CP-9 Inserții în zone construite protejate

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Lista subiecte eseu 2023-2024

https://docs.google.com/document/d/1L25-UX4YMNVnnwEdH5xZMj_byi_IQ2wK/edit?usp=drive_link&ouid=113...
Link-ul către lista cu subiectele.
Se completeaza cu numele si prenumele studentului in dreptul subiectului ales. Pot fi maxim 2 studenti cu acelasi subiect.

CONSULTATII: 22.01 si 31.01 la DITACP intre 16h30/18h00

Lista subiectelor pentru eseu 2023/2024, cu imagini

Lista subiecte 2023-2024 sn cu imagini.pdf

Lucrare CP09: Redactare, structura si continut

Lucrare CP09Ro Redactare Structura Continut.pdf

PREDARE ESEU:10.02.2024, format doc si pdf, la curszcp@gmail.com

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titulari:
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
conf.dr.arh. Irina Tulbure
Colectiv:
asist.dr.arh. Alexandra Teodor
Limba de predare:
română
Obiective:
Familiarizarea studenților cu principalele determinări, condiționări, reglementări și abordări contemporane ale problematicii inserției arhitecturale în zone construite protejate.
Asigurarea suportului teoretic pentru proiectul opțional „Inserții în zone construite protejate (ZCP)”, prin asimilarea metodelor de cercetare, a normelor și principiilor care reglementează intervențiile în zone protejate și ghidează avizarea lor, precum și a metodelor de conservare și punere în valoare a identității zonelor istorice protejate (prin reabilitare și/sau inserția de clădiri noi) în contextul evoluției orașului.
Conținut:
Curs CP09 / Cadru didactic
1. Prezentarea obiectivelor cursului și a modului de desfășurare și promovare Arhitectura contemporană în ZCP: realitate și problematică în abordările teoretice contemporane / Sergiu Nistor, Irina Tulbure
2. ZCP – prezentarea generală a problematicii, particularități ale ZCP și ale zonelor istorice protejate. Elemente specifice de legislație – Legea nr. 422 din 18/07/2001 și Ordinul 562-2003 (conținut cadru PUZ - ZCP) / Sergiu Nistor
3. ZCP: problematica, conținutul, scopul, etapele proiectului de intervenție; Etape ale proiectului: analiza, sinteza, atitudinea, obiectivului și regulamentul de intervenție. Irina Tulbure
4. Metoda de analiză multicriterială ca instrument de cercetare; criterii de analiză și evaluare a elementelor specifice ZCP (țesut urban / cadru natural); stabilirea criteriilor, categoriilor, gradelor și evaluare, precum și structurarea în fișe, tabele ș.a. a datelor de cartare ale analizei./ Irina Tulbure
5. Cercetarea cartografică - instrument de analiză a evoluției istorice și de evaluare a elementelor țesutului urban; Rolul cercetării arheologice în evaluarea țesutului urban istoric și stabilirea reglementărilor de intervenție. / Irina Tulbure
6. Metode de analiză a elementelor specifice din ZCP (țesut urban / cadru natural) (exemple); analiza elementelor caracteristice ale țesutului urban (componente, structură, tipologie) și ale funcțiunilor urbane; analiza caracteristicilor parcelei și analiza amplasării construcțiilor; regim juridic de proprietate și de protecție / Irina Tulbure
7. Analiza trăsăturilor fondului construit (stiluri, influențe stilistice, elemente morfologice și de limbaj arhitectural, tipologie, materiale, texturi, cromatică) și evaluarea relației sale cu celelalte componente ale țesutului urban / Sergiu Nistor
8. Zone istorice, protejare și conservare integrată. Convenții, recomandări și practică. Cazuistica internațională / Sergiu Nistor
9. Prezentare Studiu de caz (I): delimitare și instituire de zonă construită protejată / Sergiu Nistor
10. Prezentare Studiu de caz (II): analiza de sit în ZCP / Sergiu Nistor
11. Principii de intervenție în ZCP (exemple de intervenție în baza P.U.Z.I.+R.); / Sergiu Nistor
12. Prezentare Studiu de caz (III): analiza de sit cu identificarea valorilor culturale ale peisajului urban – rural - natural / Sergiu Nistor
13. Curs recapitulativ : Analiza de sit a contextului / analiza arhitecturală (recomandări pentru eseu) / Irina Tulbure
14. Intrebari si raspunsuri
Metoda de predare:
Forma de predare:
- prelegeri, urmate de întrebari și răspunsuri;
- studii de caz (analiză critică, studiu comparativ);
- vizite virtuale pe teren (pentru identificarea caracteristicilor în diferite tipuri de zone istorice protejate);
- discuții în vederea îndrumării lucrării.
Materiale didactice:
- materiale ilustrative; prezentări Power Point;
Mod de evaluare:
Eseu la alegere între:
1 - Analiza critică a unei inserții existente într-o ZCP (a orașului București ori a unui alt oraș din România). Lista insertiilor eligibile pentru analiza va fi publicata pe site la 15 Noiembrie.
2 - Memoriu de prezentare a unui demers arhitectural - urbanistic propriu în propunerea unei inserții într-o zonă istorică protejată (a orașului București ori a unui alt oraș din România).

