SDA-3 Identitate și vulnerabilitate (1)

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman
Obiective:
- Cunoașterea aprofundată a cauzelor care produc pierderi uriașe de vieți omenești, de valori de patrimoniu, economice, de mediu, generate de hazarduri naturale, antropice sau combinate, care afectează ireversibil comunitățile. Hazardul, elementul expus, vulnerabilitatea și riscul – concepte decodificate. - Adaptarea principiilor de organizare ecosistemică a sistemelor biologice la spațiul construit. - Înțelegerea identității spațiului construit ca interpolare a valorii de resursă culturală, funcțională, de afiliere, de percepție și de afectivitate. - Extinderea noțiunii de vulnerabilitate, de la cea de nesiguranță, la capacitatea elementelor expuse de răspuns la provocările hazardului. - Înțelegerea problematicii managementului reducerii riscului la dezastre ca o necesitate a dezvoltării sustenabile. - Identificarea și dezvoltarea strategiilor de arhitectură și urbanism în reducerea riscului la dezastre a spațiului construit.
Conținut:
1. Dimensiunea expunerii la risc/Impactul hazardurilor asupra populației, mediului construit și vieții social economice, exemple, statistici. 2. Premise/Generalități. 3. Profilul riscurilor în România – raport INFORM; Indicele de risc global (Global Risk Index). 4. Proiectul RO-RISK/Cuantificare risc uman, risc economic, risc social, risc financiar, pierderi medii anuale din PIB cauzate de hazarduri naturale și antropice. 5. Cadrul instituțional internațional privind reducerea riscului la dezastre/Cadrul instituțional European – Strategia Comisiei Europene de reducere a riscului. 6. Cadrul institutional național de reducere a riscului la multihazard. 7. Principii generale ale cercetării/Principiul dezvoltării durabile/ Extinderea principiului abordării ecosistemice la sistemele nebiologice/ Caracteristicile ecosistemului/ Ecosistemul antropizat ÷ Ecosistemul entropic. 8. Principiul rezilienței/ Principiul dezvoltării smart/ Principiul managementului participativ/Principiul protejării patrimoniului/Principiul apartenenței spațiale 9. Principiul managementului reducerii riscului – Disaster Risk Reduction – DRR/ Terminologie specifică, hazard, elemente expuse la risc, vulnerabilitate, risc. 10. Hazardul/ Definiție/Clasificare/Hazardul în România. 11. Elemente expuse la risc/Definiție/Clasificare 12. Element expus la risc – spațiul antropic 13. Analiza de valoare a elementelor expuse la risc/Obiective/Evaluare multicriterială/ Evaluare calitativă și cuantificare cantitativă. 14. Valoarea de resursă culturală, acordare coduri/ Surse informaționale/ Studii de valoare/Criterii de evaluare/Clasificare. 15. Valoare de resursă funcțională/Definiții/Clasificare. 16. Valoarea de resursă de percepție/afiliere/ Conceptul de loc/ Harta mentală - Asocieri de semnificație patrimoniale/ Identitate topo spațială/ Valoare de resursă de afectivitate, trăire, emoție/Relecturare permanentă a spațiului/Amnezia experiențelor negative și amintirea celor pozitive/Transferul emoțional al comunității/Percepția directă si cea mediată. 17. Valoare de resursă de stare/Definiție/Componente 18. Vulnerabilitatea/Definiție/Clasificare/Vulnerabilitate seismică/Calcul expert/ Evaluare observativă/ Evolutivă/ Statistică. 19. Tipologii de intervenție în spațiul construit/ Întreținere conservativă/ Ameliorare – restaurare – reabilitare/Transformare - reconstrucție, demolare, intervenție nouă. 20. Riscul (pierderi directe si indirecte)/Definiție/Evaluare risc 21. Scenarii de risc/Tipologii. 22. Managementul reducerii riscului la dezastre/ Abordări internaționale/Analiza etapelor globale. 23. Măsuri de reducere a riscului/structurale÷nestructurale. 24. Proiectare durabilă a teritoriului și a spațiului urban expuse la risc. 25. Stabilirea tipologiei de relocare a populației post dezastru/Adăpost de urgență/ Adăpostul temporar/ Locuința temporară/Locuință permanentă. 26. Hubul de urgență/organizare/conversie/accesibilitate. 27. Spațiul permanent – purtător de securitate/obiect/vecinătăți/strategii de intervenție. 28. Concluzii/ Etape de proces/ Strategii de reducere a riscului la dezastre/ Abordarea Urbasrisk.
