ST-16 Proiect tehnologie arhitecturală (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Ioana Raluca Șerbănescu
Colectiv:
conf.dr.arh. Gabriel Negoescu, conf.dr.arh. Gabriela Mindu, lect. dr. ing. Alexandru Iatan, lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu, lect.dr.arh. Ana Maria Mortu, lect.dr.arh. Laura Dobrescu, lect. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Oana Mihăescu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Radu Sfinteș, asist. dr. arh. Oana Pavăl, colaboratori arhitectură + instalații
Limba de predare:
română
Obiective:
Proiectul de tehnologie arhitecturală propune o abordare integrată a clădirii proiectate la atelier în cadrul proiectului lung din semestrul 1 (7) prin aplicarea în cadrul proiectului a cunoștințelor legate de cerințele legislative privind calitatea în construcții.
Se va pune accent pe cerința de securitate la incendiu , cerință determinantă în conformarea clădirii.
Conținut:

Securitate la incendiu
Datorită complexității subiectului, studiul se va concentra în principal pe rezolvarea evacuării utilizatorilor din cladirile proiectate:
• Stabilirea numărului de persoane si a numărului de fluxuri de evacuare
• Stabilirea gabaritelor căilor de evacuare
• Stabilirea modului cum se face evacuarea: trasee, distanțe, timp
• Stabilirea protecției la foc și fum pe care aceste spații de evacuare trebuie sa le indeplinească pentru a asigura securitatea utilizatorilor.

Siguranță și accesibilitate în exploatare (Normativ NP051/2012, NP068-02)
• Conformarea elementelor de construcție respectând cerințele de siguranță în exploatare
• Echipamente pentru facilitarea utilizării clădirii de către persoanele cu dizabilități

În cadrul proiectului se vor discuta și aspecte legate de echiparea cu instalații a clădirilor și spațiile tehnice aferente acestora.


Metoda de predare:
Activitatea de îndrumare este asigurată de colective de specialiști în problemele arhitectural tehnologice, cadre didactice din cadrul DST și colaboratori externi. Activitatea include un program de consultații în sprijinul studiului individual care are o pondere importantă. participarea la cursul Exigențe și performanțe în construcții, curs care oferă suportul teoretic pentru acest proiect este obligatorie.
Mod de evaluare:
Evaluarea se realizează de către un juriu și are în vedere identificarea și respectarea cerințelor privind calitatea în construcții în cadrul proiectului, calitatea și complexitatea informațiilor cuprinse în piesele scrise și piesele desenate predate.
Bibliografie minimală:
Normativ P118/99 1+2+3
Normativ NP051/2012
Normativ NP068-02
Observații:
proiect integrat cu proiectul lung de la atelierul de arhitectură an IV semestrul 1 (7)