CP-10 Conservarea monumentelor istorice

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Desfășurare

Zoom Meeting - în fiecare luni între orele 10:30 - 12:30 (fără pauză)
https://us04web.zoom.us/j/2299114411?pwd=SERLUThXZzNoUy9zWnpRVENaY1dPdz09
Meeting ID: 229 911 4411
Passcode: c04BCb

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh. Adrian Crăciunescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Asigurarea suportului teoretic pentru asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare și de intervenție asupra monumentelor și ansamblurilor istorice, în cadrul proiectului de conservare-restaurare, precum și a modalităților de punere în valoare și de protejare a identității în zonele lor de protecție.
Familiarizarea studenților cu legislația în vigoare și cu doctrina referitoare la protecția patrimoniului, precum și cu implicațiile pe care acestea le au în procesul de luare a deciziilor de conservare-restaurare.
Prezentarea și definirea metodelor de investigare/cercetare preliminară procesului de proiectare și simultană procesului de execuție, la nivel de monument și/sau ansamblu, precum și la nivel urbanistic în zonele lor de protecție, pentru stabilirea și realizarea intervențiilor de conservare-restaurare.
Conținut:
Curs introductiv:
- generalități, definiții, evoluția conceptului de monument istoric;
- categorii juridice: monument, ansamblu, sit și zone de protecție ale acestora.
Relația dintre evoluția doctrinară din domeniul protecției patrimoniului și tipurile de intervenții practicate în procesul de conservare-restaurare; Implicații ale Cartei de la Veneția în stabilirea intervențiilor de conservare-restaurare.
Elemente specifice referitoare la conservare-restaurare în legislația românească și recomandări ale cartelor internaționale.
Analiza cauzelor care conduc la degradarea patrimoniului imobil (monument, ansamblu, sit):
- cercetarea stării de degradare;
- redactarea documentației de prezentare a stării de degradare.
Categorii de lucrări de intervenție pentru combaterea degradărilor (prevenire, conservare, consolidare, reabilitare, restaurare).
Tipologia lucrărilor de restaurare:
- proceduri preparatorii (inventariere, clasare, inspecția periodică);
- operațiuni propriu-zise de intervenție (eliberare, reîntregire inovare);
- proceduri excepționale de conservare (reproducere, reconstituire).
Etape, metode și tehnici de investigație a monumentelor istorice:
- releveu;
- cercetare arhitectural-urbanistică (amplasament, tipologie, stil);
- cercetare arheologică;
- studiul istoric de evaluare și de a fundamentare a intervențiilor.
Diagnoza arhitecturală, structurală, funcțională:
- mod de abordare;
- sinteza datelor, mod de redactare a documentației.
Stabilirea soluției de intervenție în procesul de conservare-restaurare:
- modalități de abordare în raport cu rezultatele investigațiilor;
- stabilirea priorităților proiectului;
- modul de redactare a documentației.
Zona de protecție a unui monument, ansamblu sau sit:
- reglementări în vigoare;
- metode de abordare, de redactare, de aplicare și de gestionare;
- principii și modalități de delimitare;
- stabilirea reglementărilor de intervenție.
Criterii și posibilități de evaluare ale proiectului de conservare-restaurare și ale intervențiilor realizate.
Proiecte și intervenții de conservare-restaurare - studii de caz - prezentare critică.
Metoda de predare:
- prelegeri, prezentarea unor studii de caz (materiale ilustrative Power Point.), urmate de discuții;
- vizite pe teren (identificarea diferitelor modalități de intervenție asupra monumentelor istorice);
- îndrumarea directă a lucrărilor ce trebuie întocmite de studenți pe parcursul semestrului.
Mod de evaluare:
Evaluarea lucrării (analiza critică a restaurării unui monument/ansamblu istoric după metoda prezentată la curs), se urmăresc următoarele aspecte:
- claritatea și profunzimea stabilirii criteriilor de analiză;
- corectitudinea și pertinența concluziilor analizei;
Participarea la discuțiile inițiate pe baza studiilor de caz prezentate în cadrul cursului.
Bibliografie minimală:
BRANDI, C., Teoria del restauro, Roma 1963;
CARBONARA, G., Trattato di Restauro Architettonico, Vol.II, Utet, 1996; AA.VV, Restauro Architettonico, (a cura di L. MARINO), Alinea, 1996;
Articole, publicații referitoare la domeniu (BCMI, RMI, SCIA, SCIV etc);
Legislația în vigoare referitoare la etapele și întocmirea proiectului de consevare-restaurare;
Studii istorice, documentații și proiecte de consevare-restaurare avizate, pentru monumente sau ansambluri istorice, publicate sau aflate în arhiva D.I.T.A.&C.P., a I.N.M.I. și direcțiile de Patrimoniu ale M.C.;

informații suplimentare ›