ST-106 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 1
Fișa disciplinei:
FA-A ST-106 Aplicatii practice - Tehnologie arhitecturala (2).pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Anamaria Mortu
Colectiv:
conf. dr. arh. Zina Macri, lect. dr. arh. Ioana Șerbănescu, lect. dr. arh. Laura Dobrescu, lect. dr. arh. Monica Mureșanu,asist. dr. arh. Andreea Prelipcean,asist. dr. arh. Oana Mihăescu,asist. dr. arh. Raluca Trifa, asist. dr. arh. Radu Sfinteș, asist. dr. arh. Oana Pavăl.
Limba de predare:
română
Obiective:
Dezvoltarea capacității de evaluare și sinteză a informațiilor tehnice necesare elaborării detaliilor de execuție.
Dobândirea unor cunoștințe corespunzătoare de elaborare și redactare a planșelor cu caracter tehnic.
Exersarea noțiunilor teoretice dobândite până în acest moment din fila disciplinelor tehnice.
Conținut:
Temele de studiu propuse pentru fiecare dintre module urmăresc principalele capitole abordate în cadrul cursului de Detaliere de arhitectură (2) din semestrul al II-lea și au ca suport proiectul elaboart în cadrul atelierelor de proiectare în anul 2, sem. al doilea.
Se vor studia:
*rezolvarea de detaliu și de ansamblu a unei scări interioare din proiectul de atelier (ansamablu de locuințe colective);
*rezolvarea unei învelitori cu șarpantă.
*tâmplării interioare și exterioare.
Metoda de predare:

Discuții și corecturi individuale sau colective având ca suport schițele de detaliu și documentațiile predate înaintea fiecărui modul.
Mod de evaluare:
Predarea mapei conținând piesele desenate redactate în formă finală se va face în ziua premergătoare celei în care este programată susținerea, conform orarului de sesiune.
Pentru promovarea disciplinei este necesară obținerea notei 5.00, fără rotunjiri.
Pentru notare se vor lua în considerare:
• calitatea schițelor și a documentării ca parte a studiului individual precum și corectitudinea și calitatea rezolvărilor propuse;
• corectitudinea reprezentărilor grafice;
• participarea activă în cadrul aplicațiilor practice.
Bibliografie minimală:
În vederea rezolvării temelor se recomandă utilizarea materialelor bibliografice indicate la cursul Detaliere de arhitectură (2).
În completare se pot consulta materialele bibliografice ale cursurilor Construcții din lemn și oțel și Construcții din zidărie și beton.
Printre sursele bibliografice, pot fi amintite:
curs Scări – Finisaje II, Al. Stan
curs Învelitori pe șarpante – Finisaje II, Al. Stan
curs Construcții din lemn și oțel, Rodica Crișan (pentru conformarea șarpantelor)

Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, Ana-Maria Dabija
Roof Construction Manual: Pitched Roofs, Birkhäuser
NP 063 – 2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții
GP 089 – 2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor, la clădiri
NP 064 – 2002 Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit
Observații:
Aplicațiile practice se vor elabora în colective formate din 2 studenți

Înaintea fiecărei aplicații sunt obligatorii parcurgerea noțiunilor teoretice, documentarea și schițarea rezolvării propuse pentru fiecare tema anunțată

Încărcarea materialelor (schițe, documentații, piese desenate) este obligatorie înaintea fiecărui seminar