Organizarea activității didactice

27 octombrie 2009

Departamentul Sinteza Proiectarii are ca scop pregătirea unor specialiști inventivi, bazați pe o bună cunoaștere tehnică și economică a fenomenului de arhitectură în contextul evoluției sale istorice, care pot conduce activități de proiectare și asigura coordonarea managerială a unor zone conexe cu domeniul, într-o relație coerentă de colaborare cu toate entitățile interesate în realizarea unui produs arhitectural de calitate, reprezentativ pentru contextul urban unde este amplasat.

Obiectivele generale

Anii IV și V - descrierea activității

Activitatea la disciplina „Proiectare de arhitectură/teoria proiectului de arhitectura” din cadrul Departamentului Sinteza de Proiectare se desfasoara cu urmatoarele caracteristici:

Activitatea didactică constă în realizarea, pe baza unei tematici generale semestriale, si a unor teme diferentiate de catre ateliere, a câte 2 proiecte: un proiect scurt și un proiect lung (proiect ce se desfășoară în două faze/etape), conform graficului-desfășurător.

Temele de atelier reprezintă exclusiv opțiunea atelierului de proiectare care le elaborează in funcție de tema cadru si de obiectivele didactice din domeniul propus pentru fiecare semestru.

Tematica fiecărui modul si temele cadru se afișeaza pe site-ul UAUIM si la avizierul departamentului, pentru ca studentii sa poata opta pentru Inscrierea in grupele de atelier.

Înscrierea studentilor în grupele de atelier din anul IV si V – se face pe baza opțiunilor acestora exprimate până la încheierea activității didactice a anului in curs, pentru anul urmator; opțiunile sunt depuse on-line sau la catedră/department. Înscrierea efectivă în grupă se va realiza în ordinea opțiunilor exprimate, a acceptului îndrumătorului de atelier si în limita locurilor (între 25 – 30 locuri/grupă); studenții care repetă anul vor fi repartizați în grupe fără drept de opțiune; lista repartizării studenților in grupe se va afișa la începutul anului universitar; mutarea în alte grupe, în cazuri excepționale, se face până la începutul anului universitar, cu acordul ambelor cadre didactice îndrumătoare și a directorului de departament.

Activitatea didactica se desfășoară după următorul program: doua semestre a cate 14 săptămâni fiecare (pentru activitatea didactică propriu-zisă) si o săptămână pentru activitatea de evaluare finală, in fiecare semestru; desfășurătorul întregii activități de proiectare se va afișa la începutul anului universitar.

Pe parcursul proiectelor au loc următoarele evenimente: prezentare temă, prelegeri de an sau de atelier, corecturi la panou, predare pe parcurs si predare finală (constând în discuții, juriere si notare).

Este obligatorie întocmirea unui caiet de proiect pentru fiecare temă care va ilustra participarea studentului la cursurile de teorie a proiectului precum si documentații, studii, corecturi acumulate pe parcursul elaborării proiectului. Notarea caietului de proiect revine in sarcina atelierului si constituie parte din nota finala;

La finalul fiecarui semestru (sau anual) sunt organizate expoziții, cu prezentari si discuții cu participarea atat a studentilor, cat si a colectivului de catedră pe fiecare an de studiiu.

În fiecare semestru au loc lucrări scurte de 8 ore - schițe de schița, cu subiecte din domenii diverse/în corelare cu domeniul în studiu. Numărul schițelor pe semestru este 2+1Refacere. Pentru acordarea creditelor este necesară obținerea notei 5 la o singura schita. A treia schita are statut de restanta astfel: pentru semestrul in curs - fără taxă, iar pentru anul anterior - cu taxă. Lucrările de o zi (schițe) se predau și se juriază conform regulamentului.

Modalități de redactare si conținutul minim al pieselor predate

Temele vor fi realizate individual sau în colectiv, conform cu cerințele atelierului îndrumător si cu gradul de detaliere al pieselor cerute.

Etapa I va contine ca piese obligatorii:

Etapa II va contine ca piese obligatorii:

Toate proiectele vor fi prezentate pe hârtie sau calc printr-o tehnică la alegere conform cu cerințele atelierului îndrumător, dupa un format obligatoriu cerut in tema cadru. Este obligatoriu ca toate piesele să fie predate și în format electronic pe un CD sau direct on-line la o adresa comunicata inainte de predare (.tiff, .jpg, .pdf/ rezoluție 150 dpi). Cateva proiecte selectate vor apărea pe site-ul Universității.

Juriere

Toate lucrările /proiectele de arhitectură se predau la data și la ora fixată în atelierul grupei, iar listele de predare se depun la catedră în aceeși zi (responsabili fiind conducătorii de ateliere). Studenții vor prezenta propria lucrare/proiect în fața unui juriu. Juriul va fi fi format astfel: pentru proiectul scurt: membrii ai atelierului/invitați, iar proiectul lung în două faze se juriază astfel: faza 1 de către atelierul de proiectare/invitați; faza 2: juriu de catedră format din membrii ai Departamentului Sinteză + invitați.

La juriere se pot prezenta numai studenții care îndeplinesc cerințele impuse de atelierul îndrumător, regulament (prezențe+corecturi) și temă. Notele tuturor lucrărilor/proiectelor de arhitectură vor fi acordate de la 1 la 10 (cu o zecimală), mediile fiind calculate cu doua zecimale fara rotunjiri. Notele și mediile acordate de juriu nu pot fi contestate. Nerespectarea conținutului și cerințelor temei pentru lucrările/proiectele de arhitectură predate se sancționează prin penalizarea acestora. Studenții absenți în zilele și ordinea de juriere vor primi notă fără drept de susținere din partea juriului.

Schița este o lucrare individuală. Orice încercare de colaborare se consideră fraudă și se sancționează cu eliminarea din lucrare. Notarea se realizează de un colectiv format din 3 persoane care îl va include pe întocmitorul temei (reprezentant atelier responsabil schiță). Fiecare schita va fi afisata intr-o expoziție (DSP etaj 2) cu discuții si afisarea listelor de note.

Extras din regulament

Prezența studenților la atelier conform programului orar este obligatorie iar prezența activă la corecturi va reprezenta un parametru esențial în notarea finală; prezența cadrelor didactice cu norma de bază sau plată cu ora, este obligatorie conform normei didactice. Responsabilitatea prezenței la atelier a cadrelor didactice este a șefului de atelier.

Predarea finală/pe parcurs/etape – nu se poate amâna: studentul care nu a reușit să se încadreze programului are următoarele opțiuni: pentru cei cu probleme medicale atestate de documente și aprobate de conducerea Departamentului, în cazul absentării motivate la maxim 50 % din ore, notarea se va face pe baza activității desfășurate pe parcurs si ilustrata in caietul de proiect (corecturi la panou, mapa de documentare, proiect incomplet, prezență). Pentru cei care nu se incadreaza celor descrise anterior sau nu promoveaza un proiect/etapa cu notare, refacerea proiectului/etapei pe parcursul semestrului corespunzator din anul universitar următor, în condițiile în care a obținut promovarea (cu credite restante), conform regulamentului general de promovare UAUIM.

Responsabilitatea privind paternitatea lucrărilor elaborate cade în sarcina studentului, care are obligatia sa precizeze orice citare a unor elemente sau materiale publicate de catre autori din arhitectura sau alt domeniu.

La începutul anului universitar studenții vor semna de luare la cunoștiință pentru toate regulamentele școlii.

Director departament,
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu