PID-71 Proiect fundamentare diplomă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 5
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
profesori, conferențiari, lectori - îndrumători Diplome
Obiective:
Însușirea unui studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diplomă. Studentul va trebui ca prin acest proiect să argumenteze: oportunitatea programului propus, problemele rezolvate prin temă și prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea și inovația acestuia.
Conținut:
1. Analiza situației existente - analiza multicriterială a amplasamentului ales pentru proiectul de diplomă, cu accent pe caracteristicile sale urbanistice, arhitecturale, culturale, morfo-stilistice și pe lexicul arhitectural (determinarea temei de arhitectură prin definirea compatibilității cu locul – situl natural sau construit și cu programul propus).
2. Anamneza (istoria) și stabilirea valorilor sitului, respectiv a valorilor construcției alese pentru reabilitare (determinarea oportunităților și constrângerilor sitului).
3. Programul de proiectare ales a fi implementat și o primă formulare a elementelor de temă propuse pentru situl ales.
4. Propunere pentru tema de proiect (cu două varinate de funcționalizare și analiza comparativă a acestora).
5. Propuneri de intervenție arhitecturală (reprezentări schematice ale conceptului, distribuției funcționale etc.).
În cazul propunerilor de intervenții asupra unui imobil protejat (monument, ansamblu istoric și/sau aflat într-o zonă construită protejată) sunt necesare următoarele elemente particulare de fundamentare a intervenției:
- marcarea etapelor de realizare a fondului construit existent pe suprafața imobilului;
- marcarea elementelor semnificative, nesemnificative și/sau nocive pentru patrimoniul cultural local și/sau național existente la nivelul fondului construit de pe suprafata imobilului;
- marcarea intervențiilor de conservare-restaurare sau reabilitare funcțională, precum și a noilor corpuri de clădire proiectate ca extindere prin inserție integrată.
Metoda de predare:
- prelegeri
- vizitarea sitului, analiză
- cercetare documentară individuală
- prospectarea pieței de produse specifice: finisaje, textile, mobilier, corpuri de iluminat
- îndrumare în atelier
- prezentări intermediare
Mod de evaluare:
Proiectul de fundamentare a diplomei va fi prezentat și susținut în fața unei comisii în sesiunea ianuarie-februarie 2024. În urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei (nota minimă 5, inclusiv) studentul obține avizul pozitiv de intrare în faza următoare – Proba 1: prediplomă - disertație.