CP-28 Proiect inserții în zone construite protejate

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2022-2023 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Adrian Crăciunescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Proiectul urmărește asimilarea metodelor de cercetare și de reglementare în zonele construite protejate prin conservarea, punerea în valoare a identității acestora și inserția de clădiri noi, în contextul dezvoltării firești a orașului. Totodată, acesta este conceput ca o simulare a lucrărilor de proiectare pentru creșterea calității fondului construit și pentru inserția de clădiri noi în diferite amplasamente definite și reglementate – prin PUZ pentru zone protejate construite, parte componentă a PUG pentru Municipiul București – ca zone cu valori culturale, istorice, arhitecturale și urbanistice semnificative pentru identitatea orașului.
Conținut:
ETAPA I. Cercetarea, evaluarea și stabilirea reglementărilor de intervenție 1. Definirea zonei de studiu ▪ alegerea zonei; ▪ stabilirea limitelor împreună cu îndrumătorul. 2. Studiul de fundamentare propriu-zis (aplicarea metodei de analiză multicriterială ca instrument de cercetare în zona delimitată): ▪ cercetarea documentară (documentația urbanistică în vigoare, planuri istorice, note bibliografice, date arhivă ș.a.); ▪ cercetare in situ pentru actualizarea, completarea și detalierea documentației urbanistice în vigoare (cartarea datelor de analiză, fișe de inventariere a imobilelor, planuri analitice); ▪ studiul istoric (prezentarea evoluției zonei din punct de vedere urbanistic și arhitectural). ETAPA a II-a. Cercetarea, evaluarea și stabilirea reglementărilor de intervenție Concluzii – identificarea valorilor și atitudinea față de zona istorică studiată: ▪ sinteza cercetărilor și evaluarea datelor cu precizarea gradelor de protecție pentru componentele arhitectural-urbanistice ale zonei studiate; ▪ stabilirea tipului și a posibilităților de intervenție în zona studiată în vederea protecției și dezvoltării; ▪ schiță de reglementare cu precizarea restricțiilor și a permisivităților de intervenție urbanistică și arhitecturală. ETAPA a III-a. Intervenția de asanare-dezvoltare și inserția de clădiri noi Elaborarea proiectului de inserție pe baza concluziilor din studiul de fundamentare și a reglementărilor de intervenție stabilite în etapa I.
Metoda de predare:
▪ vizite pe teren - (exemplificări de intervenții în diferite zone istorice protejate) ▪ discuții în vederea îndrumării lucrării.
Mod de evaluare:
▪ corectitudinea și pertinența reglementărilor propuse și a aspectelor doctrinare de intervenție; ▪ coerența și consecvența abordării etapelor de lucru.
Bibliografie minimală:
Planuri și ghiduri istorice ale orașului București (vezi: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/documentatie/); Studii istorice, proiecte și diferite documentații pentru imobile situate în zone istorice protejate ale orașului București; Publicații și articole: - Florescu, George D., Din vechiul București, Biserici, curți boierești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite de la sfârșitul veacului al XVIII-lea, București: Institutul de Arte Grafice Lupta, 1935 - Georgescu, Florian, Cernovodeanu, Paul I., Cristache-Panait, Ioana, Documente privind istoria orașului București, București: Muzeul de istorie a orașului București, 1960 - Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureștilor, București: Editura pentru Literatură, 1996 - Lascu, Nicolae, Legislație și dezvoltare urbană. București 1831-1952, Teză de doctorat, București: IAIM, 1997 - Voiculescu, Sanda, coordonator, Analiza valorilor istorice din Rezervația de arhitectură nr. 1 a Municipiului București, București: IAIM, 1994
Observații:
Proiectul „Inserții în situri construite protejate” face parte din Pachetul 2 de discipline la alegere pentru semestrul 1, oferit de DITACP, alături de cursul omonim, CP-9 „Inserții în zone construite protejate”.