ST-85 Introducere în fizica construcțiilor

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-C ST-85 Introducere in fizica constructiilor.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Adrian Vidrașcu
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei:
Să dezvolte capacitatea studenților de a înțelege fenomenele fizice specifice în construcții și de a interveni, la acest nivel, în proiectarea de arhitectură prin configurarea unor soluții care să asigure un mediu construit de calitate și confortabil.
Obiective specifice:
- Să încurajeze abordarea științifică și responsabilă a procesului de proiectare.
- Să dezvolte capacitatea de a proiecta clădiri și spații care să asigure confortul utilizatorilor din punct de vedere higrotermic, acustic, al iluminatului natural, însoririi și protecției solare.
- Să dezvolte capacitatea de a corela elementele de fizică a construcțiilor cu aspectele fiziologice și psihologice, cu comportarea alcătuirilor specifice ale construcției în ansamblu și în detaliu și cu aspecte ale plasticii arhitecturale.
- Să definească, pe de o parte, noțiunile obiective și măsurabile care constituie baza fenomenelor fizice în construcții și, pe de altă parte, noțiunile de confort raportate la diferitele domenii din fizica construcțiilor, pentru fundamentarea abordării proiectării de arhitectură.
- Să dezvolte înțelegerea rolului pe care fenomenele fizice îl au în definirea mediului de viață.
Conținut:
Definirea noțiunilor fundamentale. Studiul fenomenelor fizice din cadrul higrotermicii (căldura și transferul căldurii, temperatura, umiditatea și difuzia vaporilor de apă), al noțiunilor de termofiziologie și confort termic.
Definirea și studiul regimului higrotermic staționar. Transferul termic prin elementele de construcție opace și transparente. Comportamentul construcțiilor la difuzia vaporilor.
Definirea, clasificarea și studiul, ilustrat cu exemple de rezolvări, al punților termice. Studiul efectelor și modul de calcul al punților termice. Evaluarea riscului de condens.
Definirea coeficientului global de izolare termică și verificarea unei construcții din punct de vedere higrotermic, cu exemplificarea unor situtații din proiectare. Certificatul de performanță energetică. Aspecte specifice locuințelor și altor funcțiuni. Aspecte specifice clădirilor nZEB și caselor pasive.
Studiul acusticii în arhitectură: noțiuni de acustică fizică și fiziologică. Acustica spațială și propagarea sunetului. Fenomenele de reflexie și absorbție.
Protecția acustică la zgomot aerian și de impact. Alcătuiri constructive specifice pentru pereți masivi, planșee, pereți cu alcătuiri ușoare, uși, ferestre și fațade. Exemple de calcul și configurări.
Protecția acustică față de reverberația excesivă. Materiale și structuri utilizate, comportamente și valori caracteristice.
Lumina naturală și sticla în arhitectură. Mărimi fizice caracteristice în studiul luminii și principii de proiectare. Radiația solară. Instrumente de lucru în determinarea iluminării, însoririi și protecției solare.
Diagrama solară și masca de umbră. Soluții de protecție împotriva însoririi excesive.
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate cu imagini digitale (desene, fotografii, filme), organizate în prezentări de tip Powerpoint.
Mod de evaluare:
Sumativă: examen scris constând în rezolvarea unor probleme specifice capitolelor studiate.
Bibliografie minimală:
PANĂ, R Fizica construcțiilor. Higrotermica. Insorire și protecție solară - Editura Universitară "Ion Mincu" 2010
STAN, A Fizica Construcțiilor – Partea I (Higrotermica) – breviar UAUIM
*** seria de normative C107 (higrotermică), Buletinul Construcțiilor - 2002, 2005
MICLESCU, S Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură – breviar UAUIM
OPREANU, M Fizica Construcțiilor – Partea a doua – breviar UAUIM
OLGYAY & OLGYAY Solar control & shading devices
*** Daylighting in Architecture. A European Reference Book
SMIGELSCHI, M Acustica în arhitectură – breviar UAUIM