Statutul asociației Alumni

Capitolul I: dispozitii generale. denumire, forma juridica, sediu.

DENUMIRE:

Art.1. Se constituie in cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ION MINCU" din Bucuresti, "ASOCIATIA ALUMNI" in conformitate cu Art. 1 din Actul Constitutiv si a prevederilor procesului verbal de constituire, subscris si semnat de membrii fondatori.

FORMA JURIDICA, SEDIU:

Art. 2. Asociatia este o organizatie autonoma, neguvernamentala, cu personalitate juridica, destinata a servi intereselor Universitatii de Arhitectura si Urbaniem "ION MINCU" din Bucuresti, pe linie profesionala, culturala, artistica si stiintifica, a fostilor studenti din strainatate, si din tara.

Art. 3. La Asociatie pot adera fostii studenti, absolventii si alte persoane fizice si juridice care recunosc statutul si doresc sa sprijine activitatea acestei asociatii.

Art. 4. Asociatia poate infiinta filiale potrivit Statutului si cu respectarea legilor in vigoare.

Art. 5. Sediul actual al Asociatiei este in Bucuresti, strada Academiei nr. 18-20, sector 1, telefon 313. 80. 80.

DURATA:

Art.6. Durata Asociatiei este nelimitata, cu incepere de la data inscrierii in Registrul persoanelor juridice al Judecatoriei sectorului 1, Bucuresti.

Capitolul II: Scopul si obiectivele

Art.7. "ASOCIATIA ALUMNI" din Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ION MINCU" din Bucuresti are ca scop sustinerea intereselor generale ale absolventilor si studentilor acestei universitati, privind asistenta si indrumarea de specialitate in domeniile de arhitectura, urbanism, design, artistic, economic, etc.

Art. 8. In vederea realizarii scopului propus, "ASOCIATIA ALUMNI" urmareste si actioneaza pentru :

 • Promovarea in tara si strainatate a performantelor invatamantului de arhitectura din ION MINCU si a realizarilor fostilor studenti ai Universitatii.
 • Considerarea dezvoltarii invatamantului de arhitectura ca o prioritate nationala pentru pregatirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale.
 • Gasirea, promovarea si sustinerea elementelor teoretice si organizatorice, a mijloacelor materiale si financiare care contribuie la o cat mai buna desfasurare a activitatii in domeniul arhitecturii si urbanismului si pregatirea profesionala a studentilor din Universitate.
 • Publicarea si distribuirea de material publicistic de specialitate editat de Universitate, pe toate domeniile profesionale.
 • Organizarea de manifestari cultural-stiintifice, reuniuni profesionale, expozitii.
 • Popularizarea activitatilor academice din Universitate in tara si strainatate.
 • Popularizarea performantelor profesionale ale fostilor studenti aflati in tara sau strainatate, sau a principalelor evenimente profesionale legate de activitatile acestora.
 • Sprijin financiar direct prin donatii si sponsorizari, precum si alte resurse, pentru Universitate si sustinerea unor burse de specializare pentru studenti si profesori.
 • Editarea unui buletin informativ, pagina web, CD si a unor materiale de publicitate in sprijinul cunoasterii activitatii si profilului Asociatiei si a performantelor sale profesionale.

Capitolul III: Patrimoniul

Art. 9. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 2 000 000 lei.

Art.10. Patromoniul se formeaza prin:

 • Cotizatii si taxe de asociere.
 • Donatii si sponsorizari.
 • Sumele incasate prin inchirierea de sali si spatii pentru organizarea unor manifestari culturale.
 • Venituri realizate din activitati specifie.

Art.11. Cotizatia lunara este de minim 50 000 lei.

Art.12. Pentru realizarea scopului propus, Asociatia va putea infiinta societati comerciale in conditiile Art. 47. din O.G. nr. 26/2000.

Capitolul IV: Membrii

Art.13. Poate fi membru orice fost student sau absolvent al UAUIM, precum si persoanele juridice avand profilul de arhitectura sau reprezentanti ai acestora sau ai altor persoane care isi exprima dorinta, sprijinul material si logistic Asociatiei.

Asociatia are urmatoarele categorii de membrii: membrii fonadatori, membrii persoane fizice, fosti absolventi ai universitatii si membrii de onoare.

