PID-64 Proiect prediplomă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
conf.dr.arh. Iulius Ionescu, conf.de.arh. Marius Marcu Lapadat, prof.dr.arh. Tomnita Florescu, conf.dr.arh. Razvan Luscov, conf.dr.arh. Beatrice Joger, lector.dr.arh. Dorina TArbujaru, lector.dr.arh. Stefania Ruse
Obiective:
În temeiul prevederilor art. 67 al. (2), (4), (6) din Legea nr. 84/1995, legea învățământului, republicată și în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educației și Cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție sau disertație, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară și de iarnă).
Proba I-a: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate:
1. susținerea unei lucrări teoretice (disertație) - lucrare teoretică de analiză și critică în domeniile: arhitectură de interior, design, arhitectură generală, construcții, restaurare.
2. susținerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de diplomă.
Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică.
Conținut:
Conținutul (minim) al studiului de fundamentare - prediplomă:
1. Date privind tema program și comentariul documentar al temei;
2. Amplasament în cadrul orașului ... scara la alegere;
4. Soluție sau soluții de principiu(cu analiza comparativă de variante) planuri, secțiuni, fațade, scheme funcționale, suprafețe generale, cu accent pe conceptul de configurare spațială interioară;
5. Comentariu tehnico-economic (cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafețe și volume globale și pe unitate de folosință);
6. Proiectul de prediplomă face parte din proiectul de diplomă și va fi inclus în aceasta în vederea susținerii.
Lucrarea teoretica:
- Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic cuprins în arhitectură: arhitectură de interior și design,
restaurarea și protecția monumentelor, construcții, tehnologii speciale în construcții etc.
- Alegerea trebuie să fie făcută de așa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul
fundamentării teoretice și elaborării proiectului de diplomă.
Metoda de predare:
Consultare pe parcursul elaborarii proiectului
Mod de evaluare:
Nota finală a lucrării teoretice (disertației) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota finală a proiectului - studiului de fundamentare - este data de comisia de examinare
Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertație și prediplomă) și PROBEI 2 (proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obțin creditele aferente celor două probe - 10 credite și respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiționează susținerea probei 2.
Observații:
NOTA:
Vezi regulament de Prediploma si Diploma in Ghidul Informativ pentru studenti, FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR