CP-9 Inserții în zone construite protejate

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2020-2021 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Zoom meeting

Curs Optional An V Fac. Arhitectura
Zoom Meeting - fiecare Luni ora 10.30-12.00 (fara pauza)
https://us02web.zoom.us/j/87403357897?pwd=QitjKzl3Q0ZEWHU1WTdudm5kV3ZmZz09
Meeting ID: 874 0335 7897
Passcode: 0Xp0YH

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
conf.dr.arh. Valeriu-Eugen Drăgan
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Colectiv:
Prof.dr.arh. Sergiu NISTOR Conf.dr.arh. Valeriu Eugen DRAGAN asist.dr.arh. Alexandra TEODOR
Obiective:
Familiarizarea studenților cu principalele determinări, condiționări, reglementări și abordări contemporane ale problematicii inserției arhitecturale în zone construite protejate.
Asigurarea suportului teoretic pentru proiectul opțional „Inserții în zone construite protejate (ZCP)”, prin asimilarea metodelor de cercetare, a normelor și principiilor care reglementează intervențiile în zone protejate și ghidează avizarea lor, precum și a metodelor de conservare și punere în valoare a identității zonelor istorice protejate (prin reabilitare și/sau inserția de clădiri noi) în contextul evoluției orașului.
Conținut:
1. Arhitectura contemporană în ZCP: realitate și problematică în abordările teoretice contemporane.
2. Zone istorice, protejare și conservare integrată. Convenții, recomandări și practică. Cazuistica internațională.
3. Prezentarea generală a problematicii ZCP și ale zonelor istorice protejate. Elemente specifice de legislație.
4. Studiu de caz: delimitare și instituire de zonă construită protejată.
5. ZCP: problematica, conținutul, scopul, etapele proiectului de intervenție: analiza, sinteza, atitudinea, obiectivului și regulamentul.
6. Principii de intervenție în ZCP (exemple de intervenție în baza P.U.Z.I.+R.).
7. Studiu de caz: analiza de sit în ZCP.
8. Analiză multicriterială; criterii de analiză și evaluare a elementelor specifice ZCP (țesut urban / cadru natural); stabilirea pe criterii, categorii, grade și valoare, precum și structurarea în fișe, tabele ș.a. a datelor de cartare ale analizei.
9. Metode de analiză a elementelor specifice din ZCP (țesut urban / cadru natural); analiza elementelor caracteristice ale țesutului urban (componente, structură, tipologie) și ale funcțiunilor urbane; analiza caracteristicilor parcelei și analiza amplasării construcțiilor; regim juridic de proprietate și de protecție.
10. Studiu de caz: analiza de sit cu identificarea valorilor culturale ale peisajului urban-rural-natural.
11. Cercetarea cartografică - instrument de analiză a evoluției istorice și de evaluare a elementelor țesutului urban; Rolul cercetării arheologice în evaluarea țesutului urban istoric și stabilirea reglementărilor de intervenție.
12. Analiza trăsăturilor fondului construit (stiluri, influențe stilistice, elemente morfologice și de limbaj arhitectural, tipologie, materiale, texturi, cromatică) și evaluarea relației sale cu celelalte componente ale țesutului urban.
13. Respectarea regulamentului de intervenție în zona studiată, întocmirea dosarul de avizare / autorizare; modalități de reglementare pentru atingerea obiectivului de conservare - restaurare și dezvoltare a zonei protejate.
14. Studiu de caz: intervenții în ZCP în Bucuresti.
Metoda de predare:
Forma de predare: on-line pe platforma ZOOM
- prelegeri, urmate de întrebari și răspunsuri (prin facilitatea chat a ZOOM);
- studii de caz (analiză critică, studiu comparativ);
- vizite virtuale pe teren (pentru identificarea caracteristicilor în diferite tipuri de zone istorice protejate);
- discuții în vederea îndrumării lucrării.
Materiale didactice:
- materiale ilustrative; prezentări Power Point;
Mod de evaluare:
Eseu la alegere între:
1 - Analiza critică a unei inserții existente într-o ZCP (a orașului București ori a unui alt oraș din România). Lista insertiilor eligibile pentru analiza va fi publicata pe site la 15 Noiembrie.
2 - Memoriu de prezentare a unui demers arhitectural - urbanistic propriu în propunerea unei inserții într-o zonă istorică protejată (a orașului București ori a unui alt oraș din România).
Condițiile obligatorii de acceptare a lucrării în vederea evaluării acesteia:
1. Înscrierea studentului la curs în conformitate cu regulamentul disciplinelor opționale
2. Prezența studentului la min. 6 cursuri
3. Inscrierea conținutului eseului într-una dintre teme
4. Respectarea termenului de predare
Criterii de evaluare:
- claritatea și utilitatea stabilirii criteriilor de analiză a sitului și a intervenției;
- claritatea prezentării lucrării și obiectivitatea analizei a sitului și a intervenției;
- abordarea coerentă a etapelor de analiză, critică, sinteză și concluzii;
Bibliografie minimală:
Publicații și articole (selectiv):
George D., FLORESCU, Din vechiul București - Biserici, curți Boerești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la șfârșitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice - “Lupta” - N. Stroilă, București, 1935;
Constantin C., GIURESCU, Istoria Bucureștilor, București: Ed. pentru Literatură, 1996;
Cezara, MUCENIC, București, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Ed. Silex, Casa de Editură. Presă și Impresariat, București, 1997;
Radu, OLTEANU, Bucureștii în date și întâmplări, Ed. Paideia, Colecția cărților de referință, București, 2002;
Gheorghe, PARUSI, Cronologia Bucureștilor 20 septembrie 1459 - 31 decembrie 1989 - Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Ed.Compania, București, 2005;
Lucia, STOICA, Neculai, IONESCU-GHINEA, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, Editura Universalia, București, 2005, vol.I și II;
Nicolae, STOICESCU, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, București, Ed. Academiei R.P.R., 1960 [1961?].
Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București.
Studii istorice, proiecte și diferite documentații avizate pentru imobile situate în zone istorice protejate ale orașului București.
Observații:
Mail prof. Sergiu Nistor: sergiunistor@uauim.ro
Sectia romana
Curs Zoom Meeting - fiecare Luni 10.30-12.00 (fara pauza)
https://us02web.zoom.us/j/87403357897?pwd=QitjKzl3Q0ZEWHU1WTdudm5kV3ZmZz09
Meeting ID: 874 0335 7897
Passcode: 0Xp0YH
Sectia engleza / english section
Course English Section: Each Monday 09.00 - 10.30 (No break)
https://us02web.zoom.us/j/83563257492?pwd=V2NHWm1qRkJOZmN6WU1JRXdFLzd3UT09
Meeting ID: 835 6325 7492
Passcode: 8GJCKK

modifică