Art. 14. Aderarea la Asociatia "ALUMNI" se face individual, pe baza de cerere, (insotit eventual de Curriculum Vitae), care se adreseaza Presedintelui Consiliului de Conducere.

Art.15. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:

 • sa respecte Statutul, sa pastreze o atitudine pozitiva
 • sa-si exprime opiniile privind activitatea Asociatiei
 • sa participe la adunarile Asociatiei, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere
 • sa fie sprijiniti in Asociatie in realizarea unor obiective in sfera de preocupari a Asociatiei
 • sa respecte statutul Asociatiei si sa contribuie la consolidarea si cresterea prestigiului acesteia
 • sa participe la activitatea Asociatiei.

Art.16. Calitatea de membru al Asociatiei poate inceta in urmatoarele situatii:

 • prin retragerea din Asociatie, la cerere
 • prin inlaturarea din Asociatie ca urmare a Hotararii Consiliului Cirector pentru nerespectarea obligatiilor si indatoririlor.

Capitolul V: Organizare si functionare

Art. 17. Asociatia are urmatoarea structura organizatorica:

 • Adunarea Generala
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

ADUNAREA GENERALA:

Art.18. Adunarea Generala este organul de conducere a Asociatei, alcatuit din totalitatea asociatilor.

Art.19. Atributiile Adunarii Generale sunt:

 • stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli precum si bilantul contabil;
 • alege si revoca membrii Consiliului Director;
 • alege si revoca cenzorul;
 • decide cu privire la infiintarea de filiale;
 • decide modificarea actului constitutiv si a statutului;
 • dizolva si lichideaza Asociatia si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
 • alte atributii.

Art.20. Adunarea Generala se intruneste de doua ori pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra cenzorului, analizand rapoartele acestora. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate de 2/3 de catre membrii asociati.

La sedintele Adunarii Generale, asociatii cetateni straini sau cetateni romani aflati in strainatate pot participa prin reprezentarea cu delegatie a 1-2 membrii din fiecare tara.

CONSILIUL DIRECTOR:

Art.21. Consiliul Director asigura punerea in executare a Hotararilor Adunarii Generale si poate fi alcatuit si din arhitecti din tara si strainatate cu respectarea dispozitiilor legale.

Art.22. Atributiile Consiliului Director sunt:

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 • aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
 • alte atributii.

Art.23. Consiliul Director este alcatuit dintr-un presedinte, un vice-presedinte si un secretar. Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala cu 2/3 din voturile membrilor prezenti.

Art.24. Atributiile presedintelui sunt:

 • reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si asigura buna ei functionare;
 • prezideaza intrunirile Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;
 • alte atributii.

Art. 25. Presedintele Consiliului Director este o personalitate recunoscuta pe plan international, fost student al UAUIM.

Art. 26. Atributiile vicepresedintelui sunt:

 • suplineste presedintele in cazul in care aceste lipseste;
 • preia unele din atributiile presedintelui;
 • alte atributii.

Art.27. Atributiile secretarului sunt:

 • tine evidenta tuturor actelor Asociatiei;
 • pune la dispozitia cenzorului orice act solicitat de catre acesta;
 • alte atributii.

CENZORUL:

Art.28. Atributiile cenzorului sunt:

 • se verifice si sa analizeze activitatea Consiliului Director;
 • verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • intocmeste rapoartele si le prezinta Adunarii Generale;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
 • alte atributii.

Art. 29. Cenzorul este ales pe o perioada de 3 ani.

Art. 30. In cazul dizolvarii Asociatiei, patrimoniul se lichideaza, sumele obtinute fiind folosite la stingerea tuturor obligatiilor fata de terti, iar bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, in conditiile Art.60 din O.G. nr. 26/2000.

Capitolul VI: Dispozitii tranzitorii

Art. 31. Toate cazurile care nu sunt prevazute de Statut, precum si diferendele asupra modului de aplicare a prezentului Statut, sunt dezbatute de Adunarea Generala.

Dizolvarea se face conform procedurilor prevazute de Statut de catre Adunarea Generala cu majoritate e 2/3 din numarul de voturi.

Prezentul Statut intra in vigoare la data aprobarii lui in cadrul Adunarii Generale.

La prezentul Statut sunt anexate tabelul nominal cu membrii fondatori ai Asociatiei "ALUMNI" si tabelul nominal cu membrii organelor de conducere, administratie si control.