Sustainable Lab (S-Lab)

CNFIS-FDI-2022-0517

Laborator de corelare a ofertei educaționale cu cererea pieței muncii în sustenabilitatea clădirilor

Logo

Titlul proiectului: Sustainable Lab (S-Lab)
Laborator de corelare a ofertei educaționale cu cererea pieței muncii în sustenabilitatea clădirilor

Domeniul vizat: D7 - corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră

Durata proiectului: 7 luni (1 mai – 30 noiembrie 2022)

Raport: Raport cadru S-Lab.pdf

Scopul proiectului:

Pregătirea absolvenților Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București pentru noile realități ale pieței construcțiilor, centrate pe proiectarea clădirilor sustenabile, prin investigarea inserției tinerilor în piața muncii, colaborarea cu organismele interesate și perfecționarea cadrelor didactice implicate în domeniul sustenabilității.

Echipa proiectului

Echipa de management:

Director de Proiect
Lect. dr. arh. Daniel Nicolae ARMENCIU
Administrator financiar
Claudia Alexandra DUNĂ
Expert achiziții publice
Cristina Ioana NEAGOE
Petre IORGA
Specialist resurse umane
Constanța Camelia ZEGHEANU

Echipa de implementare:

Obiectivele proiectului:

Descrierea activităților

Activități generale (AG)

1.1. Management de proiect.

1.2. Achiziționare de materiale și aparatură necesare desfășurării activităților propuse prin proiect.

1.3. Producerea unor elemente de identitate vizuală și integrarea acestora în documentele proiectului.

1.4. Promovarea proiectului prin diferite acțiuni de diseminare.

1.5. Organizarea unui eveniment public final, de ilustrare a rezultatelor proiectului.

Obiectivul O1

A1.1. Identificarea nevoilor pieței profesionale prin investigarea activităților și cerințelor angajatorilor din domeniu;

A1.2. Realizarea unui chestionar privind inserția pe piața muncii a absolvenților facultăților de Arhitectură, Arhitectură de Interior și Urbanism, respectiv modul de corelare a parcursului profesional al acestora cu competențele obținute în UAUIM.

A1.3. Realizarea a cel puțin 10 interviuri cu angajatori din cadrul unor entități care au ca obiect de activitate proiectarea, avizarea sau certificarea de clădiri sustenabile.

Obiectivul O2

A2.1. Organizarea a cel puțin o masă rotundă la care să participe studenți din cele trei facultăți din UAUIM, în vederea evaluării gradului de conștientizare a importanței propriei pregătiri în domeniul sustenabilității.

A2.2. Organizarea unor cursuri de formare profesională în domeniul sustenabilității clădirilor, prin intermediul unor organizații de profil (OAR, RoGBC), în programe recunoscute la nivel național sau internațional, pentru cel puțin 10 cadre didactice care predau în cele trei facultăți ale UAUIM.

Obiectivul O3

A3.1. Organizarea a cel puțin o masă rotundă la care să participe parteneri din mediul profesional, din categoriile: a) birouri de proiectare; b) companii producătoare de materiale sau furnizori soluții pentru „clădiri verzi”; c) organizații profesionale / neguvernamentale din domeniul urbanismului, arhitecturii, sustenabilității clădirilor, cu scopul de a verifica potențialul absolvenților UAUIM de inserție în piața muncii.

A3.2. Vizite de studiu a unor cadre didactice și reprezentanți ai studenților la sedii ale unor entități menționate la acțiunea A3.1., în vederea punerii la curent cu noutățile din domeniu.

A3.3. Vizite de studiu ale unor cadre didactice și reprezentanți ai studenților la clădiri reprezentative recunoscute ca bune practici din perspectiva integrării principiilor dezvoltării durabile (sustenabile), în București.

A3.4. Organizarea a cel puțin trei sesiuni online (DST Talks), în intervalul octombrie-noiembrie 2022, în cadrul canalului online de comunicare al DST (Departamentul de Științe Tehnice), de discuții cu arhitecți și specialiști în domeniul sustenabilității, care să prezinte viziuni sau proiecte.

Obiectivul O4

A4.1. Stabilirea unor parteneriate instituționale între UAUIM și alte entități publice / private sau organizații profesionale / neguvernamentale în vederea desfășurării practicii profesionale a studenților în domeniul sustenabilității clădirilor.

A4.2. Organizarea unor ședințe de îndrumare a studenților pentru desfășurarea de practică profesională, în baza unui program prestabilit, până la sfârșitul lunii septembrie 2022, de către cadre didactice ale UAUIM.

Obiectivul O5

A5.1. Organizarea a cel puțin un workshop interdisciplinar, la care să participe cadre didactice și studenți din cele trei facultăți ale UAUIM, până la 31 octombrie 2022.

A5.2. Organizarea de activități extracurriculare sau de formare (traininguri, cursuri, workshop-uri tematice), pe toată perioada de desfășurare a proiectului, pentru studenți.

A5.3. Organizarea unor ședințe de consiliere și orientare în carieră a studenților (program de mentorat), în baza unui program prestabilit pe toată perioada desfășurării proiectului, de către cadre didactice ale UAUIM.

