ST-81 Proiect reabilitarea fondului construit

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3
Titulari:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
conf.dr.arh. Zina Macri
Colectiv:
conf.dr.arh. Ana Maria Mortu, conf.dr.arh. Radu Pană, lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu, lect.dr.arh. Monica Mureșanu, lect.dr.arh. Andreea Prelipcean, lect.dr.arh. Adrian Vidrașcu, asist.dr.arh. Raluca Trifa, asist.dr.arh. Oana Pavăl, drd.arh. Cătălin Neagoe, drd.arh. Ancuța Ionescu
Limba de predare:
română
Obiective:
- Ințelegerea construcțiilor existente ca ”resurse reutilizabile”; conștientizarea posibilităților de reducere a impactul ambiental al proceselor constructive prin reutilizarea construcțiilor existente, ca o componentă a dezvoltării sustenabile.
- Cunoașterea fondului construit românesc și a potențialului său de reutilizare.
- Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru a concepe intervenții de reabilitare care să satisfacă cerințe estetice și de utilizare contemporane, fără a altera calitățile prezente în substanța construită existentă.
- Ințelegerea conceptului de ”funcțiune compatibilă” cu o construcție existentă și exersarea abilității de a identifica funcțiunile compatibile într-un caz concret.
Conținut:
Se propune un exercițiu de proiectare a reabilitării unor construcții existente reprezentând categorii majore ale fondului construit și problematici abordate cu maximă frecvență în practica internațională.
Studenții pot alege una din temele propuse mai jos.
A. REABILITAREA PRIN RECONVERSIE A UNEI CONSTRUCȚII REDUNDANTE
Proiectul investighează posibilitățile de reutilizare a unei construcții existente care și-a pierdut funcțiunea originară, devenind astfel redundantă.
Pornind de la analiza construcției existente și a contextului său, se vor identifica funcțiunile compatibile, capabile să satisfacă cerințe de utilizare contemporane cu modificări minime ale construcției existente.
Pe baza selectării unei funcțiuni compatibile, construcția existentă se va reproiecta folosind materiale și tehnologii contemporane integrate armonios în arhitectura vechii clădiri, astfel încât ea să își găsească o utilizare contemporană socialmente necesară și eficientă în termeni economici, care să îi valorifice calitățile și să îi corecteze deficiențele, reducând totodată impactul asupra mediului generat de procesele constructive în sine precum și de utilizare.
B. REABILITAREA BLOCURILOR DE LOCUINȚE POSTBELICE
Proiectul vizează ameliorarea calității locuirii în ansamblurile de locuințe colective construite în perioada 1950-1990 în România, concentrându-se asupra unor blocuri cu P+3-4 niveluri din București, construite după proiecte tip cu frecvență mare de utilizare.
Pornind de la analiza construcțiilor existente și a contextului în care sunt amplasate, simultan cu corectarea deficiențelor constatate se va lua în considerare folosirea sistemelor constructive ușoare pentru reconfigurarea clădirilor de locuit (supraetajare, extindere), cu posibilitatea obținerii unor locuințe noi de standard mediu și/sau a unor spații pentru funcțiuni complementare locuirii.
Totodată proiectul va urmări reducerea impactului asupra mediului (consum de energie, emisii de CO2) generat de utilizarea respectivelor blocuri.
C. REABILITAREA SUSTENABILĂ A UNEI CONSTRUCȚII RECENTE
CU DESTINAȚIE DE FOLOSINȚĂ SCHIMBATĂ (Concurs Saint-Gobain 2024)
Această temă - nou introdusă pentru anul universitar 2023-2024 - este integrată competiției internaționale pentru studenți-arhitecți ediția 2024, organizată de compania Saint-Gobain în cooperare cu Universitatea din Helsinki și Primăria orașului.
Proiectul are în vedere reabilitarea unei construcții existente de dată recentă pentru care beneficiarul (Universitatea din Helsinki) dorește schimbarea destinației de folosință, precum și satisfacerea unor criterii de sustenabilitate care privesc deopotrivă protecția mediului și calitatea vieții oamenilor.
Studenții au astfel oportunitatea unei experiențe de proiectare strâns legată de cererea unui client real, respectiv exercițiul subordonării ideilor arhitecturale față de constrângeri reale.
Metoda de predare:
Activități îndrumate: prezentări tematice, corecturi, prezentări și dezbateri în grup pe marginea pieselor elaborate de studenți. Studiul individual constituie o componentă importantă a desfășurării proiectului.
După caz, colectivul de îndrumare se va completa cu invitați (proiectanți ai blocurilor ce fac obiectul studiului, ingineri de structuri, potențiali beneficiari etc)
Studenților li se vor furniza relevee ale clădirilor existente și ale ansamblurilor din care fac parte, în format digital (AutoCad). De asemenea, li se vor furniza documentații relevante de natură să susțină deciziile de proiectare. Informațiile primite vor fi completate prin studiu individual.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs a desfășurării studiului și a evoluției proiectului.
Evaluare finală a proiectului predat, de către un juriu.
Bibliografie minimală:
Crișan, R., 2023. Reabilitarea patrimoniului construit. Teorie și tehnică. Ed. Ozalid, București
Dufaux, F., Fourcaut, A., 2004. Le monde des grands ensembles, Editions Creaphis, Paris
Gardner, B., 2015. Why low carbon refurbishment is crucial for building sustainable cities [on line]. Disponibil la: https://www.carbontrust.com/news/2015/03/low-carbon-refurbishment-crucial-building-sustainable-cities/
Giebeler G. et al., 2009. Refurbishment Manual: Maintenance, Conversions, Extensions, Construction Manuals, Birkhäuser Architecture, Basel-Boston-Berlin.
Gorse, C. and Highfield, D., 2009. Refurbishment and Upgrading of Buildings, Second edition, Spon Press, London, New York.
Kincaid D., 2002. Adapting Buildings for Changing Uses. Guidelines for change of use refurbishment, Spon Press, London-New York.
Langston, C. A., 2008. The sustainability implications of building adaptive reuse [on line] Disponibil la: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=sustainable_development
Murray, C., 2012. Built Heritage Conservation and Ecologically Sustainable Development. The Heritage Council, Kilkenny.
Powell K., 1999. L’architecture transformée – Rehabilitation, Renovation, Reutilisation, Ed. Seuil, Paris
Riley M. and Cotgrave A., 2011. Construction Technology 3: The Technology of Refurbishment and Maintenance, Palgrave Macmillan, London.
Wilson L., 2007. Lose or Reuse. Managing Heritage Sustainably, Ulster Architectural Heritage Society, Befast.