UT-3 Drept urbanistic

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
conf. Simona Munteanu
Limba de predare:
română
Obiective:
Introducerea în domeniul dreptului urbanismului având în vedere inter-relațiile cu alte ramuri ale dreptului;
Însușirea unor instrumente de lucru, cunoaștere, analiza și evaluarea cadrului juridic și influența acestuia în evoluția dezvoltării urbane;
O abordare comparată a cadrului juridic român și european, cunoașterea cadrului legislativ specific și complementar domeniului la nivel național și european.
Conținut:
Curs introductiv;
Noțiuni de teoria generală a dreptului de proprietate;
Exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
Dreptul de preempțiune;
Organizarea administrativă a teritoriului; atribuțiile administrației publice locale;
Instituțiile urbanismului în România;
Servituți de drept privat și servituți de urbanism;
Documentațiile de amenajarea teritoriului – definire, cadrul legal, categorii de probleme, metodologie de elaborare;
Documentațiile de amenajarea teritoriului – conținutul cadru, avizarea, aprobarea și modificarea; consultarea populației; studii de caz;
Documentațiile de urbanism – definire, cadrul legal, categorii de probleme;
Documentațiile de urbanism – elaborarea, avizarea, aprobarea și modificarea documentelor de urbanism;
Consultarea populației; studii de caz;
Certificatul de urbanism;
Autorizația de construire;
Metoda de predare:
prezentări și expuneri
Mod de evaluare:
Nota finală va reprezenta media ponderată a notei acordate evaluării unei lucrării (60% din nota) și a notei acordate evaluării examenului scris (40%).
Lucrarea va fi efectuată sub formă de proiect individual și va fi constituit dintr-o suită de teme ce Lucrarea va fi efectuată sub formă de proiect individual și va fi constituit dintr-o suită de teme ce sunt lansate pe parcursul semestrului și se va baza pe investigarea documentelor, studiilor și proceselor analizate având ca sursă prelegerile de curs și bibliografia sugerată
Bibliografie minimală:
DOGARU, T.; DĂNIȘOR, D.C.; DĂNIȘOR, Gh. – Teoria generală a dreptului, Ed. Științifică, București, 1999;
IORGOVAN, Antonie – Drept administrativ;
DUȚU, Mircea – Dreptul urbanismului, teorie și practică judiciară, Ed. Economică, 2000;
SOLER-COUTEAUX, Pierre – Droit de l’urbanisme, Ed. Dalloz, collection COURS, Parution Octobre, 2000;
JACQUOT, Henri – Code de l’urbanisme, Ed. Dalloz;
ACTE NORMATIVE: Ansamblul actelor normative în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului specifice și complementare; Acte, directive, recomandări ale Uniunii Europene, Reglementări tehnice și ghiduri metodologice de alaborare a documentației de urbanist.