Grafic de implementare a activităților în funcție de obiectivele propuse:

Rezultate

De la începutul proiectului s-au demarat, conform planificării, diverse activități de pregătire și implementare a activităților. Acestea s-au materializat cu o serie de achiziții și servicii, care au sprijinit până în prezent obiectivele asumate și rezultatele dorite. Astfel, în cele ce urmează, se prezintă succint, în raport cu rezultatele / indicatorii asumați, gradul de reușită privind îndeplinirea lor.

Raport cadru, publicat pe pagina dedicată individuală pe site-ul web al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, elaborat în urma studiilor desfășurate, cu privire la:

R1 - Integrarea absolvenților în piața de proiectare a clădirilor sustenabile, respectiv urmărirea parcursului profesional al acestora în raport cu nivelul lor de pregătire. Acest aspect a fost urmărit prin ședințele de mentorat / consiliere, semnarea unor parteneriate în vederea integrării studenților pe piața muncii prin efectuarea de practică profesională.

Interviuri angajatori raspunsuri.pdf

R2 – Bază de date cu privire la așteptările provenite din piața muncii de la absolvenții UAUIM, din perspectiva sustenabilității mediului construit. S-a elaborat un chestionar în acest sens. Rezultatele acestuia sunt prezentate în documentul „Chestionar S-Lab Absolventi UAUIM - raspunsuri”.

Chestionar S-Lab Absolventi UAUIM - raspunsuri.pdf

R3 – Modul de relaționare a studenților din ani terminali cu pregătirea din domeniul sustenabilității clădirilor și perspectivele acestora de integrare în piața muncii în acest domeniu. Acest aspect a fost urmărit prin ședințele de mentorat / consiliere, a workshopului și a altor activități curriculare sau extracurriculare realizate până în prezent. Totodată, a fost achiziționată literatură de specialitate pentru suportul acestor activități.

R4 – Formarea a cel puțin 10 de cadre didactice prin participarea la cursuri de perfecționare în domeniul sustenabilității clădirilor, în urma cărora se vor obține certificate de participare. Prin intermediul cursului organizat de OAR (Ordinul Arhitecților din România) sub titulatura „Proiectarea caselor Pasive", curs acreditat de Passive House Institute din Germania, au fost instruite 12 cadre didactice care predau materii corelate tematicii sustenabilității în cadrul celor 3 facultăți (predominat membri ai Departamentului de Stiințe Tehnice) ai UAUIM. Astfel, se poate considera că s-a creat un solid corp de cadre didactice pregătite pentru realitățile din piața construcțiilor cu performanțe energetice ridicate. A fost achiziționată literatură de specialitate pentru suportul acestor activități.

Cadre didactice care au beneficiat de participarea la cursul „Proiectarea caselor Pasive":

R5 - Canal propriu de comunicare multimedia și diseminare - canal youtube „DST Talks”. Au fost achiziționate materialele necesare punerii în funcțiune a activităților necesare lansării canalului.

R6 – Rapoarte și proiecte rezultate în urma activităților de tip workshopuri, traininguri etc. dedicate studenților din ani terminali de la toate cele trei facultăți din UAUIM. A fost achiziționată literatură de specialitate pentru suportul acestor activități. Workshopul organizat în data de 11 noiembrie 2022 a evidențiat: dorința studenților de la cele trei facultăți de a fi integrați în programe de mentorat; dorința studenților de a avea acces facil la entități disponibile de a găzdui practica profesională; studenții realizează importanța esențială a practicii și familiarizarea cu provocările profesiei. Cadrele didactice au prezentat proiectul S-Lab și au evidențiat aspectele benefice ale corelării perioadei de formare din timpul studiilor universitare cu mediul profesional.

R7 – Bază de date cu stakeholderi din domeniul sustenabilității mediului construit în vederea formării unei rețele de interacțiune între mediul academic și cel profesional. S-a realizat o bază de date, prin intermediul unor parteneriate de practică, cu entități private. Aceasta, din motive de protecție a datelor nu va fi publică, dar va fi pusă la dispoziția studenților ce solicită mentorat. A fost achiziționată aparatură de specialitate pentru suportul acestor activități, stocare date etc..

R8 - Metodologie de mentorat pentru studenții din ani terminali ai celor trei facultăți din UAUIM. S-a întocmit o metodologie de bază de mentorat privind orientarea studenților pe piața muncii.

Mentorat privind practica profesionala.pdf

R9 – Diseminarea proiectului pe parcurs și a rezultatelor acestuia după încheiere. Activitățile cuprinse în proiect au fost promovate prin canale media (ex. canal Instagram DST: dstlab.uauim). Acestea sunt diseminate pe pagina web a UAUIM, pe pagina dedicată a proiectului. Au fost create logo și afișe.

R10 – Validarea demersurilor proiectului printr-un eveniment final de închidere a proiectului. A fost organizat un eveniment final – masă rotundă în data de 6 decembrie 2022.

Prin finanțări viitoare este planificată redactarea unei publicații digitale cu ISBN, unde se vor publica rezultatele proiectului și evoluția acestuia odată cu noi finanțări menite să continue acțiunile începute prin S-Lab.

Finațarea prin programul FDI - Domeniul 7: Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carierǎ, a oferit ocazia unui pas de deschidere a studenților universității către piața muncii. Deoarece au fost implementate măsuri de primă acțiune cu privire la acest tip de abrdare, prin finanțări viitoare se poate dezvolta o strategie de dezvoltare instituțională în direcția deschisă.