Finanțări pentru publicarea în EUIM

Publicarea în volum, în Editura Universitară „Ion Mincu”, a tezelor doctorale de înaltă ținută științifică finalizate în ultimii 15 ani (susținute cu începere din iulie 2008 inclusiv)

7 iulie 2023

Proiectul ExcelDr: „Promovarea excelenței în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism” — vine în ajutorul doctoranzilor UAUIM și a corpului didactic și științific auxiliar din UAUIM cu următoarele posibilități de finanțare pentru publicare teze în Editura Universitară Ion Mincu (EUIM).

Anunț preliminar:

Sunt eligibile numai lucrările care au obținut la susținere minimum calificativul FB și nu au fost publicate în alte edituri.

Lucrările vor fi publicate în limita fondurilor și numai în urma evaluării conținutului de către comisia constituită prin proiect.

Pot participa la selecție cu lucrări membri ai corpului didactic al UAUIM care și-au susținut teza la UAUIM sau la alte universități, precum și membri ai corpului științific și didactic auxiliar al UAUIM.

Mărimea admisibilă a textului va fi de cca. 100.000 de cuvinte (la care se vor adăuga ilustrațiile), predată într-un format fix/layout care se va comunica ulterior, în timp util.

Termenul pentru predarea către editură a manuscrisului pregătit pentru editare este 1 septembrie 2023.

Cererile pentru finanțare se pot preda pe mail până la data de 31 iulie 2023, ora 16:

Vor fi adresate către d-l prof. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor, la adresa: alexandru_petrisor@yahoo.com

Formularul de cerere se găsește atașat: DOCTORATE - cerere.doc
Acesta va fi predat atât în format editabil (doc sau docx), cât și semnat, în format pdf;

Formularul completat va purta în denumire numele de familie și prenumele autorului (de ex., Popescu Ion DOCTORATE-cerere);

După cum se specifică în formularul de cerere, la aceasta se adaugă:

Fiecare din aceste documente vor purta în titlu numele de familie și prenumele autorului (de ex., Popescu Ion-recomandare îndrumător; Popescu Ion-rezumat română etc.).

Prin semnarea formularului de cerere declarație pe proprie răspundere participanții își asumă respectarea normelor de etică și integritate academică.

Aprobările pentru publicare se vor transmite nominal după o săptămână

Predarea textului în formula editabilă cerută: 1 septembrie 2023

Comisia va ierarhiza cererile de publicare primite și va da rezoluțiile: (a) Publicare, (b) Publicare cu recomandări; (c) Nu recomandăm publicarea.

În situația (b), lucrarea trimisă spre publicare la 1 septembrie va fi recitită de comisie pentru a verifica aplicarea recomandărilor.

Ierarhizarea va fi făcută de Comisie (eventual cu specialiști invitați/peer-reviewers, în funcție de tematică) aplicând următoarele criterii:

 1. Criterii administrative – eliminatorii fără alte justificări, fără punctaj.
  1. Respectarea termenului limită de depunere a cererilor de finanțare stabilit;
  2. Acceptarea condițiilor de respectare a eticii academice și de editare și publicare în formatul propus de EUIM;
  3. Dosarul conține toate documentele cerute
  4. Autorul este cadru didactic titular sau asociat (contract plată cu ora), sau face parte din corpul didactic și științific auxiliar al UAUIM;
  5. Teza a fost susținută în ultimii 15 (cincisprezece) ani de la data aplicării pentru finanțarea publicării
 2. Justificarea interesului profesional/cultural al publicării în contextul național și internațional al literaturii de specialitate în domeniul în care se încadrează lucrarea | maximum 20 puncte
 3. Criterii generale | maximum 30 de puncte

  1. Recomandare convingătoare din partea îndrumătorului de doctorat (1-5 puncte)
  2. Calificativul Foarte bine/Magna cum laudae sau Excelent/Summa cum laudae (3 sau 5 puncte);
  3. Temă relevantă pentru progresul cunoașterii în domeniu, capabilă să suscite interes științific în domeniul ales și/sau domenii conexe, este de actualitate, aduce inovație etc. (1-5 puncte);
  4. Autorul a actualizat referințele și bibliografia în vederea publicării sub forma volumului de autor (1-5 puncte);
  5. Publicarea urmărește interesele UAUIM, contribuind semnificativ la dezvoltarea și creșterea vizibilității cercetării în domeniul arhitecturii/urbanismului /designului, atât la nivelul comunității academice, cât și în plan național și internațional și contribuie la creșterea vizibilității profesiei în spațiul public (1-5 puncte);
  6. Publicarea răspunde și contribuie la înțelegerea unor subiecte de larg interes pentru domeniu, dezbătute în cadru național și/sau internațional; și/sau susține/completează bibliografia necesară educației de arhitectură, urbanism și design, în cadrul UAUIM sau în context mai larg (1-5 puncte).
 4. Evaluare elemente de conținut (cu peer-reviewers, după caz) | maximum 50 de puncte:
  1. Formularea adecvată a titlului lucrării și relevanța cuvintelor cheie în raport cu conținutul și aria tematică în care se încadrează (1-5 puncte);
  2. Structura lucrării este logică, bine definită și aleasă în concordanță cu tema abordată (1-5 puncte);
  3. Argumentarea solidă a studiului prezentat bazată pe documentație serioasă (1-10 puncte);
  4. Nu prezintă erori, concepții infirmate de literatura de specialitate, ambiguități, idei preconcepute/nemotivate etc. (1-5 puncte);
  5. Calitatea referințelor și ilustrațiilor folosite și a modului în care acestea ilustrează ideea urmărită în text; citări din publicații recunoscute pe plan național și internațional (1-5 puncte);
  6. Calitatea științifică a lucrării, contribuția originală, contribuția la progresul domeniului etc. (1-15 puncte);
  7. Claritatea formulărilor, concizia discursului, corectitudinea textului, calitatea limbajului academic etc. (1-5 puncte).