ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-92 Ceramica, sticla, materiale plastice si compozite.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf. Gabriela Mindu
Obiective:
Pornind de la nivelul de cunoștințe de bază dobândit în anii de studii precedenți, prin intermediul acestui curs studenții vor înțelege principalele caracteristici ale materialelor plastice, limitele care condiționează designul acestor produse, vor dimensiona elementele componente, vor stabili criterii de proiectare a formei, în corelare cu procedeul de formare, posibilitățile de asamblare și de decorare ale acestora. În capitolul „Materiale Compozite” - vor cunoaște tipurile de materiale compozite, clasificarea lor precum și principalele domenii de utilizare a materialelor compozite. Vor înțelege mecanismele de armare a diverselor matrici cu fibre diferite, procedeele de obținere și proprietățile importante pentru materialele compozite. În final, vor cunoaște diverse produse din materiale compozite cu aplicații în arhitectură și design.
Vor dobândi abilitatea de a alege cele mai potrivite materiale polimerice și compozite cu performanțe deosebite și cu impact cât mai redus asupra mediului. Vor avea capacitatea de a dezvolta noi produse compozite funcționale prietenoase cu mediul, o abordare care este în strânsă legatură cu industria de profil și furnizorii de materiale de pe piața autohtonă.
Unul din obiectivele acestui cursului este de a face mai ușoară integrarea absolvenților în industria de profil și în domeniile complementare prin cunostințele dobândite, dar și pentru a înlesni asimilarea noțiunilor utile pentru întocmirea proiectului de diplomă și a lucrării de licență sau de disertație.
Prezentarea celor mai recente cercetări din domeniul materialelor de construcție vor fi de folos pentru dezvoltarea imaginației creative si a simtului estetic. Se va ințelege mai bine contextul interdependenței dintre domeniul arhitecturii, al designului de obiect și celelalte domenii ale artei.
Conținut:
1. Materiale ceramice - noțiuni generale, grupe de materiale ceramice: oxidice, non-oxidice, refractare; proprietăṭile materialelor ceramice
2. Materiale ceramice - lianṭi, pigmenṭi, abrazivi; produse tradiṭionale și produse din materiale ceramice avansate
3. Sticla - compoziṭie, proprietăți fizice, chimice și mecanice. Producṭia contemporană a produselor din sticlă
4. Sticla - tipuri de sticle tradiṭionale și contemporane industriale
5. Sticla - alte tipuri de sticle în domeniul designului și al mobilierului
6. Materiale plastice - noțiuni generale, proprietățile compușilor macromoleculari; clasificări, tipuri de materiale termoplastice; materiale auxiliare și aditivi
7. Materiale plastice - procedee de formare a produselor din materiale plastice; pregătirea materialelor plastice; formarea prin injectare
8. Materiale plastice - formarea prin injectare - termoformare; formarea prin extrudare; termoformarea; calandrarea, formarea prin sinterizare; formarea prin compresie; formarea prin turnare; acoperiri cu materiale plastice
9. Materiale plastice - proiectarea pieselor injectate din materiale plastice; concepția asamblării pieselor din materiale plastice
10. Materiale plastice - decorarea materialelor plastice; Fasonarea materialelor plastice
11. Materiale compozite - definirea și clasificarea materialelor compozite; domenii de utilizare
12. Materiale compozite - fibre utilizate pentru materialele compozite: fibre de sticlă, de bazalt, ceramice, metalice, textile, de carbon, aramidice, fibre de bor
13. Materiale compozite - matrici utilizate în materialele compozite: matrici polimerice, matrici metalice, matrici ceramice, matrici de carbon și grafit; principii de fabricare a materialelor compozite
14. Materiale compozite - Proprietățile materialelor compozite: elastice, mecanice, termice, chimice, electrice etc; produse din materiale compozite importante pentru domeniul arhitecturii de interior, al designului de obiect și mobilier
Metoda de predare:
Curs teoretic ilustrat cu prezentări multimedia. Fiecare capitol din cele 4 va fi însoțit de comentarea unor sortimente de produse, caracteristicile acestora, compatibilitățile și incompatibilitățile. Vor fi analizate comparativ principiile de proiectare ale produselor din acea categorie de material și posibilitățile de finisare, dar și comentarii ale unor obiecte realizate din acest material însoṭite de discuții cu specialiști din domeniu.
Mod de evaluare:
- 40% - activitatea din timpul semestrului. Se vor forma echipe de 4-5 studenti care vor elaborara pe parcursul semestrului doar etapa tehnologică a unui proiect de design de obiect existent, al cărui concept a fost realizat anterior la atelier. Alegerea proiectului aparține titularului de curs luând în considerare obiectivele disciplinei. Fiecare student implicat în studiul pe echipă va avea propria sa contribuție în derularea studiului, astfel încât va putea fi evaluat atât în ansamblul echipei, cât și individual. Nota finală se obține în funcție de contribuția personală a fiecărui student.
- 10% - prezența la corecturile proiectului și la cursuri
- 50% - examenul final: prezentarea finală a etapei tehnologice a proiectului elaborat în echipă.
Conform Regulamentelor universității participarea la cel puțin 50% din numărul total al cursurilor este obligatorie pentru a fi acceptată susținerea examenului.
Etapa tehnologică a proiectului se va preda pe email, în formatele cerute de titular, cu cel puțin 1 săptămână înainte de sesiune, pentru a se formula întrebări și a se face o primă evaluare.
Studenții carenu fac prezentarea finală a proiectului nu pot fi acceptați la examenul final, fiind declarați absenți chiar dacă aportul la elaborarea studiului, de pe parcursul semestrului, a fost considerabil.
Bibliografie minimală:
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

