română | español

Al 11-lea Atelier Româno-Spaniol de Arhitectură

Al 11-lea Atelier Româno-Spaniol de Arhitectură: Valorificarea turistică a Podului Bizetz și revitalizarea zonei adiacente, Giurgiu, 11-17 iulie 2016, Școala de Vară ediția a IV-a

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Giurgiu, UAUIM a reușit să organizeze și în acest an Atelierul Româno-Spaniol de Arhitectură, școală de vară care s-a desfășurat neîntrerupt din 2006. Partenerii din acest an au fost Facultatea de Arhitectură a Universității Alicante și Școala Tehnică Superioară de la Barcelona (ETSAB).

Tema atelierului a fost propusă de Primăria Municipiului Giurgiu, ținând cont de prioritățile prezente de dezvoltare ale orașului și s-a referit la conservarea și punerea în valoare a podului Bizetz, monument istoric, și la revitalizarea zonei adiacente. Podul Bizetz, dat în folosință în 1905, are virtuți inginerești deosebite (este considerat ca fiind primul pod în curbă în plan orizontal din Europa). Cei 20 de studenți participanți la workshop au formulat la sfârșitul unei săptămâni intense, de muncă, cunoaștere, dar și destindere, 5 propuneri diferite care vor furniza idei pentru dezvoltarea ulterioară a zonei:

Floor You! (Katia Vasquez Alvarez, Jaume Nadal i Vila, Cristiana Elena Călin, Diana Cîrdeiu)

Echipa găsește o soluție pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă pentru a unifica o serie de date urbanistice aferente zonei deloc ușor de împăcat (ruinele cetății medievale Giurgiu, podul Bizetz-monument, podul nou dedicat traficului auto, construcții și echipamente industriale dezafectate, biserica sf. Nicolae – fostă moschee, noua zonă de agreement de pe canalul Cama etc.). Este vorba despre un pavaj unitar care, ridicat în plan vertical poate forma și locuri de stat, debarcadere, dotări urbane și care face legătura până în centru, la Turnul Ceasorniscului. De altfel forma hexagonală a dalei de pavaj propuse se inspiră din planimetria acestui turn, devenind un element de identitate al orașului.

Magic Bridge (Gloria Herranz, Ingrid Morancho, Irina Cristescu, Gianina Toader)

Proiectul se centrează pe punerea în valoare a elementului natural al locului, apa, pe care o folosește într-o multitudine de jocuri vizuale, sonore sau tactile – fântâni arteziene, perete de tip cascadă, care poate primi proiecții video și jocuri de lumini etc. Brațul principal al podului își modifică funcția din loc de trecere în loc de stat și relaxare, invitând trecătorul la o interacțiune imediată. Tot amenajările care folosesc apa rezolvă subtil disfuncțiile zonei (de pildă creând o perdea vizuală și acustică înspre breteaua circulată de camioane).

Between the Lines (Bianca Mihaela Stuparu, Ines Garcia Lezana, J. Angela Trujillo Mora, Mihaela Ghimpu)

Proiectul se dezvoltă pe o axă perpendiculară pe traseul creat de podul Bizetz și podul carosabil alăturat către port, care este de fapt axa canalului Sf. Gheorghe. Se generează un sistem alternativ de circulații pietonale și platforme din lemn care ajung până la rasul apei, permițând o relație directă cu aceasta, nu numai vizuală, dar și tactilă. Rezolvarea spațială pe mai multe niveluri permite și o perspectivă inedită de sub pod, ceea ce îl pune în valoare suplimentar. Echipa mai propune și punerea în valoare a căii ferate existente pe sit (în prezent dezafectată) și aducerea aici a unui tren de epocă, care să marcheze faptul că Giurgiu-București a fost prima cale ferată din regatul României.

Walking on water (Ana M.Conejero Lopez de la Osa, Thomas Herrera Sandu, Iris Martin Gonzalez, Laura Mazălu)

Echipa prezintă o propunere sensibilă, care crează un sistem modular de platforme hexagonale prin care spațiul public se extinde chiar la suprafața apei. Sistemul este în așa fel gândit încât să poată permite flexibilitate funcțională atât cât este necesar – platformele pot primi o serie întreagă de activități de relaxare, culturale etc., dar se pot și retrage, permițând navigația și activitățile sportive atât pe canalul Cama, cât și pe Sf. Gheorghe. La nivel urbanistic, proiectul analizează necesitatea creării unui semnal, amplasat într-un punct+cheie, de inflexiune, care să atragă participanții la traficul intens de pe ruta România-Bulgaria și să le propună alternativa de a vizita pentru câteva ore portul Giurgiului, unde se pot răcori chiar la…cafeneaua de pe podul Bizetz.

Festigiu 2016 (Ana Maria Arbona Bolufer, Josephina, Sergio Piña Belmonte, Oana Dăscăloiu)

Studiul proiectului a pornit de la observarea zonelor industriale abandonate, care reclamă astăzi o viață nouă. Această viață nouă se propune a se genera prin spațiu public, determinat de niște repere volumetrice și formale unitare: fâșii de pavaj care se ridică și devin construcții, putând adăposti o serie de activități diverse, de la mici concerte, puncte de vânzare, până la centre de închirieri biciclete, puncte de informare etc. Spațiul arhitectural este conceput pentru a adăposti un eveniment anual care să dea identitate orașului Giurgiu, pe care autorii l-au denumit FESTIGIU.

Nu întâmplător, atelierul s-a încheiat cu o plimbare cu hidrobicicleta de pe…debarcaderul de pe canalul Cama imaginat de către participanții la al IX-lea Atelier Româno-Spaniol de Arhitectură, din iulie 2014, pe care Primăria l-a construit între timp!

În afară de cei 20 de studenți prezentați mai sus, au mai organizat și participat la experiența de neuitat numită Școala de Vară Giurgiu 2016: Primarul Municipiului Giurgiu, dl. Nicolae Barbu, membrii Compartimentului Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului din Primăria Municipiului Giurgiu, profesorul de istorie Gheorghe Dumitrescu, prof. Daniel Sirvent, Universitatea Alicante, prof. Lluis Gimenez Mateu, ETSA Barcelona, iar de la UAUIM prof.dr.arh. Tiberiu Florescu, conf.dr.arhh. Beatrice Jöger, șef lucr. dr.arh. Mihaela Zamfir și, firește, subsemnata.

Conf.dr.arh. Codina Dușoiu


Atelierele de vară Româno-Spaniole:


română | español

El 11º Taller Hispano-Rumano de Arquitectura

(Recuperación turística del Puente de Bizetz revitalización de la zona adyacente, Giurgiu, 11-17 de Julio del 2016, Escuela de verano Cuarta Edición)

Con el apoyo del Ayuntamiento del Municipio de Giurgiu, UAUIM ha conseguido organizar de nuevo el ya tradicional Taller Hispano-Rumano de Arquitectura, escuela de verano que ha tenido ligar sin interrupción desde 2006. Los participantes de este año han sido la Facultad de Arquitectura de la Universidad e Alicante y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. El tema del taller ha sido propuesto por el Ayuntamiento de Giurgiu, teniendo en cuenta las presentes prioridades de desarrollo de la ciudad y se ha referido a la conservación y puesta en valor del puente de Bizetz, listado como monumento histórico, y de su zona adyacente. Dado en uso en 1905, el puente de Bizetz demuestra unas virtudes constructivas especiales, siendo considerado como el primer puente curvo en planta horizontal de Europa. A cabo de una semana intensa de trabajo, conocimiento y divertimiento, los 20 alumnos provenientes de las tres escuelas de arquitectura mencionadas han formulado 5 propuestas cuyas ideas que seran la base del desarrollo ulterior de la zona:

Floor You! (Katia Vasquez Alvarez, Jaume Nadal i Vila, Cristiana Elena Călin, Diana Cîrdeiu)

El equipo encuentra una solución a la vez simple e ingeniosa para unir una serie de datos urbanísticos propios de la zona, extremamente diversos y divergentes: las ruinas de la ciudadela medieval de Giurgiu, el Puente de Bizetz, declarado monumento, el Nuevo Puente construido para el tráfico de coches y camiones, una serie de construcciones e infraestructuras industriales abandonadas, la iglesia de San Nicolás, antigua mezquita transformada, la nueva zona de ocio realizada al lado del canal Cama etc. El elemento clave es un pavimento unitario, a veces levantado desde la planta horizontal, pudiendo formar sitios para sentarse, embarcaderos, varias funciones urbanas, relacionándose hasta con el punto central de la ciudad, la Torre del Reloj. De hecho la baldosa que forma el pavimento se inspira de la planta hexagonal de la torre, transformándose en un elemento de identidad de la ciudad.

Magic Bridge (Gloria Herranz, Ingrid Morancho, Irina Cristescu, Gianina Toader)

El proyecto se centra en la puesta en valor del elemento natural del lugar, el agua, utilizándola en una multitud de juegos visuales, sonoros o táctiles – fuentes, paredes de agua tipo cascada, que pueden formar la base de unas proyecciones video, juegos de luces etc. El brazo principal del Puente modifica su función de zona de paso y se convierte en zona de relajación que invita al pasante a una inmediata interacción. Los volúmenes de agua resuelven de forma sutil los problemas funcionales de la zona (por ejemplo creando una cortina visual y acústica hacia la carretera de los camiones).

Between the Lines (Bianca Mihaela Stuparu, Ines Garcia Lezana, J. Angela Trujillo Mora, Mihaela Ghimpu)

El proyecto propone un eje perpendicular al trayecto creado por el Puente Bizetz y el puente nuevo dedicado a la circulación de los coches hacia el puerto, un eje que no es otra cosa que la línea del canal Sf. Gheorghe (San Jorge). Un sistema alternativo de circulaciones peatonales y plataformas de madera de genera a lo largo del nuevo eje, acercándose a la superficie del agua con la cual se genera una relación directa, no solo visual, pero también táctil. La solución espacial de varios niveles permite incluso una perspectiva inédita desde debajo del Puente, lo que es una puesta en valor suplementaria. El equipo propone también la puesta en valor de la vía de tren abandonada que sigue el eje del canal y su complemento con un tren de época que marcaria el hecho de que Giurgiu-Bucarest ha sido la primera vía ferroviaria del reino de Rumania.

Walking on water (Ana M.Conejero Lopez de la Osa, Thomas Herrera Sandu, Iris Martin Gonzalez, Laura Mazălu)

El equipo presenta una propuesta sensible, creada por un sistema modular de plataformas hexagonales que permiten al espacio público de extenderse hasta la superficie del agua. El sistema está pensado para permitir flexibilidad funcional tanto como es necesario - las plataformas reciben una serie de actividades culturales y de relajación pero se pueden también retirar, permitiendo la navegación y las actividades deportivas en los dos canales (Cama y San Jorge). A nivel urbanístico, el proyecto analiza la necesidad de crear una señal instalada en un punto clave, que pueda atraer los participantes al intenso tráfico que se desarrolla en la carretera Rumania-Bulgaria, proponiéndoles la alternativa de visitar el Puerto de Giurgiu durante unas horas. De hecho se pueden refrescar en la misma… cafetería del Puente Bizetz.

Festigiu 2016 (Ana Maria Arbona Bolufer, Josephina, Sergio Piña Belmonte, Oana Dăscăloiu)

El estudio del proyecto ha empezado con la observación de las zonas industriales abandonadas a lo largo de la ciudad, que hoy piden una nueva vida. Se propone la recreación de esta nueva vida a través de espacio público, determinado por referencias formales creadas por volúmenes unitarios, alzados de cintas de pavimento que unen la zona, transformándose en construcciones que pueden albergar distintas actividades: pequeños conciertos, puntos de venta, centros para alquiler de bicis, puntos de información etc. El espacio arquitectural esta imaginado como paisaje de un evento anual que ofrezca identidad a la ciudad de Giurgiu, un festival que los autores han denominado FESTIGIU.

No ha sido en absoluto casual el hecho de que el taller se ha cerrado con un paseo en hidrobicicleta desde…el embarcadero imaginado por los participantes al 9º Taller Hispano-Rumano en el canal Cama, en Julio 2014, que mientras el Ayuntamiento ha construido! N

A parte de los 20 estudiantes que ya hemos presentado, han organizado y participado en la inolvidable experiencia que es la Escuela de Verano Giurgiu 2016: El Alcalde del Municipio de Giurgiu, Nicolae Barbu, los miembros del Compartimento de Arquitectura Urbana y Territorio del Ayuntamiento, el profesor de historia Gheorghe Dumitrescu, prof. Daniel Sirvent de la Universidad de Alicante, prof. Lluis Gimenez Mateu, ETSA Barcelona, y desde UAUIM prof.dr.arq. Tiberiu Florescu, conf.dr.arq. Beatrice Jöger, lector dr.arq. Mihaela Zamfir y, por supuesto, firmando este breve informe

Conf.dr.arq. Codina Dușoiu