ST-82 Exigențe și performanțe în construcții

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

ST-82 Exigente si performante in constructii.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf. Gabriel Negoescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Introducere în legislația legată de calitatea în construcții.
Trecerea în revistă a elementelor de proiectare însușite până în prezent care au legătură directă cu cerințele de calitate.
Detalierea cerinței “Securitate la incendiu” – definitorie pentru concepția și detalierea de arhitectură.
Conținut:
1. Calitatea în construcții: lege, cerințe de calitate

2. Conștientizarea legăturii dintre cunoștințele dobândite la atelier și disciplinele din cadrul departamentului de Științe Tehnice și cerințele de calitate în construcții:
• Securitate la incendiu
• Siguranță și accesibilitate în exploatare
• Economie de energie și izolare termică

3. Detalierea cerinței securitate la incendiu
• Definiții, caracteristici generale, prezentarea concepției clădirii sau ansamblului construit din punctul de vedere al securității la incendiu; componente ale construcției, alcătuiri constructive, tipuri de construcții
• Criteriile de performanță: pentru rezistența la foc a produselor de construcții; privind reacția la foc a produselor pentru construcții; riscuri de incendiu
• Nivel de stabilitate la incendiu (grad de rezistență la foc); relația acestuia cu destinația, caracteristicile volumetrice, modul de evacuare și nivelul de echipare
• Compartiment de incendiu: definire, necesitate, elemente de separare, protecția golurilor;
• Evacuarea utilizatorilor: căi de evacuare / circulații funcționale; căi de evacuare orizontale și protecția acestora; căi de evacuare verticale și protecția lor; determinarea numărului de căi de evacuare, a distanței/timpului de evacuare; numărul fluxurilor și probleme de dimensionare a gabaritelor evacuării
• Evacuarea fumului și sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți
• Elemente ale construcției care necesită măsuri de protecție speciale
• Curți interioare, atriumuri
• Pereți cortină, fațade ventilate
• Ghene, canale, camera deșeuri
• Încăperi de depozitare
• Încăperi pentru destinații utilitare

Clădiri civile obișnuite, performanțe comune și specifice
Clădiri civile supraterane înalte și foarte înalte
Clădiri civile supraterane cu săli aglomerate
Clădiri civile subterane
Construcții de producție și depozitare – performanțe comune și specifice anumitor clădiri
Construcții cu funcțiuni mixte
Metoda de predare:
Curs cu suport vizual. Aport al unor specialiști invitați pentru prezentarea aspectelor specifice relației proiectare - execuție.
Mod de evaluare:
Evaluare finală – examen de tip test grilă în sesiunea de examinare
Bibliografie minimală:
Standarde și normative europene și românești.
Fișe documentare si scheme teoretice furnizate la curs.