SDU-4 Etică și integritate academică

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof. dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Obiective:
Cursul urmărește formarea unor deprinderi etice de cercetare, cu accent special pe diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole științifice și participare la conferințe.
Există o latură teoretică – însușirea de către cursanți a acestor informații, și una practică – studii de caz și exemple.
Conținut:
1. Noțiuni introductive despre cercetare. Erorile și frauda în știință
2. Drept de autor, copyright, plagiat. Calitatea de autor
3. Aspecte etice ale participării la o conferință
4. Aspecte etice ale scrierii articolelor științifice
5. Practici lipsite de etică în lumea revistelor științifice
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții
Mod de evaluare:
Studenții care asistă la cel puțin 75% din prelegeri primesc creditele aferente cursului pentru prezență. Doctoranzii la formele fără frecvență sau cu frecvență redusă pot obține credite din tema unică: pe maximum jumătate de pagină prezentați principalele elemente de etică aplicabile viitoarei Dvs. teze de doctorat. Condiții de redactare: dimensiune pag.: A4, margini de cel puțin 2 cm., font Times New Roman de 12 la un rând, salvare doar în format PDF. Nerespectarea dimensiunii maxime și a condițiilor de redactare a temei conduce la neacceptarea acesteia.
Bibliografie minimală:
1. Petrișor A.-I. (2012), Abordare și metode de cercetare. Note de curs, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, România, 117 pag.;

2. Petrișor A.-I. (2014), Abordare și metode de cercetare cu elemente de autorat științific, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, România, 174 pag.;

3. Petrișor A.-I. (2019), No Ethics in the Eastern Europe: A Story from Moldova, European Science Editing 45(2): 56-57;

4. Petrișor A.-I. (2020), Peer Review Under the Ethical Lens: Possible Questions, BOSNIACA - Journal of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina 25: 183-197;

5. Ianoș I., Petrișor A.-I. (2020), An Overview of the Dynamics of Relative Research Performance in Central-Eastern Europe using a Ranking-Based Analysis derived from SCImago Data, Publications 8(3): 36;

6. Petrișor A.-I. (2021), Predation, plagiarism, and perfidy, portal: Libraries and the Academy 21(4): 685-693