Statutul asociației Alumni

Capitolul I: dispozitii generale. denumire, forma juridica, sediu.

DENUMIRE:

Art.1. Se constituie in cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ION MINCU" din Bucuresti, "ASOCIATIA ALUMNI" in conformitate cu Art. 1 din Actul Constitutiv si a prevederilor procesului verbal de constituire, subscris si semnat de membrii fondatori.

FORMA JURIDICA, SEDIU:

Art. 2. Asociatia este o organizatie autonoma, neguvernamentala, cu personalitate juridica, destinata a servi intereselor Universitatii de Arhitectura si Urbaniem "ION MINCU" din Bucuresti, pe linie profesionala, culturala, artistica si stiintifica, a fostilor studenti din strainatate, si din tara.

Art. 3. La Asociatie pot adera fostii studenti, absolventii si alte persoane fizice si juridice care recunosc statutul si doresc sa sprijine activitatea acestei asociatii.

Art. 4. Asociatia poate infiinta filiale potrivit Statutului si cu respectarea legilor in vigoare.

Art. 5. Sediul actual al Asociatiei este in Bucuresti, strada Academiei nr. 18-20, sector 1, telefon 313. 80. 80.

DURATA:

Art.6. Durata Asociatiei este nelimitata, cu incepere de la data inscrierii in Registrul persoanelor juridice al Judecatoriei sectorului 1, Bucuresti.

Capitolul II: Scopul si obiectivele

Art.7. "ASOCIATIA ALUMNI" din Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ION MINCU" din Bucuresti are ca scop sustinerea intereselor generale ale absolventilor si studentilor acestei universitati, privind asistenta si indrumarea de specialitate in domeniile de arhitectura, urbanism, design, artistic, economic, etc.

Art. 8. In vederea realizarii scopului propus, "ASOCIATIA ALUMNI" urmareste si actioneaza pentru :

Capitolul III: Patrimoniul

Art. 9. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 2 000 000 lei.

Art.10. Patromoniul se formeaza prin:

Art.11. Cotizatia lunara este de minim 50 000 lei.

Art.12. Pentru realizarea scopului propus, Asociatia va putea infiinta societati comerciale in conditiile Art. 47. din O.G. nr. 26/2000.

Capitolul IV: Membrii

Art.13. Poate fi membru orice fost student sau absolvent al UAUIM, precum si persoanele juridice avand profilul de arhitectura sau reprezentanti ai acestora sau ai altor persoane care isi exprima dorinta, sprijinul material si logistic Asociatiei.

Asociatia are urmatoarele categorii de membrii: membrii fonadatori, membrii persoane fizice, fosti absolventi ai universitatii si membrii de onoare.

Art. 14. Aderarea la Asociatia "ALUMNI" se face individual, pe baza de cerere, (insotit eventual de Curriculum Vitae), care se adreseaza Presedintelui Consiliului de Conducere.

Art.15. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:

Art.16. Calitatea de membru al Asociatiei poate inceta in urmatoarele situatii:

Capitolul V: Organizare si functionare

Art. 17. Asociatia are urmatoarea structura organizatorica:

ADUNAREA GENERALA:

Art.18. Adunarea Generala este organul de conducere a Asociatei, alcatuit din totalitatea asociatilor.

Art.19. Atributiile Adunarii Generale sunt:

Art.20. Adunarea Generala se intruneste de doua ori pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra cenzorului, analizand rapoartele acestora. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate de 2/3 de catre membrii asociati.

La sedintele Adunarii Generale, asociatii cetateni straini sau cetateni romani aflati in strainatate pot participa prin reprezentarea cu delegatie a 1-2 membrii din fiecare tara.

CONSILIUL DIRECTOR:

Art.21. Consiliul Director asigura punerea in executare a Hotararilor Adunarii Generale si poate fi alcatuit si din arhitecti din tara si strainatate cu respectarea dispozitiilor legale.

Art.22. Atributiile Consiliului Director sunt:

Art.23. Consiliul Director este alcatuit dintr-un presedinte, un vice-presedinte si un secretar. Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala cu 2/3 din voturile membrilor prezenti.

Art.24. Atributiile presedintelui sunt:

Art. 25. Presedintele Consiliului Director este o personalitate recunoscuta pe plan international, fost student al UAUIM.

Art. 26. Atributiile vicepresedintelui sunt:

Art.27. Atributiile secretarului sunt:

CENZORUL:

Art.28. Atributiile cenzorului sunt:

Art. 29. Cenzorul este ales pe o perioada de 3 ani.

Art. 30. In cazul dizolvarii Asociatiei, patrimoniul se lichideaza, sumele obtinute fiind folosite la stingerea tuturor obligatiilor fata de terti, iar bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, in conditiile Art.60 din O.G. nr. 26/2000.

Capitolul VI: Dispozitii tranzitorii

Art. 31. Toate cazurile care nu sunt prevazute de Statut, precum si diferendele asupra modului de aplicare a prezentului Statut, sunt dezbatute de Adunarea Generala.

Dizolvarea se face conform procedurilor prevazute de Statut de catre Adunarea Generala cu majoritate e 2/3 din numarul de voturi.

Prezentul Statut intra in vigoare la data aprobarii lui in cadrul Adunarii Generale.

La prezentul Statut sunt anexate tabelul nominal cu membrii fondatori ai Asociatiei "ALUMNI" si tabelul nominal cu membrii organelor de conducere, administratie si control.