FACULTATEA DE ARHITECTURA

Secția: ARHITECTURĂ
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Se dau planurile parterului și etajului 1, precum și o fațadă ale unei locuințe moderne, construită in anii '30 in București. Locuința are demisol, parter și două etaje. In planuri nu sunt indicate ferestrele. In fațadă sunt păstrate la demisol și la etajul 2, iar cele de la parter și etajul 1 nu sunt reprezentate.

Ținând seama:

 • de compartimentările interioare
 • de compoziția generală a planului și a volumului
 • de expresia arhitecturală sugerată de elementele date

Imaginați un mod de dispunere a ferestrelor parterului și ale etajului1.

Se cer:

 1. Fațada dată și cea laterală dreapta (cu intrarea principală) cu dispunerea tuturor ferestrelor existente și pro- puse, la scara desenului dat. Desenul se va realiza in creion negru (grafit).
 2. Imaginea clădirii astfel definită, intr-o perspectivă la nivelul ochiului (h=1,80 m), privită din direcția indicată de săgeată. Desenul se va realiza in creioane color.

Subiectul nr. 2

Desenați in creion negru (grafit) câte o imagine sugestivă a două clădiri reprezentative ale arhitecturii din România ­ una tradițională și cealaltă contemporană.

Subiectul nr. 3

Se dau 2 sfere tangente cu aceeași rază R = 3 cm așezate pe planul orizontal și un con circular drept cu baza in același plan orizontal și tangent la cele două sfere date.

Dimensiunile conului sunt: raza bazei R = 3 cm și înălțimea lui H = 10 cm.

Să se așeze intre con și cele două sfere o sferă tangentă la ele cu raza R = 3 cm.

Problema se va rezolva in plan și vedere.

Se vor păstra liniile de construcție și se vor desena cu linie întreruptă liniile ascunse.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1, S2

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale, materiale de construcție)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea perspectivei
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, anturaj, cromatică)
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S3

 1. corectitudinea reprezentării
 2. calitatea prezentării grafice

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Secția: ARHITECTURĂ ȘI TEHNOLOGIE - CAD
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Se dau A și B, două din cele trei proiecții ale unor corpuri geometrice și se cere:

 • desenarea în epură a celor două date, precum și cea de a treia (respectiv C), având unitatea de măsură egală cu 1 cm;
 • desenarea în creion negru valorată, a perspectivei axonometrice izometrice, considerând unitatea de măsură egală cu 3 cm.

Subiectul nr. 2

Să se construiască câte o perspectivă axonometrică izometrică, pentru fiecare corp din cele prezentate în desenele de mai jos (una din variantele posibile). Unitățile axonometrice vor fi de 3 ori mai mari decât cele din desen.

Notă: La fiecare temă, desenul de mai jos reprezintă proiecția orizontală (vedere de sus), iar desenul de sus reprezintă proiecția verticală, valabilă simetric pentru ambele fețe opuse.

Ambele subiecte sunt obligatorii, de asemeni și paginarea.

Criterii de apreciere:

 • corectitudinea perspectivei
 • calitatea detaliilor și a valorației
 • respectarea datelor de temă.

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE URBANISM

Secțiile: URBANISM
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Pe un teren orizontal de forma unui pătrat cu latura de 100 m se dă o masă volumetrică alcătuită din 100 de cuburi alăturate, câte 10 pe fiecare latură, muchia cubului fiind de 10 m. Considerând rețeaua astfel formată ca fiind un potențial ansamblu urban, se propune realizarea unei succesiuni de spații ­ goluri în masa construită, între punctele A și B (conform schiței) drept singure accese.

Ansamblul se va realiza prin extragerea unui număr de max. 36 de cuburi (întregi sau jumătăți de cub), astfel încât să rezulte cel puțin un spațiu major, ca o posibilă piață a unei localități. Piesele extrase se vor suprapune peste cele rămase pentru obținerea unei compoziții volumetrice și a accentelor ansamblului.

Se cer desenate următoarele piese pe format dat:

1a. în creion negru (grafit):

 • Un plan schematic al ansamblului rezultat cu indicarea caroiajului scara 1/1000 (1 mm din desen = 1 m din natură).
 • Două secțiuni, 1-1, 2-2, conform schemei, scara 1/1000.
 • O axonometrie izometrică ortogonală a ansamblului, conform sistemului de axe dat.

1b. în creioane colorate:

 • O perspectivă la nivelul ochiului (unui pieton) pe direcția AB, astfel încât să fie vizibilă piața.Vor fi propuse elemente de anturaj - pardoseli decorative, portice, vegetație, bazin, elemente sculpturale, mobilier urban, etc.

Subiectul nr. 2

Se dă un teren de forma unui pentagon neregulat ABCDE, cunoscând ca dimensiuni laturile: BC=CD=EA=30 m și AB=DE=40 m, iar diagonalele AC=BE=50 m.

Se cere, la scara 1/500, o construcție grafică prin care să se determine pe perimetrul poligonului dat un punct N astfel ca o dreaptă prin N și mijlocul laturii AB să împartă terenul în două arii echivalente (egale în valoare numerică). Se vor păstra toate liniile de construcție.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1a, S1b

 1. respectarea datelor de temă
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S2

 1. corectitudinea construcției grafice
 2. acuratețea desenului

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE URBANISM

Secțiile: PEISAGISTICĂ
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Pe un teren orizontal de forma unui pătrat cu latura de 100 m se dă o masă volumetrică alcătuită din 100 de cuburi alăturate, câte 10 pe fiecare latură, muchia cubului fiind de 10 m. Considerând rețeaua astfel formată ca fiind un potențial ansamblu urban, se propune realizarea unei succesiuni de spații - goluri în masa construită, între punctele A și B (conform schiței) drept singure accese.

