PID-71 Proiect fundamentare diplomă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
profesori, conferențiari, lectori - îndrumători Diplome
Obiective:
Însușirea unui studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diplomă. Studentul va trebui ca prin acest proiect să argumenteze: oportunitatea programului propus, problemele rezolvate prin temă și prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea și inovația acestuia.
Conținut:
1. Analiza situației existente - analiza multicriterială a amplasamentului ales pentru proiectul de diplomă, cu accent pe caracteristicile sale urbanistice, arhitecturale, culturale, morfo-stilistice și pe lexicul arhitectural (determinarea temei de arhitectură prin definirea compatibilității cu locul – situl natural sau construit și cu programul propus).
2. Anamneza (istoria) și stabilirea valorilor sitului, respectiv a valorilor construcției alese pentru reabilitare (determinarea oportunităților și constrângerilor sitului).
3. Programul de proiectare ales a fi implementat și o primă formulare a elementelor de temă propuse pentru situl ales.
4. Analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru programul arhitectural ales și raportarea critică argumentată la acestea.
5. Propunere pentru tema de proiect (cu două VARIANTE de sit sau de funcționalizare și analiza comparativă a acestora).
6. Propuneri de intervenție arhitecturală (reprezentări schematice ale conceptului, distribuției funcționale etc.).
În cazul propunerilor de intervenții asupra unui imobil protejat (monument, ansamblu istoric și/sau aflat într-o zonă construită protejată) sunt necesare următoarele elemente particulare de fundamentare a intervenției:
- marcarea etapelor de realizare a fondului construit existent pe suprafața imobilului;
- marcarea elementelor semnificative, nesemnificative și/sau nocive pentru patrimoniul cultural local și/sau național existente la nivelul fondului construit de pe suprafata imobilului;
- marcarea intervențiilor de conservare-restaurare sau reabilitare funcțională, precum și a noilor corpuri de clădire proiectate ca extindere prin inserție integrată.
Metoda de predare:
Se cer:
1. Diferitele analize de context cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect (amplasare în sit, necesitatea funcțiunii în sit – analiză etc.)
2. Amplasament în cadrul orașului, scara 1:2000 și 1:500.
3. Releveul complet la o scară în funcție de complexitatea proiectului (1:100, 1:50).
4. În funcție de amplitudinea și complexitatea intervenției, studentul trebuie să prezinte pentru 2 (DOUĂ) VARIANTE (de funcționalizare a sitului ales / de situri pentru funcțiunea aleasă):
- scheme funcționale elaborate pe baza releveului sitului incluzând și eventuale propuneri de extinderi;
- suprafețe generale pentru cele 2 (DOUĂ) VARIANTE, cu analiza comparativă a acestora, la un nivel care să facă inteligibile intențiile arhitecturale care se vor dezvolta la faza de prediplomă
- la scările cerute de complexitatea intervenției (1:200, 1:100, 1:50), în funcție de mărimea zonei studiate.
Planșele vor fi redactate și predate pe format A3 color (maximum 10 planșe), iar tema de proiect va fi predată pe format A4 alb-negru.
Dimensiunea dosarului final va fi în mod obligatoriu format A3.
Lucrarea va fi predată și în format digital pe CD/DVD cu fișierele de imagini în format .jpg sau .pdf – dimensiuni A3 și A4.
Mod de evaluare:
Proiectul de fundamentare a diplomei va fi prezentat și susținut în fața unei comisii în Sesiunea Ianuarie-Februarie 2021. În urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei (nota minimă 5, inclusiv) studentul obține avizul pozitiv de intrare în faza următoare – Proba 1: prediplomă - disertație.