IT-3 Limbaj arhitectural (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

FA-A IT-3 Limbaj arhitectural (1).pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Colectiv:
asist.dr.arh. Ioana Zacharias Vultur, lect.dr.arh. Irina Băncescu, asist.dr.arh. Diana Mihnea, asist.dr.arh. Ilinca Păun Constantinescu, drd.arh. Ilinca Pop, drd.arh. Andrada Rogojinaru, drd.arh. Elena Zară
Limba de predare:
română
Obiective:
Descoperirea primelor repere teoretice ale demersului arhitectural și inițierea în problematica formei arhitecturale, privită nu ca materializare a unor cerințe imediate sau a unei creativități subiective, ci ca un principiu activ, purtător de semnificații și modelator al cadrului de existență umană;
Întelegerea potențialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinărilor sale structurale, funcționale, estetice și cultural-simbolice.
Familiarizarea cu problematica percepției - temă majoră pentru arhitecți și alți creatori implicați în modelarea cadrului construit (urbaniști, designeri), responsabili pentru asigurarea unei relații optime între om și mediul său de viață.
Conținut:
Titlul cursurilor
1. Introducere. Arhitectura ca act de edificare și semnificare. Complexitatea disciplinei: ipostaze ale arhitecturii.
2-3. Comandamentele vitruviene ca surse ale semnificației arhitecturale: firmitas (suportul material) sau nivelul semiotic al limbajului arhitectural; utilitas (conținutul) sau nivelul semantic; venustas (forma) sau nivelul poetic.
4-5. Noțiuni de percepție arhitecturală: de la experiență la percepție și de la percepție la semnificație. Paliere ale percepției și semnificației. Palierul universal: experiențe primare ale relației cu mediul (senzoriale, spațiale); predispoziții perceptive (kinestezice, tactile, vizuale - raportul figură/fond).
6-7. Dualitatea formei arhitecturale: volum și spațiu, (+) și (-). Relații între forme ca elemente ale compoziției arhitecturale și urbane; evoluția istorică a relației dintre volumul construit și spațiul urban. Interpretarea relației spațiu/volum prin prisma raportului figură/fond.

Titlurile seminariilor
A. Aplicații legate de proiectul de atelier în curs: analiza obiectului de arhitectură din punct de vedere al comandamentelor vitruviene și al raportului figură/fond, plin/gol, construit/neconstruit.
1 Comentarea unor exemple apropiate de tema proiectului de atelier (tema 1).
2 Prezentarea conceptului propus de fiecare student în cadrul proiectului de atelier (tema 2).
B. Exerciții de decodificare a formelor arhitecturale și urbane prin realizarea de “hărți mentale” ale unor zone din orașul București.
3 Discuții pe baza materialului bibliografic. Propunerea unor trasee urbane spre a fi analizate în colective de câte 2 studenți.
4-5 Exerciții de lectură a spatiului urban cu identificarea schemelor de structurare a spațiului (centre, trasee, limite, repere), a raportului figură/fond și a relațiilor dintre spațiul urban și formele arhitecturale. Discuții pe baza observațiilor de teren și a schițelor studenților în vederea redactării lucrării de seminar (tema 3).
6 Prezentare la panou a lucrărilor, comentarii.
Metoda de predare:
Cursuri: - Prelegeri cu prezentări de imagini digitale;
Seminare: - Prezentări, teme cu aplicatii, susțineri la panou, discuții, comentarii.
Mod de evaluare:
Evaluarea activității din cadrul seminarelor - 50%
Lucrare de examen - 50%
Bibliografie minimală:
- Rudolf Arnheim, Dynamics of Architectural Form, Berkeley, Los Angeles and London, University of Californa Press, 1977
- Rudolf Arnheim, Artă și percepție vizuală, Buc., Meridiane, 1979
- Pierre von Meiss, De la forme au lieu, (trad. engl. From Form to Place), Lausanne, 1986
- Kevin Lynch – Image of the City, Cambridge, Mass., 1960
- Francis Ching – Architecture : Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979
- Kenneth Frampton - Studies in Tectonic Culture, MIT Press, Cambridge, Mass., London, England, 1996
- Kenneth Frampton, Modern Architecture – A Critical History, Thames & Hudson, New York, 1985
- William Curtis, Architecture since 1900, Phaidon, London, 1996