CP-114 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Studiu de zonă

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
CP-114 A Proiect de integrare in sit protejat (1) Studiu de zona.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei
Cunoașterea noțiunilor de bază ale construirii într-un context urban protejat și capacitatea de a opera cu acestea în sensul elaborării unui proiect pentru o nouă inserție care potențează valorile culturale existente.
La finalizarea cu succes a activităților din cadrul disciplinei, studenții vor fi capabili să realizeze:
- evaluarea critică și în același timp creativă a potențialului și condiționărilor impuse de un context patrimonial; - identificarea și exprimarea prin mijloace grafice a unui spirit al locului;
- deprinderea și exersarea unor instrumente relevante de lectură și analiză urbană;
- decantarea unor reguli de intervenție în zona construită protejată, integrând și adaptând critic prevederile regulamentelor de urbanism;
- operarea cu o serie de elemente de morfologie și identitate urbană specifice zonei istorice a Sibiului (gang, curte interioară, cursivă, lucarnă, etc.);
- identificarea și explorarea în propunere a unei tipologii arhitecturale cât mai adecvate contextului dar și funcțiunii la nivel de ansamblu;
- folosirea instrumentelor specifice arhitecturii în testarea și rafinarea propunerii (machetă, simulări 3D, colaj, diagramă, etc);
- calitatea locuirii în particular și a tuturor spațiilor interioare și exterioare propuse prin proiect;
- reprezentarea detaliată și expresivă;
- construirea unui discurs coerent și adecvat în argumentarea deciziilor luate în proiect;
- evaluarea reflexiv critică a parcursului;
Conținut:
PATRIMONIU, ORAȘ, LOCUIRE
Proiectul urmărește dobîndirea deprinderii de a evalua critic condițiile impuse de un context patrimonial; metodologia identificării soluțiilor urbanistice, arhitecturale și tehnice adecvate pentru a interveni în sit protejat; cunoașterea și adaptarea soluțiilor, prescripțiilor tehnice, legale și teoretice specifice conservării patrimoniului la problematica fiecărui caz în parte. Proiectul de integrare în sit protejat (1) propune un exercițiu de inserare într-o zonă istorică protejată urbană, a unui ansambul construit având o funcțiune mixtă (spațiu pubic la nivelul străzii și locuire deasupra) și a unor spații complementare, exterioare. Tema are în vedere o propunere pentru un ansamblu integrat sitului, care să formuleze un răspuns coerent din punct de vedere al valorificării potențialului urbanistic și cultural existent, și totodată să imprime o valoare urbanistică și arhitecturală nouă.
Proiectul cuprinde mai multe etape, fiecare marcată ca disciplină distinctă în planul de învățământ.
Etapa 1 Studiu de zonă / concept și tipologie ansamblu S1 – S5 (5 săptămâni)
Prezentare temă și exercițiu ELEMENTE DE MORFOLOGIE ȘI IDENTITATE URBANĂ ÎN ORAȘUL ISTORIC
Vizită documentare: vizită sit și exemple urbane
Participare eveniment lansare temă, prelegeri specialiști externi, întâlniri cu studenți și cadre dicactice din alte facultăți de arhitectură (opțional, în cadrul concursului CASA)
1.1/ Studiul va porni de la ”celula” constitutivă a orașului, respectiv unitatea casă-curte. Astfel în cadrul fiecărei echipe de doi studenți vor fi studiate două cazuri: o casă și curtea ei din vecinătatea sitului și o a doua, o casă-curte emblematică pentru țesutul istoric al Sibiului. Cu ajutorul unui model 3D și a unui inventar foto detaliat vor fi urmărite și consemnate principalele elemente de morfologie și identitate urbană, atât elemente funcționale sau ”de adâncime” (gang, curte, cursivă, scară, acoperiș) cât și elemente ”de suprafață” (porți, ferestre, coșuri de fum, lucarne, obloane, profilaturi, culori, pavaje).
1.2/ Etapa următoare va lărgi câmpul de privire și analiză asupra unei zone mai ample situate în jurul sitului ce face obiectul proiectului, aplicând instrumentele analizei multicriteriale, după o listă de criterii relevante ce va fi stabilită în cadrul atelierului, fiecare echipă având în sarcină cartarea integrală a zonei urmărind unul dintre aceste criterii.
1.3/ Pregătirea instrumentelor de studiu pentru integrare: macheta vecinătății la scara 1:200 și construirea și asamblarea un model 3D al vecinătății imediate a sitului.
1.4/ În ultimele două săptămâni ale primei etape a studiului, vor fi extrase și prelucrate concluziile analizei sub forma unei planșe de sinteză pentru fiecare echipă și va fi redactă o planșă de lectură a sitului care va reuni observații de detaliu asupra caracteristicilor fizice (geometrie, limite, materialitate, vizibilitate, etc) și istorice (evoluția parcelarului și a fondului construit anterior existent).
1.5/ Pe baza acestor două panșe de sinteză va fi formulat un concept de așezare pe parcelă, obligatoriu bazat pe o tipoligie clară de plan și integrând elemente de morfologie și identitate urbană identificate în fazele anterioare de studiu. Se vor realiza o machetă volumetrică și o schemă de plan / secțiune completată de referințe pentru un scenariu propus de locuire.


Metoda de predare:
metoda rezolvării creative a problemelor (colectarea datelor, formularea problemei, descoperirea ideii, stabilirea soluției, realizarea soluției)
metode de învățare experiențială și interdisciplinară
corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, studii de caz
activități de cercetare în echipă
studiu bibliografic
observația
conversație euristică
explicația
demonstrația
exercițiul
mentorat
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcus
Evaluare finală
Susținerea fiecăriei etape a proiectului
Bibliografie minimală:
Cărți și capitole din cărți:
AVRAM, Alexandru; BUCUR, Ioan (1999) Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu, Editura Rheinland, Köln
FABINI, Hermann (1982) Sibiul Gotic, Editura Tehnică, București, Cap. 3 ”Casa de locuit și orașul gotic Sibiu” pp.116-140
SEBESTYÉN Gh., SEBESTYÉN V. (1963) Arhitectura Renașterii în Transilvania, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, Capitolul 2 ”Arhitectura orașelor” pp.16-32
DERER, Hanna (2007) Sibiu: arhitectura în epoca barocă, Editura Universitară ”Ion Mincu”, București, Cap. 2.3.3 ”Arhitectura laică” pp.136-224
Studii și regulamente:
GĂVOZDEA, Alexandru (2009) Studiul de fundamentare PUG Sibiu 2009. Pentru determinarea zonelor protejate cu materializare semnificativă a valorii culturale
MOLDOVAN, Horia (2009) Studiul general privind evoluția istorică a țesutului urban al orașului Sibiu
NIEDERMAIER, Paul (coord) (2005) Nomination of the Sibiu Historic Centre for Inscription on the World Heritage List
(2003) Îndrumar pentru regulamentul local de urbanism al zonei istorice Sibiu
(2001) Regulament local de urbanism Sibiu
(2010) Regulament local de urbanism Sibiu