CP-39 Arhitectură și Arheologie

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FA-A CP-39 Arhitectura si Arheologie.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Ștefan Bâlici
Limba de predare:
română
Obiective:
Studierea procesului de cercetare - interpretare - conservare - expunere în cazul particular și specializat al ruinei arheologice. În acest sens se vor urmări:
Introducerea noțiunilor fundamentale ale istoriei și teoriei restaurării ruinelor arheologice;
Formarea competențelor de investigare a monumentelor arhitecturale arheologice, de lectură și diagnoză, precum și de intervenție conservativă directă (asupra monumentului) și indirectă (asupra mediului).
Introducere în problematica interpretării și prezentării patrimoniului arheologic (imobil dar și mobil); prezentare directă și expunere muzeală
Conținut:
Lecții:
Probleme de natură generală, teoretică și istorică, completate cu activitatea cu caracter aplicativ, în relație cu problemele concrete ridicate de tema aleasă de fiecare student
1. Probleme generale, definiții și terminologie de bază: arhitecturi arheologice, arheologia arhitecturii (cu studii de caz, ex. Curtea Veche, Sediul Uniunii Arhitecților, Școala de Arhitectură)
2. Diferențe între monumentul arhitectural și cel (arhitectural) arheologic, în plan teoretic și practic
3. Extinderea tipologică și cronologică a domeniului restaurării arheologice - de la obiect (monument arheologic) la teritoriu (peisaj arheologic), de la preistorie la istoria contemporană (cu studii de caz, ex. Telluri eneolitice din Câmpia Română, Forul Roman, Centrul Istoric al Bucureștiului, peisaj antic în Dobrogea de nord, situri ale terorii - Auschwitz, Sachsenhausen, situri industriale - Bazinul Ruhr etc.)
4. Relația proces critic - act de creație în restaurarea arheologică
5. Raportul cu alte discipline - arheologie, istorie, fizică, chimie, științele naturii etc.
6. Programul de intervenție; intervențiile directe (conservarea și restaurarea structurilor arheologice)
7. Intervențiile indirecte (intervenții asupra mediului monumentului, construcții de protecție)
8. Interpretarea și prezentarea: situl arheologic ca muzeu și muzeul de sit arheologic (discurs curatorial, tehnici muzeale)
9. Norme generale, carte aplicabile domeniului patrimoniului arheologic

Excursie de studiu

Aplicații practice:
Studierea unui monument / ansamblu arheologic, sau a unei părți semnificative a unui astfel de monument, care prezintă probleme de conservare și oferă posibilitatea cercetării directe (inclusiv prin releveu parțial și de detaliu); lectură filologică și istorică critică; analize referitoare la starea de degradare a materialelor; propunere (scenariu) de intervenție de conservare, interpretare și expunere a unei zone din monumentul sau ansamblul studiat.
Metoda de predare:
lecții teoretice și aplicații practice
Mod de evaluare:
- prezentare orală a unui proiect de intervenție asupra unui monument la alegere;
- portofoliu - schițe, referate, eseuri cu subiecte înscrise în tematica generală a cursului (opțional);
- contribuție la desfășurarea orelor.
Bibliografie minimală:
carte și documente internaționale:
- Carta internațională pentru conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor (Veneția, 1964)
- Convenția Europeană pentru protejarea patrimoniului arheologic (CoE, La Valetta, 1992)
- Carta ICOMOS pentru protejarea și gestiunea patrimoniului arheologic (ICOMOS, Lausanne, 1990)
- Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations (UNESCO, New Delhi, 1956)
- Segesta Declaration (CoE, 1996)

publicații:
- Faut-il restaurer les ruines?, Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine, Paris, 1991.
- Préservation, restitution et mise en valeur du patrimoine fouillé, Journée international d’étude, Bulletin de la Société Française d’Archéologie Classique, XXXI, 1998-1999, RA, 1, 2000, p. 119-223.
- De la restitution en archéologie, Paris, Éditions du Patrimoine, 2008.
- Neville Agnew, Janet Bridgland (ed.), Of the Past, For the Future, Proceedings of the Conservation Theme at the World Archaeological Congress, June 2003, Los Angeles, 2006.
- John Ashurst (ed.), Conservation of Ruins, Oxford, 2007.
- Zaki Aslan, Sarah Court, Jeanne Marie Teutonico, Jane Thompson (eds.), Protective Shelters for Archaeological Sites: proceedings of a symposium (Herculaneum, Italy, 23-27 September 2013), The British School at Rome, 2018.
- Anna Boato, L’archeologia in architettura. Misurazione, stratigrafie, datazioni, restauro, Veneția, 2008.
- Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Napoli, 1997.
- Giorgio Croci, Conservazione e restauro strutturale dei beni architettonici, Torino, 2001.
- Donatello D’Angelo, Silvia Moretti (ed.), Storia del restauro archeologico. Appunti, Florența, 2004.
- Maria Grazia Filetici, Francesco Giovanetti, Fani Mallouchou-Tufano, Elisabetta Pallottino (ed.), I restauri dell’Acropoli di Atene – Restoration of the Athenian Acropolis, 1975 – 2003, în seria Quaderni ARCo: restauro, storia e tecnica, Roma, 2003.
- Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Oxford, 2002.
- Maria Concetta Laurenti (ed.), Le coperture delle aree archeologiche. Museo aperto, Roma, 2006.
- Luigi Marino (ed.), Dizionario di restauro archeologico, Florența, 2003.
- Hartwig Schmidt, Schutzbauten, Stuttgart, 1988.
- Hartwig Schmidt, Wiederaufbau, Stuttgart, 1993.
- Hartwig Schmidt, Archäologische Denkmäler in Deutschland. Rekonstruiert und wieder aufgebaut, Stuttgart, 2000.
- María Margarita Segarra Lagunes (ed.), Progetto archeologico. Progetto architettonico, Seminario di studi, Roma, 13-15 iunie 2002, Roma, 2007.
- Nicholas Stanley Price (ed.), La conservazione sullo scavo archeologico, con particolare riferimento all’area mediterranea, Roma, ICCROM, 1986.
- Marta de la Torre (ed.), The Conservation of Archaeological Sites in the Meditarranean Region, An International Conference Organized by the Getty Conservation Institute and the J. Paul Getty Museum, 6-12 May 1995, Los Angeles, 1997.
- Claudio Varagnoli (ed.), Conservare il passato. Metodi ed esperienze di protezione e restauro nei siti archeologici, Atti del Convegno Chieti-Pescara, 25-26 settembre 2003, Roma, 2005.