BP1-3 Activități practice (desen de arhitectură)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
1. de reprezentare • descoperirea, utilizarea și perfecționarea instrumentelor elementare ale reprezentării arhitecturale: de măsurare, relevare și grafice (plan, secțiune, elevație, axonometrie, fotografie, crochiu, colaj, schemă analitică etc.) • cunoașterea și operarea cu diferitele roluri și funcții specifice ale reprezentării arhitecturale: de comunicare, de investigare, de abstractizare-codificare, descriptiv, analitic, proiectiv-imaginativ; • învățarea și utilizarea scărilor și codurilor grafice de specialitate; • înțelegerea noțiunii de scară umană și relaționarea acesteia atât cu spațiul și obiectul direct observat cât și cu cel abstractizat prin reprezentare; • identificarea și alegerea instrumentelor de reprezentare adecvat la scopul exercițiului; 2. critice • înțelegerea și operarea cu analiza unui spațiu și a unui obiect familiar; • dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile și calitățile unui spațiu și a unui obiect, de a le analiza și sintetiza; • definirea unui set de caracteristici relevante ale spațiului și obiectului; 3.arhitectural spațiale • explorarea și clarificarea elementelor de bază ale producerii unui spațiu arhitectural (perete, stâlp, acoperire, pardoseală, gol-fereastră, ușă) și formarea unui limbaj spațial; • dobândirea capacității de a clasifica elementele în categorii specifice (suprafață/liniar, delimitare, partiție, geometrie); • investigarea asocierii diferitelor elemente și analizarea caracteristicilor și calităților spațiale astfel formate;
Conținut:
TEMA : Tema exercițiului de practică pentru anul I propune o continuare firească a metodei de înțelegere a unui spațiu construit prin intermediul desenului minuțios de observație și reprezentare.
Metoda de predare:
prezentări tematice, corectură individuală.
Mod de evaluare:
colocviu, evaluare și notare în juriul de atelier.
Bibliografie minimală:
ARNHEIM, Rudolf (1979), Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, București CHING, Frank (1985), Architectural Graphics”, Van Nostrand Reinhold Co.,New York CRITICOS, Mihaela (2009), Limbaj arhitectural (1), Curs UAUIM