ST-106 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 1
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Anamaria Mortu
Colectiv:
conf. dr. arh. Zina Macri, lect. dr. arh. Ioana Șerbănescu, lect. dr. arh. Daniel Armenciu, lect. dr. arh. Laura Dobrescu, lect. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Oana Mihăescu, asist. dr. arh. Raluca Trifa, asist. dr. arh. Radu Sfinteș, asist. dr. arh. Oana Pavăl.
Obiective:

Dezvoltarea capacității de evaluare și sinteză a informațiilor tehnice necesare elaborării detaliilor de execuție.
Dobândirea unor cunoștințe corespunzătoare de elaborare și redactare a planșelor cu caracter tehnic.
Exersarea noțiunilor teoretice dobândite până în acest moment din fila disciplinelor tehnice.

Conținut:

Temele de studiu propuse pentru fiecare dintre module urmăresc principalele capitole abordate în cadrul cursului de Detaliere de arhitectură din semestrul al II-lea.
Se vor studia:
*rezolvarea de detaliu și de ansamblu a scării principale de acces propusă în proiectul de atelier (ansamablu de locuințe colective);
*rezolvarea în câmp a învelitorii complexe pentru același proiect elaborat în cadrul atelierului de proiectare;
*rezolvarea unei învelitori pe șarpantă pentru un proiect la alegerea studenților.

Metoda de predare:

Lucrări practice îndrumate. Discuții și corecturi individuale sau colective având ca suport schițele de detaliu și documentațiile predate înaintea fiecărui modul.

Mod de evaluare:

Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a celor trei note ale aplicațiilor practice. Pentru promovarea disciplinei este necesară obținerea mediei 5.00, fără rotunjiri.

Bibliografie minimală:

În vederea rezolvării temelor se recomandă utilizarea materialelor bibliografice indicate la cursul Detaliere de arhitectură (2).
În completare se pot consulta materialele bibliografice ale cursurilor Construcții din lemn și oțel și Construcții din zidărie și beton.
Printre sursele bibliografice, pot fi amintite:
curs Scări – Finisaje II, Al. Stan
curs Învelitori pe șarpante – Finisaje II, Al. Stan
curs Construcții din lemn și oțel, Rodica Crișan (pentru conformarea șarpantelor)

Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, Ana-Maria Dabija
Roof Construction Manual: Pitched Roofs, Birkhäuser
NP 063 – 2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții
GP 089 – 2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor, la clădiri
NP 064 – 2002 Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit