CP-426 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă / intervenție conservare-restaurare

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 12P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
FA-C CP-426 Proiect de finalizare a studiilor studiu de zona - interventie conservare-restaurare.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titulari:
lect.dr.arh. Liliana Cazacu
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei
Proiectul urmărește asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare și de interveneție în cazul imobilelor cu valoare de patrimoniu, prin identificarea corectă, protejarea și potențarea valorilor culturale ale imobilului studiat în raport cu contextul patrimonial și principiile actuale ale protejării patrimoniului cultural imobil.
Obiective specifice
La finalizarea cu succes a activităților din cadrul disciplinei, studenții vor fi capabili să realizeze: - să parcurgă sistematic și să sintetizeze documentația istorică disponibilă; - să realizeze un documentar foto interpretat; - să realizeze/ actualizeze releveul geometric al întregului fond construit al imobilului studiat; - să realizeze un releveu de materiale și degradări cu indicarea cauzelor și a soluțiilor de remediere; - să identifice și să evalueze elementele valoroase din punct de vedere cultural, istoric și arhitectural; - să carteze fazele de edificare și transformare (pe baza datelor istorice și a stratigrafiei murale); - să realizeze o documentare bibliografică arhitecturală (referințe pentru programul arhitectural) și o documentare de specialitate (referințe privind intervențiile de conservare-restaurare); - să stabilească un concept intervenție: restricții și permisivități privind conservarea, restaurarea, etc. precum și a limitelor în care se pot modifica sau se pot elimina/ adăuga elemente; - să redacteze studiul istorico-arhitectural de fundamentare a intervenției urmărind identificarea corectă, protejarea și potențarea valorilor culturale ale imobilului studiat în raport cu contextul patrimonial și principiile actuale ale protejării patrimoniului cultural imobil.; - să definească un scenariu de intrevenție care să aibă în vedere identificarea și implicarea comunității patrimoniale, sustenabilitatea intervenției, accesibilizarea pentru limitările sau dizabilitățile fizice și intelectuale; - să dezvolte un proiect de intervenție la nivel de proiect tehnic P.T. pe baza reglementărilor urbanistice în vigoare, a concluziilor din Studiul de Fundamentare și a reglementărilor de intervenție stabilite în etapele anterioare; - să întocmească un memoriu de intervenție prin care să argumenteze deciziile și soluțiile tehnice din cadrul proiectului; - să utilizeze la nivel avansat mijloace și instrumente de comunicare a ideilor și proiectelor oral, în scris, grafic și/ sau volumetric; - să demonstreze capacitatea de a dezvolta proiecte de arhitectură care garantează o dezvoltare sustenabilă din punct de vedere social, cultural, economic și în ceea ce privește mediul înconjurător;
Conținut:
Proiectul este conceput ca simulare a unor lucrări de cercetare și proiectare (conservare-restaurare, asanare și inserție prin extinderea/remodelarea fondului construit existent) și cuprinde fazele esențiale ale acestora pentru intervenția ı̂ntr-o zonă istorică protejată.
Fiecare student va lucra pe un imobil propus de el și validat de către echipa de îndrumare. Se recomandă alegerea unei construcții având o suprafață de cca. 150-300mp care să prezinte valori istorice și arhitecturale. Studentul, în funcție de soluție, poate propune modificări ale construcției alese fără alterarea valorilor identificate sau/și adăugarea unor corpuri noi (suprafața acestora nu va depăși pe cea existentă) care să contribuie la creșterea calităților imobilului, dar și a zonei adiacente. Fiecare student trebuie să demonstreze aprofundarea noțiunilor de specialitate (arhitectură, conservare și restaurare) specifice anului III de studii într-o instituție cu profil academic.
Proiectul cuprinde mai multe etape, fiecare marcată ca disciplină distinctă în planul de învățământ. Dintre acestea, etapa 3 se concentrează pe:
- Stabilirea modului în care se intervine asupra diverselor elemente: conservare, restaurare, reproducere, precum și a limitelor în care se pot modifica sau se pot elimina / adăuga elemente;
- Stabilirea rezolvărilor de arhitectură și a celor tehnice de conservare și punere în valoare, în relație cu cerințele temei.

Prelegere PRINCIPII ȘI DOCTRINE DE INTERVENȚIE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR CU VALOARE PATRIMONIALĂ cu studii de caz și accent pe intervenții contemporane de conservare-restaurare
Prelegere CUM PREZINT UN PROIECT DE RESTAURARE? stăpânirea mijloacelor și instrumentelor de comunicare a ideilor și proiectelor oral, în scris, grafic, volumetric
Vizită de studiu – vor fi vizitate cel puțin un șantier în curs și alte două exemple de intervenții finalizate de restaurare din apropiere (ex. jud. Sibiu, Mureș)

Etapa 3 INTERVENȚIE CONSERVARE RESTAURARE 8 săptămâni
a) documentare bibliografică: - documentare arhitecturală – referințe pentru programul arhitectural; - documentare de specialitate – referințe privind intervenții de conservare-restaurare;
b) sinteza studiului de fundamentare: - planșe adnotate restricții și permisivități de intervenție; - redactarea finală a studiului istorico-arhitectural;
c) conceperea și redactarea proiectului de intervenție: - memoriu de intervenție cu prezentarea opțiunilor stabilite în raport cu doctrina de restaurare (soluția de conservare-restaurare) în baza concluziilor din etapele anterioare (studiu de zonă și obiect) și a reglementărilor de intervenție stabilite în etapa I și a II-a. - ilustrarea în desen adnotat a intervenției asupra fondului construit existent la o scară convenabilă, cu precizări asupra mateialității și modalităților particulare de intervenție; - perspective caracteristice (fotomontaj) la nivelul ochiului din care să rezulte modalitatea de punere în valoare a fondului construit existent precum și, după caz, capacitatea de integrare a inserției noi propuse.
Metoda de predare:
metoda rezolvării creative a problemelor (colectarea datelor, formularea problemei, descoperirea ideii, stabilirea soluției, realizarea soluției)
metode de învățare experiențială și interdisciplinară
corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, studii de caz
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcus
Evaluare finală
Susținerea fiecăriei etape a proiectului
20% evoluție și activitate pe parcurs
80% nota juriu predare finală
Bibliografie minimală:
BRANDI, Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, București, 1996.
CARBONARA, Givanni, Atlante del Restauro, UTET, Torino, 2004.
RATOIU, Lucian Cristian, Restaurarea monumentelor istorice. Concepte, teorii, practici, Editura ACS, București, 2021.
SZABÓ, Bálint, Dicționar ilustrat de structuri portante istorice, Editura Utilitas, Cluj-Napoca, 2004.
EwaGlos – European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces, English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish, Ed. Angela Weyer, Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2015. (http://openarchive.icomos.org/1706/1/2015ewag.pdf)
Legislația în vigoare referitoare la etapele și întocmirea proiectului de conservare-restaurare; Articole, publicații referitoare la domeniul restaurării (BCMI, RMI, etc) (http://www.revistamonumenteloristorice.ro/)
Studii istorice, documentații și proiecte de consevare-restaurare avizate, pentru monumente sau ansambluri istorice, publicate sau aflate în arhiva D.I.T.A.C.P. UAUIM, a Institutului Național al Patrimoniului și direcțiile de Patrimoniu ale M.C.C.
Alte surse bibliografice adaptate subiectului ales de către student.