Ansamblul se va realiza prin extragerea unui număr de max. 36 de cuburi (întregi sau jumătăți de cub), astfel încât să rezulte cel puțin un spațiu major, ca o posibilă piață a unei localități. Piesele extrase se vor suprapune peste cele rămase pentru obținerea unei compoziții volumetrice și a accentelor ansamblului.

Se cer desenate următoarele piese pe format dat:

1a. în creion negru (grafit):

 • Un plan schematic al ansamblului rezultat cu indicarea caroiajului, scara 1/1000 (1 mm din desen = 1 m din natură).
 • Două secțiuni, 1-1, 2-2, conform schemei, scara 1/1000.
 • O axonometrie izometrică ortogonală a ansamblului, conform sistemului de axe dat.

1b. în creioane colorate:

 • O perspectivă la nivelul ochiului (unui pieton) pe direcția AB, astfel încât să fie vizibilă piața.
 • Vor fi propuse elemente de anturaj - pardoseli decorative, portice, vegetație, bazin, elemente sculpturale, mobilier urban, etc.

Subiectul nr. 2

Redați într-un desen în creioane colorate imaginea unui spațiu de odihnă adiacent unei alei, într-un parc, surprinzând câteva obiecte necesare odihnei și trei feluri de vegetație (diferențiate prin înălțime, formă și culoare).

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1a, S1b, S2

 1. respectarea datelor de tem
 2. capacitatea creativ
 3. coerența compoziției și corectitudinea reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția: DESIGN INTERIOR
Sesiunea: Septembrie 2005
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Se dă o fotografie color reprezentând un fragment dintr-o imagine a unui interior de locuință.

Plecând de la acest fragment, prin extinderea și completarea acestuia, imaginați și desenați perspectiva interiorului pe care îl propuneți, indicând piese de mobilier, decorațiuni interioare, corpuri de iluminat, ambianța cromatică etc. In acest scop fragmentul foto dat se va lipi pe planșă intr-o poziție adecvată imaginii propuse. Tehnica de prezentare este in creioane colorate.

Subiectul nr. 2

Desenați intr-o schiță axonometrică 3 piese de mobilier dintr-o locuință, indicând dimensiunile principale ale acestora (creion negru grafit).

Subiectul nr. 3

Se dă un cub de muchie M = 6 cm. Se va secționa cubul cu un plan astfel încât secțiunea să fie un hexagon regulat și se va elimina una din cele două parți ale cubului. În partea din cub rămasă să se inscrie o sferă (de raza cea mai mare). Problema se va rezolva în plan și vedere. Se vor păstra liniile de construcție și se vor desena cu linie întreruptă liniile ascunse.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1, S2

 1. respectarea datelor de temă
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea reprezentărilor
 4. calitatea valorației în reprezentarea materialelor, redarea detaliilor, anturajului și a cromaticii
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

S3

 1. corectitudinea construcției grafice
 2. acuratețea desenului

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția: DESIGN DE PRODUS
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 5 ore

Subiectul nr. 1

Se cere organizarea unui loc pentru odihnă într-un parc, realizat pe o suprafață plană care să nu depășească limitele unui dreptunghi cu laturile de 6x4 metri.

Locul pentru odihnă va cuprinde obligatoriu cel puțin o bancă, un lampadar și un fragment dintr-o alee, ale căror dimensiuni, formă, materiale de realizare vor fi propuse de către candidat precum și trei tipuri de vegetație (diferențiate prin talie, formă generală), care pot fi amplasate și în afara limitelor dreptunghiului.

Candidatul poate propune și alte elemente (lămpi, coș de gunoi, masă, pergolă).

Se cer desenate într-o tehnică la alegerea candidatului, alb/negru sau în creioane colorate, un plan ilustrativ realizat la scara 1/50, și o perspectivă generală a locului de odihnă, la nivelul ochiului (h = 1,70 m). Pe plan va fi marcat punctul și direcția de vedere a perspectivei generale, care poate fi situat în afara limitelor dreptunghiului.

Subiectul nr. 2

Un trunchi de copac uscat, de secțiune circulară, este tăiat la 3 m de sol.

Pe el se va construi un foișor din piese de lemn pentru paza la vie.

Se cere o perspectivă ascendentă (văzută de jos în sus) astfel încât să se înțeleagă modul de alcătuire a foișorului.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea conform schemei alăturate.

Criterii de apreciere:

S1, S2

 1. respectarea datelor de temă (proporție, elemente arhitecturale, materiale de construcție)
 2. capacitatea creativă
 3. coerența compoziției și corectitudinea reprezentării
 4. calitatea valorației (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei și detaliilor, anturaj, cromatică)
 5. expresivitatea artistică și calitatea prezentării grafice

Lucrare de concurs

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția: MOBILIER ȘI DECORAȚIUNI
Sesiunea: Septembrie 2006
Proba: Desen
Durata probei: 4 ore

Subiectul nr. 1

Imaginați-vă bucătăria unei locuințe unifamiliale moderne, în suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, cu spațiu de preparare și loc de luat masa. Pe masă se află o carafă și 2 pahare de apă din sticlă sau ceramică, la alegere.

Se vor desena în creioane colorate, urmărindu-se o paginare adecvată:

 • perspectivă interioară a bucătăriei la nivelul ochiului. Menționăm că aceasta reprezintă piesa principală a lucrării
 • un plan, scara 1/50.

NOTA: Reprezentarea tuturor obiectelor cerute este obligatorie.

Criterii de apreciere:

 1. respectarea datelor de temă
 2. corectitudinea reprezentărilor și redarea detaliilor
 3. calitatea valorației și a cromaticii
 4. sugerarea materialelor
 5. expresivitatea artistică și acuratețea desenului

Lucrare de concurs