ST-87 Proiect tehnologie arhitecturală (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 2
Titular:
lect. Basarab Cheșcă
Colectiv:
Cadre didactice titulare și asociate specialiști în domeniile vizate de proiect – arhitectură, structuri, instalații.
Limba de predare:
română
Obiective:
Proiectul inegrat are ca scop utilizarea cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul diverselor discipline din profilul Departamentului de Științe Tehnice și aplicarea lor practică în proiectarea unui obiect de arhitectură, având ca discipline de referință cursurile de Fizica Construcțiilor, Detaliere, Construcții, Instalații, Structuri.
Proiectul își propune să familiarizeze studenții cu proiectarea interdisciplinară și colaborarea cu specialitățile întâlnite în proiectarea unei construcții de locuințe colective, simulând activitatea unui arhitect în procesul de elaborare a unui proiect tehnnic. Studenții vor dobândi cunoștințe utile în activitatea viitoare de coordonatori de proiect, învătând să gestioneze și conceptualizeze detalii cu diferite grade de complexitate. Proiectul de tehnologie arhitecturală se desfășoară integrat și în paralel cu proiectul de atelier și le permite studenților să analizeze și să optimizeze echilibrul între conceptul dezvoltat la atelier și soluțiile tehnice stabilite împreună cu specialiștii implicați în activitatea didactică de la Proiectul Tehnic.
Se va acorda atenție conceptelor de echipare cu instalații și schemelor structurale ale construcțiilor propuse de studenți la atelier punând accent în același timp pe sustenabilitate și reducerea consumului de energie în utilizare.
Conținut:
Se propune studierea și eficientizarea unei clădiri de locuințe colective în curs de proiectare la Atelier. Se va pune accentul pe corelarea și coordonarea între arhitectură, structuri și instalalații plecând de la cunoștintele de bază dobândite anterior de studenți la disciplinele: Introducere în tehnologia arhitecturală (ST-102), Structuri (ST-103), Construcții din zidărie și beton armat (ST-8), Inginerie structurală (ST-19), Detaliere în arhitectură 1 și 2 (ST-88, ST-89), Aplicații practice-Tehnologie arhitecturală 1 și 2 (ST-104, ST-106), Introducere în fizica construcțiilor (ST-85), Instalații-echipare (ST-11), Activități practice (ST-14).
Proiectul va fi structurat și conceput plecând de la cele trei componente: arhitectură, structuri, instalații, studenții având ocazia să remarce influența fiecărei componente asupra soluției dezvoltate de ei la Atelier și vice-versa, punând accentul pe crearea unei construcții care să respecte cerințele de performanță impuse prin tema de proiectare.
Fila de arhitectură a Proiectului de Tehnologie va impune conceperea unor planuri și detalii de arhitectură la scări diferite pentru a provoca studenții să analizeze și să optimizeze proiectul în toate fazele de proiectare.
Fila de structuri a proiectului va analiza și aprofunda conceptul structural al construcției propuse de studenți și va avea o componentă de predimensionare structurală.
Fila de instalații va aborda zona de echipare a construcței în ansamblu cu identificarea spațiilor tehnice necesare pentru buna funcționare a construcției propuse și in detaliu la nivel de apartament.
Metoda de predare:
Discuții și prelegeri în atelier.
Mod de evaluare:
Proiectul de Tehnologie Arhitecturală este dezvoltat și elaborat în paralel cu proiectul de Atelier. Va fi acordată o atenție sporită corelării soluțiilor tehnice cu cele de concept de proiectare elaborate în cadrul Atelierului de Proiectare. Evaluarea se va face într-un juriu format din colectivul de îndrumare care vor analiza corectitudinea soluțiilor propuse, coerența demersului, reprezentarea grafică clară și specifică unui proiect tehnic și activitatea pe parcurs a fiecăruia/ fiecărei echipe de studenți.
Pentru promovare este necesareă obținerea notei minime de trecere la toate cele trei specialități studiate în cadrul proiectului.
Bibliografie minimală:
• Cursuri UAUIM - Fizica construcțiilor, Detaliere, Construcții, Instalații, Structuri;
Seria de normative și ghiduri de proiectare aferente programului de locuințe colective;
• Crișan, R., Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu, 2012
• Ciornei, Alexandru, Cum concepem constructiile civile, Junimea.
• Crainic, Liviu, Reinforced Concrete Structures, Napoca Star, 2003
• Dabija, Ana-Maria; Stan, Alexandru - Addenda la cursul de Finisaj
Dabija, Ana-Maria; Pruncu, Cristina; Stan, Alexandru - Documentație de pardoseli în soluții moderne
• Dabija, Ana-Maria Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, Editura Universitară Ion Mincu, 2006
• Deplazes, Andreea Constructing Architecture. Materials processes structures. A handbook, Birkhauser, 2005
• Hegger, Auch-Scwelk, Fuchs Rosenkranz, Atlante dei Materiali UTET, 2005
• Iatan, Alexandru, Mircea, Instalații – echipare. Note de curs – format electronic
• Postelnicu, Tudor, Proiectarea structurilor din beton armat in zone seismice - volumele: 1,2 si 3, MarLink, 2012
• Roșu, Ion, Făinaru, Jean, Detalii de construcții, 1968
• Stan, Alexandru - Finisaj - vol.I, curs IAIM ed. 1989
• Stan, Alexandru - Finisaj - vol.II, curs IAIM ed. 1989
• Von Busse; Waubke; Grimme; Mertins, Atlante delle Terazze, UTET, 1998
• Wujek, Joseph; Dagostino, Frank, Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed,
• Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită