UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Școala Doctorală de Arhitectură | Susțineri | Confirmări | Atestat abilitare conducători de doctorat | Admitere
Școala Doctorală de Arhitectură

Școala Doctorală de Arhitectură

Director: prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija

Datele cu privire la programul de studiu

Programul de studii de doctorat în Arhitectură durează 3 ani (6 semestre) și este compus dintr-un total de 180 de ECTS-credite.

Programul de studiu cuprinde 60 ECTS-credite în formă organizată de studiu, si 120 de ECTS-credite de cercetare individuală. Formele organizate sunt alcătuite dintr-un modul arhitectural general și module opționale interdisciplinare, precum și de câte o prezentare semestrială a cercetării (la sfîrșitul primului an și în al treilea și al patrulea semestru). Prezentarea planului de studii trebuie să fie anterioară planului de studiu al cercetării.

Titlul științific dobândit de studentul - doctorand în domeniul arhitecturii este:
Doctor în Arhitectură
Forma abreviată a titlului plasat în fața numelui este: Dr.

Obiectivele de bază ale programului și competențele generale

Obiectivele de bază

Studiile doctorale sunt organizate sub forma de învățământ cu frecvență.

În UAUIM poate fi organizat doar doctorat științific.

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA) din IOSUD - UAUIM se concentrează pe cercetarea și cunoașterea procesului de proiectare, de luare a deciziilor, precum și de contextul cultural și comportamental, de modul în care sunt construite clădirile, de obținerea performanței prin intermediul tehnologiei, de cercetarea în istoria și teoria arhitecturii, în ceea ce privește diferitele formațiuni sociale, tradiții intelectuale și practice, precum și modul în care arhitectura si urbanismul sunt dezvoltate ca domenii distincte de activitate. Responsabilitatea pentru arhitectură și urbanism va fi demonstrată prin cercetare științifică în legătură cu calitatea clădirilor și a mediului înconjurător a acestora, precum și calitatea peisajului natural și urban. Activitățile de formare vizează cunoștințele culturale și scenariile operaționale, care se potrivesc cu tema de cercetare a fiecărui student doctorand, cu nivelul de cunoștințe în domeniu și în cercetarea actuală de nivel național și internațional.

Competențele generale

 • înțelegere în profunzime a conceptelor teoretice și metodologice care sunt derivate din esența arhitecturii ca artă și știință, și altele direct sau indirect legate de arhitectura;
 • calificare prin dezvoltarea independentă de noi cunoștințe în domeniul arhitecturii în general sau în anumite subiecte care sunt de importanță în arhitectură și în legătură cu alte domenii de cercetare;
 • calificare pentru a rezolva probleme de îmbunătățire a conceptului arhitectural și în a descoperi noi soluții de realizarea calității în arhitectură și urbanism;
 • calificare pentru a gestiona și rezolva sistemele de lucru cele mai performante în domeniul profesional, prin aplicarea lor largă în amenajarea teritoriului și proiectarea de arhitectură, cu accent pe calitatea spațiului arhitectural;
 • calificare pentru transferul realizarilor științifice și noilor cunoștințe în practica arhitecturală;
 • calificare pentru a transmite și a comunica rezultatele cercetării în lucrări științifice și profesionale, precum și în alte publicații în domeniul arhitecturii și urbanismului.

Condiții de înscriere și criterii de selecție

Candidatii care doresc să se înscrie în programul de studii de doctorat în arhitectură, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. în conformitate cu Art. 153 alin. (2) Legea. 1/2011, au dreptul de a participa la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentul acesteia obținută în țară sau în străinătate;
 2. admiterea la ciclul de studii de doctorat se efectuează într-o sesiune anuală, care de obicei are loc în septembrie; înregistrarea studenților - doctoranzi se va face începând cu prima zi a anului universitar;
 3. conducătorul de doctorat are dreptul de a selecta candidatul pentru fiecare post vacant aflat sub îndrumare sa și propune înregistrarea doctorandului;
 4. creditele obținute într-un program de master de cercetare sau la încheierea unor etape anterioare de doctorat și / sau de cercetare științifică efectuată în țară sau în străinătate, în universități și unități de prestigiu C & D, relevante pentru teza de doctorat pot fi recunoscute ca fiind echivalente cu programul de instruire care se bazează pe studiile universitare avansate. Echivalența este propusă de conducătorul de doctorat, iar cererea studentului - doctorand este aprobată de consiliul școlii doctorale.

Dispoziții privind desfășurarea doctoratului

Durata studiilor universitare de doctorat este, de obicei de 3 ani, de la data de înregistrare a studentului-doctorand, până la depunerea tezei de doctorat, precum și susținerea publică a tezei. În situații speciale, durata studiilor de doctorat poate fi prelungită cu până la doi ani, la cererea doctorandului, cu aprobarea conducatorului de doctorat și cu aprobarea Senatului UAUIM. Studiile de doctorat se încheie cu susținerea publică a tezei;

Studiile doctorale pot fi realizate în cotutelă, pe plan național sau internațional. În aceste cazuri, studentul - doctorand lucrează sub îndrumarea unui co-tutore de doctorat din IOSUD - UAUIM și un tutore de doctorat dintr-o altă țară sau concomitent cu doi tutori de doctorat din România, pe baza unui acord scris între aceste instituții și IOSUD - UAUIM. În cazul doctoratului în co-tutelă trebuie stabilit conducătorul de doctorat principal. Studentul doctorand este pe deplin reprezentat de către IOSUD-ul în care acesta este înregistrat, conducătorul de doctorat principal fiind din aceeași IOSUD.

Studiile doctorale pot fi efectuate în limba română, în limbile minorităților naționale sau într-o limbă străină, în măsura în care una dintre aceste limbi este cunoscută de către tutorele doctorandului și în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acordul încheiat între IOSUD - UAUIM, tutore și studentul - doctorand se va specifica limba în care se va desfașura doctoratul;

Conținutul tezei de doctorat este stabilit de către studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat;

Studentul - doctorand este sprijinit în activitatea sa de către o comisie de îndrumare, formată din trei membri stabiliți de conducatorul de doctorat în consultare cu studentul - doctorand. Comisia de îndrumare se stabileste în primele 30 de zile de la înmatricularea studentului-doctorand și participă la orientarea activității acestuia până la momentul finalizării tezei de doctorat;

Anul al doilea al stagiului de pregătire doctorală pune accent pe formarea specializată în domeniul cercetării doctorale;

Programul individual de cercetare științifică / creație artistică (anul 2 de stagiu doctoral), are ca obiectiv principal dezvoltarea tezei doctorandului;

Al treilea an de stagiu doctoral este dedicat încheierii și redactării tezei de cercetare individuală;

Pe tot parcursul programului de cercetare studentul este încurajat să publice articole în reviste științifice ale UAUIM sau în alte reviste de specialitate, recunoscute de mediul lor profesional din România și / sau din străinătate;

Studenții sunt încurajați să participe la conferințe și seminarii, naționale și internaționale, cu contribuțiile lor la cercetarea doctorală și publicarea rezultatelor obținute. Aceste activități au ca scop formarea unor cercetator care știu să folosească instrumente metodologice și operaționale pentru a li se permite să-și afirme propriile performanțe în sectorul cercetării.

Contractul de studii de doctorat

Contractul de studii de doctorat de IOSUD - UAUIM conține, în plus față de drepturile și obligațiile, cel puțin următoarele:

 • datele de identificare ale studentul doctorand și ale conducătorului de doctorat;
 • date despre IOSUD - UAUIM și școala doctorală;
 • tema de cercetare aleasă;
 • cuantumul lunar al bursei, dacă este cazul;
 • taxa de studiu, dacă este cazul;
 • termenul de finalizare a tezei de doctorat;
 • suma de activități pe care studentul - doctorand se angajează să le efectueze ca asistent de cercetare sau asistent de predare și timpul.

