UAUIMAnunțuriCULTADISER: Apel pentru finanțări teze de doctorat, publicații ale cadrelor didactice, participări la conferințe și publicări de articole

Finanțări oferite prin programul CULTADISER

CULTADISER – Apel pentru finanțarea a 10 teze de doctorat în vederea publicării sub formă de carte, a 10 publicații ale cadrelor didactice, a 10 participări la conferințe ale doctoranzilor și publicării a 10 articole ale doctoranzilor

Publicat 30 iunie 2022, actualizat 8 iulie 2022

Proiectul CULTADISER — „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” — vine în ajutorul doctoranzilor UAUIM și a corpului didactic și științific auxiliar din UAUIM cu următoarele posibilități de finanțare pentru patru direcții de diseminare: (1 și 2) pentru perioada de stagiu, publicare de articole și participare la evenimente științifice și (3 și 4) postdoctoral, publicare teze și cărți de autor la Editura Universitară Ion Mincu (EUIM).

Doctoranzi: publicarea de articole în reviste străine și românești

1. Publicarea de către doctoranzii în stagiu de articole în reviste străine sau românești peer-reviewed, indexate Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCOhost, Index Copernicus, CEEOL, ProQuest/Ulrichsweb, CNCS Romania – Cat. A.

Sunt eligibili și doctoranzii care se găsesc în prelungirile legale de stagiu.

Prin proiect, se poate finanța traducerea pentru publicare, cu condiția să fie prezentată confirmarea de publicare eliberată de revista în cauză.

Subiectul articolului trebuie să fie în tema cercetării doctorale a autorului.

Doctoranzi: participarea la evenimente științifice

2. Participarea doctoranzilor în stagiu la evenimente științifice internaționale sau naționale de prestigiu din anul 2022 sau cu termen limită de înregistrare în anul 2022.

Sunt eligibili și doctoranzii care se găsesc în prelungirile legale de stagiu.

Evenimentul științific pentru care se face cererea de finanțare trebuie să se încadreze în tema specifică de cercetare doctorală.

Prin acest proiect se poate acorda o sumă de maximum 1000 lei/persoană, prin care se pot acoperi (total sau parțial, după caz) taxa de participare și/sau o parte din cheltuielile de transport, cu condiția să fie prezentată acceptarea participării de către organizatori.

Publicarea în volum a tezelor doctorale

Actualizare 8 iulie 2022: Se prelungește termenul de predare până luni 11 iulie 2022 ora 23:59.

3. Publicarea în volum, la Editura Universitară Ion Mincu, a tezelor doctorale de înaltă ținută științifică finalizate în ultimii 15 ani.

Sunt eligibile numai lucrările care au obținut la susținere minimum calificativul FB și nu au fost publicate în alte edituri.

Lucrările vor fi publicate în limita fondurilor și numai în urma evaluării conținutului de către comisia constituită prin proiect.

Pot participa la selecție cu lucrări membri ai corpului didactic al UAUIM care și-au susținut teza la UAUIM sau la alte universități, precum și membri ai corpului științific și didactic auxiliar al UAUIM.

Mărimea admisibilă a textului va fi de cca. 100.000 de cuvinte (la care se vor adăuga ilustrațiile), predată într-un format fix/layout care se va comunica ulterior, în timp util.

Predarea către editură a manuscrisului pregătit pentru editare este 1 septembrie 2022.

Cadre didactice: publicarea de lucrări

Actualizare 8 iulie 2022: Se prelungește termenul de predare până luni 11 iulie 2022 ora 23:59.

4. Publicarea de lucrări științifice relevante ale cadrelor didactice și științifice din UAUIM.

Sunt eligibili, pe lângă cadrele didactice ale UAUIM (cu norma de bază sau asociate), și membri ai personalului științific și didactic auxiliar al UAUIM.

Publicarea se va face numai în măsura în care lucrarea va fi acceptată în urma evaluării conținutului de către evaluatorii de specialitate din proiect, în limita fondurilor.

Detalii despre proiectul CULTADISER: www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/