1. MINDU SAVU, Gabriela; EVI, Lucreția, Tehnologia materialelor plastice, Edit. Univ. I. Mincu, București, 2005;
2. SUCIU, Valeria; SUCIU, Marcel-Valeriu, Studiul materialelor, Edit. Fair Partners, București, 2008;
3. ROȘU, Cristina, Știinṭa și ingineria materialelor, suport de curs, Univ. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 2014;
4. ȘEREȘ Ion, Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări, Oradea, 2003

---------------
Bibliografie facultativă / suplimentară :

Prescurtări denumire biblioteci:
UAUIM - Biblioteca UAUIM
BCU - Biblioteca Centrală Universitară
BNR - Biblioteca Naṭională a României

---------------
Ceramică:
1. YGLESIAS, Carren, The Innovative Use of Materials in Architecture and Landscape Architecture: History, Theory and Performance, Ed. McFarland and Company, Inc., 2014
2. KING, Peter, Architectural Ceramics For The Studio Potter: designing, building, installing, Ed. Lark Books, Stirling Publishing Co., Inc, New York, 1999;
3. O'BANNON, Loran, Dictionary of Ceramic Science and Engineering, Ed. Plenum, New York, 1984 / BCU - UNITATEA CENTRALĂ: III445086

---------------
Sticlă:
1. HALDIMANN, Matthias; LUIBLE, Andreas; OVEREND Mauro, Structural Use of Glass, Ed. International Association for Bridge and Structural Engineering, Zürich, 2008;
2. BOS, Freek; LOUTER, Christian; VEER, Fred (eds.), Challenging Glass, Conference of Architectural and Structural Applications of Glass, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Ed. IOS Press, Delft University Press, 2008;
3. SHELBY, J. E., Introduction To Glass Science and Technology, 2-nd Ed., Ed. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005;
4. VARSHNEYA, K. Arun, Fundamentals of Inorganic Glasses, Ed. Academic Press, Inc., San Diego, 1994;
5. ZARZYCHI, J., Glases and The Vitreous State, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, English Edition, 1991;
6. NORMAN, Barbara, Engraving and Decorating Glass. Methods and Techniques, Ed. Dover Publications, Inc., New York, 1987;

---------------
Materiale Plastice și Rășini:
1. HUBCA, Gheorghe, Materiale plastice, Vol. I, București, Edit. Semne, 2012 / BCU - UNITATEA CENTRALĂ: III493212, CHIMIE: C;
2. VULUGA, Zina; DONESCU, Dan; VULUGA, Dumitru Mircea, Materiale Compozite polimerice termoplastice, Edit. Ars Docendi, București, 2008 / BCU - UNITATEA CENTRALĂ: III489192, CHIMIE: []
3. ȘEREȘ, Ion, Matrițe de injectat, Oradea, 1999;
4. ȘEREȘ, Ion, Matrițe de injectat în exemple. Soluții constructive, exemple de matrițe, date utile, Oradea, 1997;
5. HORUN, S, PĂUNICĂ, T., Memorator de materiale plastice, București, 1988;
6. *** Procese și utilaje în industria de prelucrare a compușilor macromoleculari, București, 1976;

---------------
Materiale Compozite:
1. ROWELL, M. Roger (ed.), Handbook of Wood Composites, Ed.Taylor and Francis, Boca Raton, 2005 / BNR ISBN 0-8493-1588-3;
2. RADU, D.; Dima V., Matrici oxidice armate cu fibre vitroase, Edit. Matrix Rom, București, 2002
3. RADU, D.; Iovu, H., Materiale polimerice armate cu fibre oxidice vitroase, Editura Printech, București, 2001;
4. TOMA, N., Materiale compozite ceramice, Edit. Printech, București, 2001;
5. TOMA, N., Compozite ceramică - ceramică, Edit. Printech, București, 2001;
6. HUBCA, Gheorghe; IOVU, Horia; TOMESCU, Margareta...[et al.], Materiale compozite, Edit.Tehnică, București, 1999 / BCU - UNITATEA CENTRALĂ: III472353, CHIMIE: C;
7. BROCKE, P.; SCHURMANS, H.; VERHOEST, J., Inorganic Fibres & Composite Materials, EPO Applied Technology Series, Vol. 3, Pergamon International Information Corporation, USA, 1990;