SDA-7 Critica în arhitectură

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Ana-Maria Zahariade
Obiective:
Modulul este centrat pe ideea de critică și, în particular, pe ipostazele spiritului critic în arhitectură; de aici și titlul de critică ÎN arhitectură.
Critica este pusă în discuție din mai multe perspective, urmărind sensul și baza ei epistemologică, relația cu modernitatea, modalități de manifestare specifice. Domeniul este fluid: obiectul lui este atât arhitectura ca producție artistică și socială, cât și teoretizarea/discursul; combină analiza istorică și estetică cu uzajul social, analiza cu interpretarea, ideologia profesională cu cea politică, în forme discursive variate; se suprapune parțial cu teoria arhitecturii; întreține relații ambigue cu critica de artă și cu teoria critică.
Cursul se va axa în principal pe discurs, dar nu exclusiv; ponderea se va ajusta în funcție de subiectele de cercetare ale studenților înscriși, pentru că miza modulului este dublă:
(1) Pe de o parte, la modul general, e vorba despre lărgirea/aprofundarea cunoașterii specifice și ascuțirea capacităților de analiză, interpretare, argumentare și dezbatere prin înțelegerea și aprecierea rolurilor, modurilor de operare și condițiilor criticii în cultura arhitecturală;
(2) Pe de altă parte, caută să îi ajute mai specific pe studenții doctoranzi pentru a găsi direcțiile critice adaptate subiectului lor de cercetare, pentru a sistematiza argumentat bibliografia sau/și sursele documentare (după caz), în scopul configurării teoretice a tezei și a contextului în care va opera.
În acest dublu sens, modulul se va orienta către o formulă cât mai participativă și interactivă: se va compune din câteva prelegeri și dezbateri cu invitați (în funcție de posibilități), pe de o parte, și din aplicații interactive, "studii de caz" sintetice sub forma unor "susțineri doctorale" cu „juriu” și „public”.
Fiind complementar cursului Metodologie de cercetare (A.Ioan), se va putea folosi, din perspectiva criticii, bibliografia recomandată / textele deja citite la acest curs, pentru a scoate în evidență condiționările reciproce dintre teorie, critică și cercetare.
Conținut:
Modulul este împărțit în patru tema generale:
Teme teoretice generale:
1. Critica și judecata critică
2. Critica de artă și critica de arhitectură: genealogie, forme, abordări, subiecte semnificative în gândirea disciplinară
3. Critica, teoria și istoria arhitecturii; teoria critică
4. Critica arhitecturii și critica discursului de arhitectură
Tematica particulară a dezbaterilor tematice urmează a se preciza împreună cu doctoranzii, astfel încât să fie cât mai aproape de temele lor de cercetare. Participanții se vor înscrie și își vor pregăti prezentările, astfel încât discuția să fie documentată și argumentată cât mai la obiect.
Cu această ocazie se va putea face atât critica de conținut și metodă, cât și critica modului de prezentare, ceea ce este un bun exercițiu pentru susținerea etapelor cercetării.
În susținere și dezbatere, se va urmări și sinteza/integrarea conceptelor critice, a practicii critice și a lucrărilor deja studiate. În acest sens, relația cea mai directă este cu ideile care s-au discutat la cursul doctoral de Metode de cercetare/A. Ioan și la cursurile de teorie urmate pe parcursul studiilor, dar nu este nicidecum obligatorie sau exhaustivă. Sunt încurajate și alte concepte și poziții critice argumentate și adaptate subiectului.
Metoda de predare:
cursuri interactive si dezbateri tematice, prezentări și dezbateri pe zoom și Hypersay
Mod de evaluare:
Calitatea prezentărilor individuale (50%) și măsura implicării în tematica dezbaterilor (50%)
Bibliografie minimală:
Luc Ferry, Kant, Une lecture des trois « Critiques », Grasset, 2006, pp.7-19
Alexandre Koyre, De la lumea închisă la universul infinit
Hilde Heynen, Architecture and Modernity
Greig Crysler, Stephen Cairns, Hilde Heynen, The SAGE Handbook of Architectural Theory
Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture:
Alexandra Lange, How to Be an Architecture Critic
Francois Chaslin, Architecture, critique et radio (conférence Bucarest 2011)
Jeremy Till, Architecture Depends
Se va folosi și bibliografia indicată la cursul Metodologie de cercetare (A. Ioan)