Pentru candidații străini

 • cererea completată de candidat pentru a-i fi eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • copie și traducere legalizată a actelor de studii;
 • copie și traducere legalizată a certificatului de naștere;
 • copie pașaport;
 • certificat medical.

Toate documentele originale menționate mai sus vor fi predate după promovarea examenului de admitere, pentru înregistrarea în noul an universitar.

6. Condiții de promovare conform programului

Studentul-doctorand trebuie să demonstreze stăpânirea subiectului tezei și a structurii cercetării: caracterizarea stadiului cunoașterii în domeniul de cercetare ales; identificarea literaturii de specialitate existente și bibliografia adnotată; stabilirea etapelor, metodelor și modalităților de cercetare în relație cu experiențe analoge din lume; sistematizarea informației.

Programa analitică a anului 1 include cursuri obligatorii și opționale.

Studentul doctorand poate promova primul an în cazul în care evaluarea finală realizată de către Comitetul de orientare de eseu și a creditelor obținute, împreună cu credite de la alte activități pot acumula totalul de 60 ECTS, corespunzătoare celor două semestre de 30 de credite fiecare;

Promovarea unui an de studii universitare de doctorat necesită acumularea a 60 de credite ECTS (30 de credite / semestru), în conformitate cu planul individual de studiu al studentului doctorand;

Înregistrarea creditelor se bazează pe cererea făcută de doctorand, însoțită de documentele justificative și recomandarea favorabilă a conducătorului de doctorat;

Condiție pentru finalizarea studiilor

Studentul trebuie:

 • să fi completat modulele de arhitectura si cele interdisciplinare;
 • să efectueze o prezentare scrisă și orală a unui subiect din disertatia de doctorat, inclusiv publicarea unui articol de cercetare într-o revistă importantă sau un capitol științific într-o monografie.

Evaluarea finală în vederea acordării titlului de doctor se face, în urma acumulării numărului necesar de credite (150), exclusiv pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia. 30 ECTS se acordă în urma redactării finale a tezei și susținerii publice a acesteia.

Tipuri de evaluare

Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie respectarea standardelor de calitate si de etică profesională prin menționarea sursei pentru orice material preluat. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.

Calitatea studiilor sau articolelor publicate va fi estimată prin integrarea acestora în fluxul de publicații naționale (reviste si edituri acreditate CNCS) și internaționale (reviste și edituri aflate in baze de date internaționale), citări, premii etc.

Teza de doctorat trebuie să fie însoțita de documente care să ateste diseminarea rezultatelor cercetării științifice și artistice, și trebuie să fie demonstrat un număr minim de studii publicate:

 • cel puțin un studiu sau articol publicat în reviste indexate în baze de date internaționale sau acreditate CNCS sau
 • cel puțin un studiu publicat în volume colective și volume ale conferintelor de specialitate publicate în edituri internaționale de prestigiu sau edituri CNCS clasificate în categoriile "A", "B +" și / sau "B" .

Regulamentul școlii doctorale stabilește criterii, proceduri și standarde obligatorii vizând numărul minim de activități derulate pe perioada stagiului de cercetare pentru doctoratul știintific.

Alte componente ale activităților derulate pe perioada stagiului de cercetare sunt:

 • participarea studentului doctorand la unul sau mai multe proiecte științifice stabilite de către conducătorul de doctorat;
 • activitatea doctoranzilor în comunitatea știintifică și artistică prin organizarea și/sau participarea la evenimente specifice (workshop-uri, școli de vara etc.).

Calitatea tuturor obligatiilor se evaluează descriptiv, în conformitate cu Regulamentul IOSUD - UAUIM și al școalii doctorale.

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/