Metoda de predare:
Hibrid: - Curs fizic sau online; - Dialog; - Prezentare PowerPoint; - Referate de cercetare individuale.
Mod de evaluare:
Integrare audiere, implicare, răspuns prin referate.
Bibliografie minimală:
1. Aristotle Fizica Cartea VI, Traducere si note H.I. Barbu, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1966 (In Romanian); 2. Arup Rockfeller competition (2005) – The city resilience framework CRF, https://goo.gl/rmA6cA; 3. Bălan, St. Cristescu, V. Cornea, I. (Coordonatori)(1982): Cutremurul de pământ din România din 4 martie 1977, Ed. Academiei, Bucuresti; 4. Balassanian Sergiei, Cisternas Armando, Melkumyan Mikael (2000) - Earthquake hazard and seismic risk reduction; 5. Balteanu D., (1992), Natural hazard in Romania, RRGeogr., 36, Bucuresti, pp47-57. 6. Balteanu,D., Alexe, Radita (2001), Hazarde naturale si antropogene, Edit. Corint, pp. 110. 7. Bartolaso Guido, Boeri Stefano, 2010, The Maddalena Effect: An Architectural Affair , Rem Koolhaas (Editor) 8. Barakat, S. (2003). Housing reconstruction after conflict and disaster. London: Overseas Development Institute 9. Bowerman B., Braverman J., Taylor H., Todosow V van Winmersperg (2000) – “The Vision of a Smart City” – presented at the 2nd International Life Extension Technology Workshop. Paris, France, September 28, 2000 10. Blaga, L., Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală: București, 1969. (In Romanian) 11. Blessing C. A., 1960, Perception on planning, J of Amer. Institute of Planners, 16 February, pp. 2-4 12. Cartier, S., Vallette, C., Mediene, H., 2012, “Urban Seismomorphoses Seismic Vulnerabilities, an Embarrassing Legacy”, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, Vol. 2, No. 2 (August 2012), 96-106. Published by Atlantis Press. Retrieved on April 6, 2012 from www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=2940 - https://goo.gl/NN5cht 13. Cavalcanti, Maria, 1992, Totalitarian states and their influence on city-form: the case of Bucharest, Journal of Architectural and Planning Research 9 (4): 275-286. 14. Călărașu E. (2012). Microzonarea condițiilor locale de teren pentru municipiul București și zona sa metropolitană cu aplicații în evaluarea hazardului seismic. Teza de doctorat, UTCB. 15. Choay F.Alegoria patrimoniului, Editura Simetria, Bucharest, 1998 (In Romanian) 16. Crișan, Rodica, Analiza integrativă a valorii culturale și de utilizare a clădirilor existente. Editura Universitară “Ion Mincu”, 2004. 17. Daniel Félix, Jorge M. Branco, Artur Feio, Temporary housing after disasters: A state of the art survey, http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.17951.pdf 18. David E. Alexander (2002) - Principles of emergency planning and management, Oxford 19. Dufrenne M., Fenomenologia experienței estetice, Editura Meridiane: București, 1976. (In Romanian) 20. Eliade, M., Tratat de istoria religiilor. Editura Humanitas: București, 2013. (In Romanian) 21. FEMA (2005): Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards, Student Manual, FEMA 154-SM, Edition 2 / July 22. Ferreira, A., Emotions in planning practice: A critical review and suggestion for future developments based on mindfulness. Town Planning Review, 2013. 23. Gehl Jan, 1971, Life between buildings: Using public space, Danish Architectural Press, Copenhagen 1971 24. Gehl, J. Live between buildings: using public space. Islands Press, 2011 25. Giurescu D. C., The Razing of Romania’s past, 1989, A Project of the Kress Foundation European Preservation Program of the World Monuments Fund, World Monuments Fund, New York, N.Y., US/ICOMOS, United States Committee, International Council on Monuments and Sites, Washington, D.C., ISBN 0-911697-04-7; 26. Giovinazzi, Sonia and Lagomarsino Sergio, 2006 – Damage assessment of current buildings at territorial scale: A mechanical model Calibrated on a macroscopic