SDU-8 Metode de analiză statistică folosite în cercetarea fenomenelor teritoriale

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu principalele concepte și metode folosite în analiza statistică a datelor din cercetare, cu accent pe aplicarea lor în cercetarea fenomenelor teritoriale și interpretarea rezultatelor în termenii specifici domeniului.
Conținut:
1. Noțiuni introductive de statistică. Definiția și scopul statisticii. Conceptul de probabilitate; probabilitate obiectivă și subiectivă. Populații și eșantioane. Tipuri de scale. Clasificarea variabilelor și seriilor statistice.

2. Statistică descriptivă. Tabele statistice. Sinteză grafică univariată: diagrame în batoane, diagrame circulare și histograme, poligoane de frecvențe, curbe de frecvențe și piramida populației (pe vârste și sexe). Limbajul repartițiilor. Sinteză numerică univariată: indicatori de tendință centrală și relații dintre aceștia: media aritmetică, mediana și moda. Indicatori de împrăștiere: dispersia, varianța, abaterea standard, amplitudinea. Valori extreme. Distribuția normală; distribuția normală standard.

3. Statistică inductivă. Tehnici de eșantionare. Tipuri de eșantioane. Teoria estimației. Estimarea unei medii și a unei proporții. Inferență statistică; ipoteze științifice și statistice; diferențe semnificative și nesemnificative. Etapele aplicării testelor statistice. Tipuri de teste statistice și erori asociate acestora. Teste statistice des folosite. Statistică bi- și multivariată. Corelație și regresie. Analiza factorială și analiza componentelor principale. Analiza seriilor temporale și a datelor spațiale. Statistică neparametrică. Design experimental.
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții
Mod de evaluare:
Studenții care asistă la cel puțin 75% din prelegeri primesc creditele aferente cursului pentru prezență. Doctoranzii la formele fără frecvență sau cu frecvență redusă pot obține credite din tema unică: pe maximum jumătate de pagină prezentați principalele metode de analiză statistică pe care intenționați să le folosiți în cadrul viitoarei Dvs. teze de doctorat, și cum le veți folosi. Condiții de redactare: dimensiune pag.: A4, margini de cel puțin 2 cm., font Times New Roman de 12 la un rând, salvare doar în format PDF. Nerespectarea dimensiunii maxime și a condițiilor de redactare a temei conduce la neacceptarea acesteia.
Bibliografie minimală:
1. Dragomirescu L. (1998), Biostatistică pentru începători, Editura Constelații, București, 220 pag.; (alternativ) Dragomirescu L., Drane J. W. (2001), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă, Ediția a II-a, Editura Ars Docendi, București, 165 pag.; Dragomirescu L., Drane J. W. (2005), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă. Ediția a II-a., Editura CREDIS, București, 165 pag; Dragomirescu L., Drane J. W. (2006), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura CREDIS, București, 206 pag.; Dragomirescu L., Drane J. W. (2007), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă, Ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura CREDIS, București, 186 pag., Dragomirescu L., Drane J. W. (2008), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă, Ediția a V-a, Editura CREDIS, București, 206 pag.; Dragomirescu L., Drane J. W. (2009), Biostatistică pentru începători, Vol. I. Biostatistică descriptivă, Ediția a VI-a revăzută, Editura CREDIS, București, 207 pag.;

2. Petrișor A.-I. (2007), Elemente de statistică urbană cu aplicații rezolvate în Excel, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 51 pag.;

3. Petrișor A.-I. (2009), Elemente de regresie aplicată în științele medicale, științele vieții și științele Pământului, Editura Ars Docendi - Universitatea din București, București, 109 pag.
4. Petrișor A.-I. (2019), The use and misuse of statistics in research: theory and practice, Revista Română de Statistică 67(2): 59-70