CP-27 Analiză cartografică operațională

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect. Liliana Cazacu
Obiective:
Familiarizarea studenților cu modalitățile de analizare și de utilizare a informațiilor furnizate de documentele cartografice, în vederea înțelegerii procesului de evoluție a țesutului urban în zonele istorice protejate, astfel încât posibilele intervenții să asigure atât conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, cât și o dezvoltare coerentă.
Conținut:
Elemente de vocabular. Scopului cercetării cartografice operaționale.
Caracteristici ale documentelor cartografice. Clasificare și inventariere în vederea cercetării.
Documente cartografice referitoare la București si Sibiu (prezentare și descriere).
Modalități de abordare a documentelor cartografice în studii și lucrări:
Rolul informațiilor furnizate de cercetarea cartografică pentru fundamentarea intervențiilor urbanistice (studii de caz):
Exemplificarea modului de obținere și de utilizare a informațiilor conținute în documentele cartografice (studii de caz)
Metode de cercetare cartografică (studii de caz):
Aplicații practice:
Tema 1 – Selectarea materialului cartografic și bibliografic disponibil în vederea elaborării tipurilor de analiză cartografică operațională propuse.
Tema 2 – Analiza evoluției țesutului urban dintr-o zonă istorică a orașului Sibiu.
Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentare de imagini (fotografii, planuri ș.a).
Vizite pe teren (Centrul istoric „Curtea Veche”, Calea Victoriei, Calea Moșilor);
- discuții în vederea îndrumării lucrării;
Mod de evaluare:
Verificare pe parcurs (discuții pe marginea problemelor abordate).
Elaborarea și susținerea (prezentarea orală a) lucrărilor practice
Bibliografie minimală:
Publicații, articole, studii și lucrări nepublicate
George D., FLORESCU, Din vechiul București – Biserici, curți Boerești și hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la șfârșitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice – “Lupta” – N. Stroilă, București, 1935;
Florian, GEORGESCU, Paul, I., CERNOVODEANU, Ioana, CRISTACHE-PANAIT, Documente privind istoria orașului București, București: Muzeul de istorie a orașului București, 1960;
Constantin C., GIURESCU, Istoria Bucureștilor, București: Editura pentru Literatură, 1996;
Nicolae, LASCU, Legislație și dezvoltare urbană, București 1831-1952, Teză de doctorat, București, I.A.I.M., 1997;
Cezara, MUCENIC, București, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Silex, Casa de Editură. Presă și Impresariat, București, 1997;
Radu, OLTEANU, Bucureștii în date și întâmplări, Paideia, Colecția cărților de referință, București, 2002.
Sanda, VOICULESCU, coordonator, Analiza valorilor istorice din Rezervația de arhitectură nr. 1 a Municipiului București – Zona Lipscani – Curtea Veche, C.I.A.R.T.A a I.A.I.M., 1995.
Catedra de Istoria Arhitecturii, Restaurare și Teoria Arhitecturii din I.A.I.M., Verificarea și actualizarea informațiilor cuprinse în Lista Monumentelor Istorice din Municipiul București, București, oct. 1997;
C.I.&T.A.C.P., .Analiza valorilor culturale pentru PUZ Centrul Istoric al Municipiului București, București: U.A.U.I.M. C.I.&T.A.C.P., 2003.

Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București
Ferdinand Ernst, Plan der Wallachischen Haupt u. Residenz Stadt BUCHAREST, 1791
Planul maiorului Rudolf Borroczyn, ediția 1846
Planul maiorului Rudolf Borroczyn, ediția 1852
Planul Papassoglu, 1871
Planul Orașului Bucuresci lucrat de Institutul Geografic al Armatei, 1895-1899, sc. 1:5.000
Planul orașului București, Ediția oficială 1911, sc. 1: 5.000
Planul topografic al Municipiului București, 1911, sc. 1: 1.000
Planul și ghidul orașului București, Mihai C. Pântea, 1923
Planul Unirea. Municipiul București și împrejurimile, ediția XII, Brașov, 1938
Planul topografic al Municipiului București revizuit în 1991, sc. 1: 2.000 și 1:500