii (completata si republicata)
L 10/1995 – Legea Calitatii in Constructii (completata si republicata)
L 114/1996 – Legea Locuintei (completata, actualizata si republicata)
Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizată, republicată
Codul civil

Normative privind cerințele de calitate ale construcțiilor
NP 118/1999 ….. 2013 Normativ de siguranta la foc a construcțiilor și legislație conexă:
NP 127/2009 normativ de securitate la incendiu al parcajelor subterane
„Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare", indicativ NP 06802
"Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
C107 /1 Normativ privind calculul coeficienților de izolare termică la clădirile de locuit (MO 1124 bis /2005).
C107 /2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termică la clădirile cu alta destinatie decat cele de locuit

Neufert, Ernst - Norme de proiectare în arhitectură, ed. Verlag Ullstein Gmbh, Frankfurt/M – Berlin, 2000

Cărți
ASTENGO, Giovanni - Urbanistica, la scienza del futuro, Editura La Finestra, Lavìs, 2011
CANTACUZINO, G.M. – Izvoare și popasuri, Editura Eminescu, 1977
CRĂCIUN Cerasella - Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic și cultural în amenajarea teritoriului și în urbanism, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2010
LASCU, Nicolae - Evoluția legislației și reglementărilor referitoare la dezvoltarea urbanistică și a locuințelor în România până la al doilea război mondial, cercetare în cadrul unui contract cu „Urban Proiect”, București, 1993
LYNCH, Kevin – The Image of the City, Cambridge, Mass., 1960
Observații:
Componenta teoretică a cunoștințelor obținute în cadrul prelegerilor se va regăsi în piesele scrise predate (ex. memoriu de arhitectură).