SP5-33 Cercetare și proiectare de arhitectură (4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

FA-A SP5-33 Cercetare si proiectare de arhitectura (4).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
(1) Implicarea studenților în acțiuni profesionale legate de cercetarea în domeniul arhitecturii și în
domenii conexe precum și/sau în acțiuni concrete care țin de practica profesiunii de arhitect.
(2) Creșterea vizibilității Facultății de Arhitectură a UAUIM prin participarea studenților acesteia la
concursuri, ateliere, sesiuni de comunicări, conferințe, seminarii, acțiuni de promovare a
Facultății/Universității etc. organizate atât intern cât și de alte instituții de învățământ superior,
organizații sau asociații profesionale.
Conținut:
Formarea și dezvoltarea de abilități și deprinderi complementare celor stimulate de activitățile
didactice fundamentale și de specialitate, menite să susțină atât consolidarea competențelor
profesionale prin experimentarea unor instrumente de analiză și organizare spațială cât și a celor
transversale.
Metoda de predare:
Studiu individual
Mod de evaluare:
Evaluarea se va face de către cadrele didactice ale echipei de atelier, în atelierele fiecărei grupe, pe baza dosarului individual ce va fi prezentat în ziua colocviului în fața comisiei și va cuprinde:
1. Tabelul anexat regulamentului pentru obținerea creditelor la disciplina „Cercetare și proiectare de arhitectură”i completat pe categorii de activități eligibile cu descrierea succintă a fiecărei activități desfășurate și completarea punctajului aferent calculat conform prevederilor regulamentului.
2. Documente doveditoare (credibile și autentice) pentru fiecare activitate punctată în tabel (diplome, certificate de participare, declarații semnate de curatori, îndrumători, imagini/documente preluate de pe Internet cu indicarea datei, detaliilor evenimentului etc.) și o descriere sumară pentru fiecare activitate desfășurată, cu precizarea beneficiilor profesionale obținute.
3. Metodologia de acordare a creditelor și punctelor aferente acestora este descrisă în regulamentul menționat anterior.