ST-93 Materiale de acoperire - vopsele

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-93 Materiale de acoperire - vopsele.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf. Gabriela Mindu
Obiective:
Cursul ofera studentilor cunostinte fizico chimice fundamentale cu privire la stabilitatea interfetelor, la compatibilitatea materialelor astfel încật, ca viitori specialiști, opțiunile lor iîn alegerea unor sisteme de finisare a suprafețelor să aibaă un fundament științific. Sunt prezentate principial sisteme integate de realizare a straturilor materiale de la pregătirea suportului pậnă la caracterizarea materialelor.
Conținut:
Titlul cursurilor

1 Introducere în știința suprafeței, termodinamica suprafeței, tesiune superficială
2 Straturi materiale: definiție, clasificare, consideraii termodinamice privind compatibilitatea materialelor
3 Proprietățile generale ale straturilor materiale și mijloace de determinare a caracteristicilor
4 Pregătirea suprafețelor metalice, în vederea depunerii straturilor
5 Pregătirea suprafețelor din mase plastice și din lemn în vederea depunerii straturilor
6 Principiile electrochimice ale depunerii straturilor metalice
7 Depunerea chimică a straturilor metalice pe suport neconductor
8 Sisteme polimerice utilizate la obținerea straturilor organice: rășini, tipuri de aditivi, solvenți
9 Prezentare generală a claselor de compuși polimerici naturali și sintetici, proprietăți
10 Pigmenti utilizati la obținerea straturilor organice
11 Sisteme hibride nanocompozite utilizate la finisarea suprafețelor
12 Ssisteme clasice și tehnologii moderne de finisare a produselor din și pe bază de lemn
13 Influența tehnologiilor de depunere asupra calității stratului
14 Metode moderne de caracterizare a straturilor
Metoda de predare:
interactivă
Mod de evaluare:
Se va elabora un studiu de sinteză ȋn echipe formate din 4-5 studenți.
Acordarea creditelor aferente disciplinei presupune obținerea notei minime de promovare ca medie ponderată a valorilor obținute la următoarele evaluări:

1. Prezența la curs (PC) - 10% . Se vor lua ȋn calcul 10 prezențe la curs din totalul de 14, astfel ȋncât unui număr de 10 prezențe ȋi corespunde nota 10, unui număr de 9 prezențe ȋi corespunde nota 9, ș.a.m.d. Apoi se va aplica fiecărei note obținute o pondere de 10%, respectiv notei 10 ȋi va corespunde o medie ponderată a prezenței (MPP) de 1, apoi notei 9 ȋi va corespunde o (MPP) de 0,9 , ș.a.m.d.
2. Observațiile fiecărei Consultații (OC), care reflectă nivelul separat la care a ajuns cu studiul fiecare membru al echipei - 10% .
3. Contribuția personală, calitativă și cantitativă, avută ȋn cadrul studiului de sinteză (CP), privitor la partea care i-a fost repartizată să o detalieze, să o analizeze, să o sistematizeze separat și să o integreze, dar și privitor la modul ȋn care această parte a studiului personal este susținută oral ȋn cadrul examenului - 30% .
4. Contribuția colectivă la elaborarea studiului de sinteză (CC), aprecierea calitativă și cantitativă a conținutului ȋntregului studiu de sinteză la nivelul echipei și a modului ȋn care acesta este prezentat ȋn planșa/planșele finale, precum și impresia generală legată de susținerea ȋn cadrul examenului oral de către ȋntreaga echipă - 50% .
Bibliografie minimală:
1. O.Radovici, A. Banu, Bazele electrochimice ale coroziunii și prelucrării materialelor, Ed
Printech, București, 1999
2. Blaga, A; Robu, C, “Lacuri si vopsele - chimismul reactiilor” - Editura Tehnica Bucuresti
1992,
3. ISBN 973 -31-0427-2, p. 10; 17
4. Calbo, L, Handbook of Coatings Additives – New York, Marcel Deckker, 1999
5. ***High-Performance Organic Coatings, Ed. A.S. Khanna, Woodhead Publishing, 2008
6. ***Engineering Coatings - Design and application, Ed. Stan Grainger and Jane Blunt,
Woodhead Publishing, second edition, 1998
7. Evans, Corrosion Handbook, Ed Plenum Press, 2002
8. European Coatings, rev.
9. Journal of Arhitectural coatings, rev
10. Journal of Protective Coatings and Linings
Observații:
In anul universitar 2020-2021, toate activitățile se vor desfășura online.