Condițiile obligatorii de acceptare a lucrării în vederea evaluării acesteia:
1. Înscrierea studentului la curs în conformitate cu regulamentul disciplinelor opționale
2. Prezența studentului la min. 6 cursuri
3. Inscrierea conținutului eseului într-una dintre teme
4. Respectarea termenului de predare
Criterii de evaluare:
- claritatea și utilitatea stabilirii criteriilor de analiză a sitului și a intervenției;
- claritatea prezentării lucrării și obiectivitatea analizei a sitului și a intervenției;
- abordarea coerentă a etapelor de analiză, critică, sinteză și concluzii;
Bibliografie minimală:
Surse Bibliografice referitoare la orașul București
Publicații, articole și lucrări nepublicate
Florescu, George D., Din vechiul București – Biserici, curți boerești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la șfârșitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice – „Lupta” - N. Stroilă, București, 1935;
Georgescu Florian, Cernovodeanu Paul, I., Cristache-Panait Ioana, Documente privind istoria orașului București, București, Muzeul de Istorie a Orașului București, 1960;
Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureștilor, București, Editura pentru Literatură, 1996;
Hagi-Mosco, Emanoil, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute, București, Editura Fundației Culturale Române, 1995;
Harhoiu, Dana, București, un oraș între Orient și Occident, București, Simetria, 1997;
Ionnescu-Gion, G., I., Istoria Bucurescilor, București, 1899;
Lascu, Nicolae, Bulevardele bucureștene până la Primul Război Mondial, București, Simetria, 2011;
Lascu, Nicolae, Legislație și dezvoltare urbană, București 1831-1952, Teză de doctorat, București, 1997;
Mucenic, Cezara, București, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, București, Silex, București, 1997;
Olteanu, Radu, Bucureștii în date și întâmplări, București, Editura Paideia, 2002;
Parusi, Gheorghe, Cronologia Bucureștilor 20 septembrie 1459 – 31 decembrie 1989 – Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, București, Editura Compania, 2005;
Pănoiu, Andrei, Evoluția orașului București, București, Fundația Arhitex Design, 2011;
Potra, George, Din Bucureștii de ieri, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1990;
Socolescu, Toma, Fresca arhitecților care au lucrat în Romania în epoca modernă 1800-1925, București, Editura Caligraf Design, 2004;
Stoica, Lucia, Ionescu-Ghinea Neculai et alii, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, București, Editura Universalia, 2005, 2 vol., 1999;
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, București, Editura Academiei RPR, 1960;
Vârtosu, Emil, Vârtosu, Ion, Oprescu, Horia, Începuturi edilitare 1830-1832, I, București, 1936.

Studii și proiecte
IAIM-CITA, PUZ pentru zone construite protejate, parte componentă a PUG Director pentru Municipiul București, IAIM-CITA,1999.
CI&TACP, Analiza valorilor culturale pentru PUZ Centrul Istoric al Municipiului București, București: UAUIM-CI&TACP, 2003.
CI&TACP, Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București - etapa I, II și III, 2005-2007.
UAUIM-CCPEC, Quattro Design S.R.L., Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor istorice, în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București. Etapa a II-a/2009, UAUIM-CCPEC, Quattro Design S.R.L., apr. 2011.
Studii istorice, proiecte și documentații de urbanism avizate și aprobate pentru diferite imobile situate în zonele construite protejate ale Municipiului București.


Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București
1846 Borroczyn, Rudolf, Artur, (redesenat Cincinat Sfințescu), Planul Bucureștiului - ridicat și nivelat - din porunca D-lui Marelui Vornic al Departamentului Trebilor din Năuntru - Barbu Știrbei - după întocmirea Secției Inginerești - sub direcția specială - a - Maiorului Baron Rudolf Artur Borozin - în zilele Prea Înaltului Domn Stăpânitor - Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V., sc.1:2.000, 1846 (1915);
1852 Borroczyn, Rudolf, Artur, Planul Bukurestiului - Ridikat, tras chi publikat - din porunka Prea Înăltzatului Domn Stăpânitor - Barbu Dimitrie Stirbeiu V. V, 1852, scara 1:10.000;
1883 D. P. Sesquières, Gr. Cerchez - Plan general București (planul orașului);
1893 Orăscu G. A., Planul Orașului Bucuresci - Revědut și corectat conform rectificărei Dâmboviței, planurilor de aliniere al stradelor și bulevardelor. – sub direcția, D-lui G. A. Orěscu - Șeful Serviciului, București, 1893;
1895-1899 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București lucrat de Institutul Geografic al Armatei pentru Primăria Capitalei în al XXXIII-lea an al Domniei M. S. Regelui CAROL I, 1895-1899, scara 1:5.000;
1911 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București. Ediția oficială, 1911, scara 1:5.000 și 1:1000;
1927 Compagnie Aérienne Française Suresnes (Seine), Aerofotografie;
1935 Planul Director de Sistematizare din 1935 și Regulamentul de Construcții și Alinieri al Municipiului București din 1939;
1991 Planul topografic al Municipiului București revizuit, sc. 1:2.000 și 1:500.


Surse bibliografice generale
CANNIGIA Gianfranco, MAFFEI, Gian Luigi, Architectural composition and Building Typology. Interpreting basic Building, Ed. Alinea, 2001 [1979]
OLIVEIRA, Vítor, Urban Morphology. An Introduction ti the Study of the Physical Form of the Cities, Ed. Springer, 2022
SCHWALBACH, Gerrit, Urban Analysis, Ed. Brikhäuser, 2009
***, A Morphological Approach to Cities and their Regions: Sylvian Malfroy (An introduction to the Terminology); Gianfranco Caniggia (A structural Reading of Florence), Ed. Triest Verlag für Arrhitecktur, 2021
Observații:
Mail prof. Sergiu Nistor: sergiunistor@uauim.ro