ST-112 Detaliere de arhitectură (2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

FA-C ST-112 Detaliere de arhitectura (2).pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
asist.dr.arh. Oana Mihăescu
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei:

Dezvoltarea abilităților privind înțelegerea modului de concepere și aplicare a detalierii arhitecturale, prin utilizarea corectă a materialelor, sistemelor și tehnicilor specifice.

Obiective specifice:

- Dezvoltarea abilităților necesare pentru a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă exigențele diverse ale utilizatorilor; însușirea unor principii și metode de proiectare, rezolvare și realizare a lucrărilor nestructurale și ale finisajelor clădirilor.

- Cunoașterea adecvată a problemelor fizice și a tehnologiilor de execuție, corelarea acestora cu probleme legate de funcțiunea clădirii, pentru a crea spații confortabile și pentru a proteja elementele constructive împotriva factorilor de mediu.
Conținut:
- Noțiuni introductive privind responsabilitatea pentru deciziile luate în proiectare și impactul asupra mediului înconjurător și utilizatorilor.
- Componenta orizontală a anvelopantei - elemente teoretice, principii de proiectare, materiale pentru pardoseli. Proiectarea pardoselilor cu calități îmbunătățite (cu sisteme termo-, hidro- și fono- izolante). Pardoseli interioare; pardoseli exterioare; "accidente" în câmpul pardoselilor.
- Principii pentru proiectarea scărilor și a rampelor în construcții; elemente teoretice fundamentale. Materiale și alcătuiri specifice, curente; studii de caz. Parapete - balustrade. Principii generale de proiectare, materiale și alcătuiri tradiționale si contemporane.
- Învelitorile ca parte a componentei anvelopei; elemente teoretice fundamentale; cerințe de calitate pentru proiectarea învelitorilor eficiente termo - higro - energetic. Învelitori cu hidroizolație; analiza principalelor componente ale acestora; materiale și alcătuiri. Învelitori pe șarpante; alcătuiri specifice pentru streșini și cornișe; materiale; analiza principalelor componente ale acestora.
Metoda de predare:
cursuri interactive în format online și on site: prelegeri ilustrate, conversații, dezbateri, exerciții.

seminarii: exerciții îndrumate specifice disciplinei, privind proiectarea și detalierea sistemelor de finisaje.
Mod de evaluare:
Curs (50%):
- Evaluare continua (chestionări, discuții, dezbateri pe parcurs) – 10%
- Evaluare sumativă (examen în sesiune, pe baza tematicii cursului) – 40%

Seminar (50%):
- Evaluare continuă (feedback pe parcurs pentru a permite îmbunătățirea continuă a calității planșelor) – 10%
- Evaluare sumativă (predarea și susținerea proiectelor în sesiunea de examene) – 40%
Bibliografie minimală:
- DABIJA A.-M., Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2006.
- STAN, Al., Finisaj, vol.I și vol. II, curs, 1989.
- STAN Al., DABIJA, A.-M., Addenda la cursul de Finisaj.
- STAN, Al., DABIJA A.-M., PRUNCU, C., Documentație de pardoseli în soluții moderne.
- SFINTEȘ et al, Catalog de subansambluri Vol.1 Soluții-cadru pentru sisteme de anvelope termoizolante.
- CRIȘAN, R., Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară “Ion Mincu”, 2012.
- CRIȘAN, R., Construcții din lemn, Editura Universitară “Ion Mincu”, 2012.
- CRIȘAN, R., Construcții din oțel, Editua Universitară “Ion Mincu”, 2003.

- Colecția DETAIL, Birkhäuser

- NP063–2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții
- GP089–2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor, la clădiri

- NP051–2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap
- AMAIS, Spații publice fără bariere. Recomandări pentru accesibilitate, The World Bank, 2022.
- POPESCU, I., Design incluziv: exerciții de empatie în proiectare, Editura AMAIS, 2023.

- NP 064 – 2002 Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit
- NP068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare