CP-28 Proiect inserții în zone construite protejate

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2021-2022 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

CP-28_Precizări

CP-28 Precizari.pdf

CP-28_Note RO

28 izcp Note ro.pdf

CP-28_Note Erasmus

28 izcp Note Erasmus.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
lect.dr.arh. Irina Tulbure
conf.dr.arh. Petru Mortu
Obiective:

Proiectul urmărește asimilarea metodelor de cercetare și de reglementare în zonele construite protejate prin conservarea, punerea în valoare a identității acestora și inserția de clădiri noi, în contextul dezvoltării firești a orașului.
Totodată, acesta este conceput ca o simulare a lucrărilor de proiectare pentru creșterea calității fondului construit și pentru inserția de clădiri noi în diferite amplasamente definite și reglementate – prin PUZ pentru zone protejate construite, parte componentă a PUG pentru Municipiul București – ca zone cu valori culturale, istorice, arhitecturale și urbanistice semnificative pentru identitatea orașului.

Conținut:

ETAPA I. Cercetarea, evaluarea și stabilirea reglementărilor de intervenție
1. Definirea zonei de studiu
▪ alegerea zonei;
▪ stabilirea limitelor împreună cu îndrumătorul.
2. Studiul de fundamentare propriu-zis (aplicarea metodei de analiză multicriterială ca instrument de cercetare în zona delimitată):
▪ cercetarea documentară (documentația urbanistică în vigoare, planuri istorice, note bibliografice, date arhivă ș.a.);
▪ cercetare in situ pentru actualizarea, completarea și detalierea documentației urbanistice în vigoare (cartarea datelor de analiză, fișe de inventariere a imobilelor, planuri analitice);
▪ studiul istoric (prezentarea evoluției zonei din punct de vedere urbanistic și arhitectural).

ETAPA a II-a. Cercetarea, evaluarea și stabilirea reglementărilor de intervenție
Concluzii – identificarea valorilor și atitudinea față de zona istorică studiată:
▪ sinteza cercetărilor și evaluarea datelor cu precizarea gradelor de protecție pentru componentele arhitectural-urbanistice ale zonei studiate;
▪ stabilirea tipului și a posibilităților de intervenție în zona studiată în vederea protecției și dezvoltării;
▪ schiță de reglementare cu precizarea restricțiilor și a permisivităților de intervenție urbanistică și arhitecturală.

ETAPA a III-a. Intervenția de asanare-dezvoltare și inserția de clădiri noi
Elaborarea proiectului de inserție pe baza concluziilor din studiul de fundamentare și a reglementărilor de intervenție stabilite în etapa I.

Metoda de predare:

▪ vizite pe teren - (exemplificări de intervenții în diferite zone istorice protejate)
▪ discuții în vederea îndrumării lucrării.

Mod de evaluare:

▪ corectitudinea și pertinența reglementărilor propuse și a aspectelor doctrinare de intervenție;
▪ coerența și consecvența abordării etapelor de lucru.

Bibliografie minimală:

Planuri și ghiduri istorice ale orașului București (vezi: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/documentatie/);
Studii istorice, proiecte și diferite documentații pentru imobile situate în zone istorice protejate ale orașului București;
Publicații și articole:
- Florescu, George D., Din vechiul București, Biserici, curți boierești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite de la sfârșitul veacului al XVIII-lea, București: Institutul de Arte Grafice Lupta, 1935
- Georgescu, Florian, Cernovodeanu, Paul I., Cristache-Panait, Ioana, Documente privind istoria orașului București, București: Muzeul de istorie a orașului București, 1960
- Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureștilor, București: Editura pentru Literatură, 1996
- Lascu, Nicolae, Legislație și dezvoltare urbană. București 1831-1952, Teză de doctorat, București: IAIM, 1997
- Voiculescu, Sanda, coordonator, Analiza valorilor istorice din Rezervația de arhitectură nr. 1 a Municipiului București, București: IAIM, 1994

Observații:

Proiectul „Inserții în situri construite protejate” face parte din Pachetul 2 de discipline la alegere pentru semestrul 1, oferit de DITACP, alături de cursul omonim, CP-9 „Inserții în zone construite protejate”.