vulnerability model, University of Genova, Switzerland 27. Glade Thomas, Albini Paola, Francés Félix - The use of historical data in natural hazard assessments, 2001 28. Gociman Cristina Olga (2006) - Managementul reducerii riscului la dezastre. Strategii de arhitectura si urbanism, Bucuresti 29. Gociman, Georgescu, S.R., Florescu, T. (2016): Strategii, reziliențe în reducerea riscului la multihazard, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 30. Gociman Cristina Olga (2000)- Tipologia hazardului si dezvoltarea durabila. Generalitati, concept, problematica, Bucuresti 31. Gociman, C.O. et al, 2012-2016, URBASRISK, Project “Urban Blocks in Central Protected Area in Multiple Hazard Approach – Assessment, Mapping and Strategies for Risk Mitigation. Case Study: Bucharest Destructured Zone by Razing Occurring in the Communist Period”, 2012-2016, UAUIM Urban INCERC and UEFISCDI Agency, 2012, http://www.uauim.ro/cercetare/urbasrisk/en/ 32. Harisson, James D. si Haward, William A., Rolul semnificatiei in imaginea urbana, retiparit din Ambient si comportament” (Environment and Behaviour), volumul 4, nr. 4 (decembrie 1972) cu permisiunea editorului, Sage Publication, Inc. 33. Hegel, R George Wilhelm Friederich-Volesungen uber die Philosophie der Geschichte (Prelegeri de filozofia a istoriei 1822-1831) (In Romanian) 34. Heidegger. M., Ființă și timp, Editura Humanitas, București, 2012. (In Romanian) 35. Hillman, M (1996). In favour of the Compact City, in Jenks, M., Burton, E.& Williams, K (eds). The Compact City: A Sustainable Urban Form?, E and F N Spon: London 36. Holling, C.S. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, Annu Rev. Ecol. Syst, vol 4 37. Holl Steven (2014), Cuestiones de perception 38. Johnson, C. (2008). Strategies for the reuse of temporary housing. In I.a. Ruby (Ed.), Urban transformation (pp. 323e331). Berlin: Ruby Press. 39. Joseph Muntanola Thornbery – Towoard an Architectural Design Epistemiology Regard as a place creation Activity 40. Liiceanu, G., Despre limită. Editura Humanitas: București, 2019. (In Romanian) 41. Lynch, K., (1960). The image of the City, Cambridge, Mass. Technology Press and Harvard University Press 42. Natiunile Unite, Brundtland Report (1987)– “Our common future”, The World Commission on Environment and developments. 43. Norberg - Schulz, Chr.; (1971), Existence, space and architecture, Studio Vista Books, London 44. Pallasmaa Juhani, ”Mâna care gândește””Thinking hand”, 2009. 45. Pandele, A., Bucureștiul mutilat, Editura Humanitas: București, 2018. 46. Pickett STA, Cadenasso ML, Childers DL et al (2016) Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city. Ecosyst Health Sustain 2:e01229 47. Reijndrop, A., Maarten, H., In search of the new public domain. Analysis and strategy, NAI publishers, Rotterdam, 2001 48. Saaby Tina – Adress to the Academy of Urbanism Congress 2013, 15-17 May 2013, Bradford, UK 49. Sandi, H., Pomonis, A., Francis, S., Georgescu, E. S., Mohindra, R., Borcia, I. S. : A.: Seismic Vulnerability Assessment. Methodological Elements And Applications To The Case Of Romania. Constructii. Nr. 2 / 2008 50. Senday Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), Conferinta Mondiala ONU 14-18 martie 2015, Sendai, Japonia 51. Schachtel, E. G., Metamorphosis: On the development of affect, perception, attention, and memory, Basic Books:New York, 1959. 52. Schneid Thomas D., Collins Larry (2001) - Disaster management and preparedness 53. Whitman, R. and Cornell C. A.(1976): Design, in: Seismic risk and engineering decisions, edited by: Lomnitz, C. and Rosenblueth, E., Elsevier, Amsterdam – Oxford – New York 54. Wolpert, J. (1966), “Migration as an adjustment to environmental Stress”, in Journal of Social Issues 55. World Heritage Committee, Strategy for Reducing Risks from Disasters at World Heritage properties, Christchurch, 2007.