CP-44 Analiza multicriterială a țesutului urban

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-C CP-44 Analiza multicriteriala a tesutului urban.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Liliana Cazacu
Obiective:
Familiarizarea studenților cu modalitățile de analiză multicriterială ale țesutului urban ca etapă preliminară a proiectelor de intervenție arhitectural-urbanistică, în vederea înțelegerii evoluției și caracteristicilor zonelor construite protejate, astfel încât să se asigure dezvoltarea coerentă prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural.
Conținut:
1. Principii de intervenție în zone istorice protejate.
2. Problematica, conținutul și scopul etapelor preliminare intervențiilor din zonele construite protejate.
3. Analiză multicriterială ca instrument de cercetare al componentelor, caracteristicilor și evoluției țesutului urban.
4. Analiza, evaluarea și reglementarea intervențiilor - etape ale cercetării țesutului urban.
5. Particularități ale cercetării țesutului urban (studii de caz):
a. - caracteristici ale amplasării clădirilor pe parcelă;
b. - cercetarea cartografică ca metodă de analiză și de evaluare a elementelor specifice ale țesutului urban;
c. - rolul cercetării arheologice în evaluarea țesutului urban istoric și stabilirea reglementărilor de intervenție.
6. Criterii de analiză și de evaluare ale elementelor specifice zonelor istorice protejate (țesut urban / cadru natural).
7. Tehnici de redactare ale datelor cercetării.


Etapele lucrării practice (aplicarea metodei de analiză multicriterială pentru identificarea valorilor dintr-o zonă istorică protejată)

1. Stabilirea datelor de cartare pentru analiză (criterii, categorii, grade, evaluare);
2. Structurarea datelor de cartare (fișe, tabele ș.a.);
3. Identificarea elementelor caracteristice ale diferitelor tipuri de zone protejate (vizită pe teren);
4. Elaborarea sintezei cercetărilor;
5. Definirea atitudinii față de zona studiată;
6. Modalități de reglementare pentru atingerea obiectivului de dezvoltarea coerentă prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;
7. Susținerea lucrării de cercetare și a propunerilor de intervenție.
Metoda de predare:
Prelegeri cu imagini, discuții, dezbateri.
Prezentarea unor lucrări întocmite de autori diferiți, discutarea abordărilor specifice.
Vizite pe teren, discuții, dezbateri (inclusiv cu invitați din breasla profesională - membri OAR / UAR).
Mod de evaluare:
- participarea la discuții în cursul semestrului;
- elaborarea, redactarea și susținerea orală a proiectului
Bibliografie minimală:
- documente cartografice (planuri și ghiduri istorice și actuale);
- studii istorice, proiecte și documentații avizate pentru imobile situate în zone istorice protejate;
- publicații, articole și lucrări nepublicate.
Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, publicată în M.Of. nr. 152- 04/12/2000
Legea nr. 422 din 18/07/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 20/11/2001
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare
Carta internațională pentru conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor (Carta de la Veneția) adoptată la cel de-al II-lea Congres internațional al arhitecților și tehnicienilor monumentelor istorice, Veneția 25-31 mai 1964
UNESCO - Recomandări referitoare la protejarea și rolul contemporan al zonelor istorice - 1976
Carta ICOMOS pentru conservarea orașelor și zonelor istorice, Washington 1987
Carta ICOMOS privind interpretarea și prezentarea siturilor culturale patrimoniale - Quebec, 2008
UNESCO - Recomandarea asupra peisajului urban istoric, cuprinzând inclusiv un glosar de definiții - 2011
Ordinul Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004
Vienna Memorandum on “World Heritage and Contemporary Architecture”
Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu 5.1.1., A. Avram și I. Bucur, 1999