UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 10P | Credite ECTS: 7

BP2-16 | Proiectare de arhitectură (2.2)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Radu Negoiță
Obiective:
LOCUIRE INDIVIDUALĂ. O CASĂ LA ORAȘ
Observarea și interpretarea datelor unui context urban, rezidențial, cu un fond construit valoros, în vederea înțelegerii configurațiilor spațiale și modelelor antropologice ale locuirii în zonă
Familiarizarea cu atitudini și precedente relevante pentru problematica lo¬cuirii, analiza și interpretarea lor critica în raport cu problematica studiului
Înțelegerea nevoilor utilizatorilor și formularea unui scenariu de viață adec¬vat modelelor antropologice ale locuirii în zonă
Elaborarea și dezvoltarea unui concept spațial formal argumentat și supra¬punerea lui peste scenariul de viață propus
Formularea unor soluții alternative de așezare în sit și de ocupare a parce¬lei, de integrare în vecinătate
Dezvoltarea capacității de a articula gândirea spațială și gândirea con¬structivă și atenția acordată materialității
Deprinderea tehnicilor de reprezentare prin desen a spațiului arhitectural la diferite scări și cu diferite grade de detaliere, însușirea și dezvoltareaunor metode și mijloace de reprezentare variate
Dezvoltarea capacității de a construi și argumenta un demers coerent deproiectare care să integreze toate etapele studiului
Conținut:
Temele de studiu ale anilor 2 și 3 încearcă să traseze un parcurs al familiarizării viitorului arhitect cu faptul că arhitectura intervine asupra unui dat : ceva care se află deja acolo (loc, ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale etc.), în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat. Premisa este aceea că școala de arhitectură trebuie să permită și să susțină formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii : arhitectura lucrează cu ceva dat, iar ceea ce contează în primul rând este buna raportare la acest dat.

În cadrul temelor propuse și a activității de atelier, alegerea conștientă, problematizată și argumentată – a materialului, a locului, a folosinței – este un instrument important de construire a unui demers adecvat fiecăreia dintre problemele diferite care îi sunt puse în față arhitectului.Tema dă doar un indiciu, furnizează un pretext, fiecare student își con¬struiește, într-o măsură mai mare sau mai mică, propria temă, asistat de îndrumători. Experiența, specificul, prioritățile, metoda sau tactul fiecărei echipe de îndrumare vin să furnizeze reperele, bornele, ceea ce poate fi un teren ferm al învățării arhitecturii. În acest sens, se pot distinge câteva direcții și problematici principale care se regăsesc permanent, deși în proporții diferite, în alcătuirea celor 6 teme de studiu din desfășurarea anilor 2 și 3.
- relația cu vecinătatea
- recuperarea materialității
- reconsiderarea programului
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.
Bibliografie minimală:
Kazmer Kovacs, „Peisaj cu grădină și casă”, Ed. Simetria, București,2011
George Matei Cantacuzino, „Locuința românească”, în: Izvoare și popasuri, Editura Eminescu, București, 1977, pp. 63-65
Manuel Gausa, „Housing, New Alternatives, New Systems”, Birkhäuser,ACTAR, Barcelona
Andreea Deciu, „Povestea caselor – București, orașul pierdut”, Editura Simetria, 1999
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/