Oportunități de finanțare prin proiectul CULTIDASER

7 iulie 2023

Proiectul CULTADISER — „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” — vine în ajutorul doctoranzilor UAUIM și a corpului didactic și științific auxiliar din UAUIM cu următoarele posibilități de finanțare pentru:

Doctoranzi: publicarea de articole

1. Publicarea de către doctoranzii în stagiu de articole în publicații (reviste, volume colective, acte de evenimente științifice etc.) peer-reviewed, străine sau românești peer-reviewed, indexate Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCOhost, Index Copernicus, CEEOL, ProQuest/Ulrichsweb, CNCS Romania – Cat. A:

Sunt eligibili și doctoranzii care se găsesc în prelungirile legale de stagiu.

Prin proiect se pot finanța taxa de publicare și/sau traducerea pentru publicare, cu condiția să fie prezentată confirmarea de publicare eliberată de revista în cauză.

Subiectul articolului trebuie să fie în tema cercetării doctorale a autorului.

Doctoranzi: participarea la evenimente științifice

2. Participarea doctoranzilor în stagiu la evenimente științifice internaționale sau naționale de prestigiu din anul 2023:

Sunt eligibili și doctoranzii care se găsesc în prelungirile legale de stagiu.

Evenimentul științific pentru care se face cererea de finanțare trebuie să se încadreze în tema specifică de cercetare doctorală.

Evenimentul științific pentru care se face cererea de finanțare trebuie să aibă loc în perioada dintre data depunerii cererii și 15 noiembrie 2023.

Prin acest proiect se poate acorda o sumă de maximum 1000 lei/persoană, prin care se poate acoperi (total sau parțial, după caz) taxa de participare.

Publicarea în volum a tezelor doctorale

3. Publicarea în volum, în Editura Universitară Ion Mincu, a tezelor doctorale de înaltă ținută științifică finalizate în ultimii 15 ani:

Sunt eligibile numai lucrările care au obținut la susținere minimum calificativul FB și nu au fost publicate în alte edituri.

Lucrările vor fi publicate în limita fondurilor și numai în urma evaluării conținutului de către comisia constituită prin proiect.

Pot participa la selecție cu lucrări membri ai corpului didactic al UAUIM care și-au susținut teza la UAUIM sau la alte universități, precum și membri ai corpului științific și didactic auxiliar al UAUIM.

Mărimea admisibilă a textului va fi de ca. 100.000 de cuvinte (la care se vor adăuga ilustrațiile), predată într-un format fix/layout care se va comunica ulterior, în timp util.

Predarea către editură a manuscrisului pregătit pentru editare este 1 septembrie 2023.

Cadre didactice: publicarea de lucrări

4. Publicarea de lucrări științifice relevante ale cadrelor didactice și științifice din UAUIM:

Sunt eligibili, pe lângă cadrele didactice ale UAUIM (cu norma de bază sau asociate), și membri ai personalului științific și didactic auxiliar al UAUIM.

Publicarea se va face numai în măsura în care lucrarea va fi acceptată în urma evaluării conținutului de către evaluatorii de specialitate din proiect, în limita fondurilor.

Mărimea admisibilă a textului va fi de ca. 100.000 de cuvinte (la care se vor adăuga ilustrațiile), într-un format fix/layout care se va comunica ulterior.

Predarea manuscrisului către editură este 1 septembrie 2023.

***

Aprobarea cererilor de finanțare depuse se va face în urma evaluării fiecărei categorii de către comisia constituită în cadrul proiectului, în limita fondurilor. Cererile de finanțare se vor preda până la finalul lunii iulie, pentru tezele doctorale de înaltă ținută științifică finalizate în ultimii 15 ani și lucrările științifice relevante ale cadrelor didactice și științifice, și în regim continuu pentru publicarea de către doctoranzii în stagiu de articole în publicații (reviste, volume colective, acte de evenimente științifice etc.) și participarea doctoranzilor în stagiu la evenimente științifice internaționale sau naționale de prestigiu din anul 2023.