UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

ST-93 Materiale de acoperire - vopsele

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh Gabriela Mindu
Obiective:

Cursul ofera studentilor cunostinte fizico chimice fundamentale cu privire la stabilitatea interfetelor, la compatibilitatea materialelor astfel încật, ca viitori specialiști, opțiunile lor iîn alegerea unor sisteme de finisare a suprafețelor să aibaă un fundament științific. Sunt prezentate principial sisteme integate de realizare a straturilor materiale de la pregătirea suportului pậnă la caracterizarea materialelor.

Conținut:

Titlul cursurilor

1 Introducere în știința suprafeței, termodinamica suprafeței, tesiune superficială
2 Straturi materiale: definiție, clasificare, consideraii termodinamice privind compatibilitatea materialelor
3 Proprietățile generale ale straturilor materiale și mijloace de determinare a caracteristicilor
4 Pregătirea suprafețelor metalice, în vederea depunerii straturilor
5 Pregătirea suprafețelor din mase plastice și din lemn în vederea depunerii straturilor
6 Principiile electrochimice ale depunerii straturilor metalice
7 Depunerea chimică a straturilor metalice pe suport neconductor
8 Sisteme polimerice utilizate la obținerea straturilor organice: rășini, tipuri de aditivi, solvenți
9 Prezentare generală a claselor de compuși polimerici naturali și sintetici, proprietăți
10 Pigmenti utilizati la obținerea straturilor organice
11 Sisteme hibride nanocompozite utilizate la finisarea suprafețelor
12 Ssisteme clasice și tehnologii moderne de finisare a produselor din și pe bază de lemn
13 Influența tehnologiilor de depunere asupra calității stratului
14 Metode moderne de caracterizare a straturilor

Metoda de predare:

interactivă

Mod de evaluare:

Studenții vor susține oral un studiu elaborat pe parcursul semestrului, în echipe de câte 3-4 studenți, pe diferite tematici stabilite în prealabil, de comun acord și sub îndrumarea titularului de curs.
Fiecare student implicat în studiul pe echipă va avea propria sa contribuție în derularea studiului, astfel încât va putea fi evaluat atât în ansamblul echipei, cât și individual.
Nota finală = nota examenului (40%) + nota studiului (60%).
Notele se vor nuanța în funcție de contribuția personală a studenților în lucrarea finală.
Nu vor fi acceptați pentru examinare studenții care au lipsit pe parcursul semestrului de la mai mult de 1/3 din numărul total al discuțiilor legate de elaborarea studiului în echipă.
Studiile realizate în echipe se vor preda în prealabil, pe email, în formatele cerute de titular, cu cel
puțin 1 săptămână înainte de sesiune pentru a se formula întrebări și a se face o primă evaluare a acestora.
Studenții care lipsesc la susținerea finală de la examen nu pot primi notă, fiind declarați absenți
chiar dacă aportul la elaborarea studiului, de pe parcursul semestrului, a fost considerabil.

Bibliografie minimală:

1. O.Radovici, A. Banu, Bazele electrochimice ale coroziunii și prelucrării materialelor, Ed Printech, București, 1999
2. Blaga, A; Robu, C, “Lacuri si vopsele – chimismul reactiilor” – Editura Tehnica Bucuresti 1992,
3. ISBN 973 -31-0427-2, p. 10; 17
4. Calbo, L, Handbook of Coatings Additives – New York, Marcel Deckker, 1999
3. Coatings,
4. Evans, Corrosion Handbook, Ed Plenum Press, 2002
5. Journal of Arhitectural coatings, rev
6. Journal of Protective Coatings and Linings

Observații:

În sesiunea iunie 2020, studenții care susțin examenul de restanță la această disciplină vor preda o lucrare de aprofundare, care va completa studiul realizat în semestrul/anul anterior. Această lucrare va fi predată cu cel puțin 2 săptămâni înainte de sesiunea de restanță pe email-ul titularului de curs, după ce acesta a fost anunțat în prealabil că se intenționează susținerea examenului în sesiunea prezentă. Este necesar un timp suficient, rezervat căutării în arhiva a lucrărilor predate cu un semestru în urmă de către studenții ce urmează a fi examinați. Se va compara evoluția de la lucrarea anterioară la cea prezentată în ultima sesiune. Lucrarea va fi încărcată în format .jpg, .pdf și în cel original în care s-a lucrat. Susținerea examenului oral constă în comentarea și analizarea unor principii și alcătuiri de detaliu rezolvate de candidat în lucrarea de aprofundare. Depășirea termenului minim de 10 zile înaintea sesiunii pentru predarea lucrării pe email, atrage după sine nepromovarea examenului de restanță.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/