ST-113 Arhitectură incluzivă / Design universal

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

FA-A ST-113 Arhitectura incluziva - Design universal.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Oana Mihăescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei:
Conștientizarea responsabilității în proiectare prin centrarea pe nevoile tuturor categoriilor de utilizatori și integrarea ca plusvaloare a principiilor și soluțiilor incluzive în arhitectură.

Obiective specifice:
- Înțelegerea barierelor în calea mobilității și incluziunii pentru utilizatori cu variate (diz)abilități permanente, temporare sau contextuale.
- Consolidarea unei abordări sustenabile a fondului construit, cu accent pe pilonul social.
- Crearea unor conexiuni solide între referințele legislative, statistice, de cercetare, soluțiile furnizate de companii, rezolvările arhitecturale propuse în exemplele de bune practici și feedbackul oferit de diferite categorii de utilizatori.
Conținut:
- Noțiuni introductive privind responsabilitatea pentru deciziile luate în proiectare și impactul asupra mediului înconjurător și utilizatorilor.
- Concepte de operare: accesibilitate – accesibilizare – proiectare incluzivă – design universal
- Principii, rezolvări, bariere privind proiectarea spațiilor și echipamentelor pentru variate dizabilități vizuale, auditive, motorii, cognitive.
- Conformarea elementelor arhitecturale: rampe, scări, balustrade, ascensoare, platforme, grupuri sanitare, uși, coridoare, orientare și signalectică
- Exemple de bune practici privind diferite destinații: mobilitate, educație, sănătate, cultură, turism etc.
Metoda de predare:
Cursuri interactive (prelegeri ilustrate, conversații, dezbateri, exerciții), care beneficiază de participarea unor invitați cu variate (diz)abilități.
Mod de evaluare:
Evaluare continuă (chestionări, discuții, dezbateri, prezentări individuale și în echipe) – 30%
Evaluare sumativă (examen în sesiune) – 70%
Bibliografie minimală:
- NP051–2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
- AMAIS, Spații publice fără bariere. Recomandări pentru accesibilitate, The World Bank, 2022. https://amais.ro/proiecte/spatii-publice-fara-bariere/
- POPESCU, Iris, Design incluziv: exerciții de empatie în proiectare, Editura AMAIS, 2023.
- NP068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare.
- NP063–2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice scărilor și rampelor pentru circulația pietonală în construcții.
- GP089–2003 Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor, la clădiri.